สรุปการแข่งขัน ทักษะทางวิชาการของโรงเรียนบ้านชะอวด กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 22

สรุปการแข่งขัน ของโรงเรียนบ้านชะอวด
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาปรถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ณ โรงเรียนบ้านชะอวด วันที่ 21 สิงหาคม 2560
สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3

ลำดับ

หมวดหมู่

รายการ

คะแนน

เหรียญ

อันดับ

นักเรียน

ครู

1

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3

95

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กชายนวคุณ  สะตะพันธ์
 

1. นางถนอม  รัตนมณี
 

2

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6

97

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กหญิงวริศรา  คงนุ่ม
 

1. นางสะภู  แจ้งจุล
 

3

ภาษาไทย

การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3

64

ทองแดง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

1. เด็กชายภัทรภูมิ  อ่อนภักดี
 

1. นางอังคนา  สังขานุ
 

4

ภาษาไทย

การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6

95

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

1. เด็กหญิงวรรณิศา  แสนศิลา
 

1. นางอังคนา  สังขานุ
 

5

ภาษาไทย

การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6

85

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กหญิงเอมอัชฌา  ไชยรัตน์
 

1. นางถนอม  รัตนมณี
 

6

ภาษาไทย

การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3

87

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กหญิงสาวิกา  ทองเอียด
 

1. นางบุญญา  สังข์ทอง
 

7

ภาษาไทย

การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6

87

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กชายอธิภัทร  ข้องจิตร์
 

1. นางสาวอัญชลี  แก้วใจดี
 

8

ภาษาไทย

การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3

90

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กหญิงนภัสสร  สุวรรณธนู
2. เด็กหญิงพัณณิตา  ปานจีน
3. เด็กชายเปรมณัสม์  หล่อสุพรรณพร
 

1. นางสาวชฎากร  ดิษขนาน
2. นางอำนวย  มณี
 

9

ภาษาไทย

การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6

91

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กหญิงทักษอร  พานะหิงษ์
2. เด็กหญิงอติยา  เฉิดฉิ้ม
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ทองจันทร์แก้ว
 

1. นางปานจันท์  คงแก้ว
 

10

ภาษาไทย

การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6

90

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กชายทัตเทพ  ประชารักษ์
2. เด็กชายศุภวิชญ์  ศรีสวัสดิ์
 

1. นางสาวณัฐวดี  ไหมชู
 

11

ภาษาไทย

การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6

83

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

1. เด็กหญิงคีติกา  ยอดขวัญ
2. เด็กหญิงปพิชญา  อินทรอักษร
 

1. นางอังคนา  สังขานุ
 

12

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3

100

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กชายเชิดพงษ์  มีศรี
 

1. นางสาวบุณยนุช  ชูเกลี้ยง
 

13

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6

100

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กชายอยวัต  วัฒนานุรักษ์
 

1. นางสาวบุณยนุช  ชูเกลี้ยง
 

14

คณิตศาสตร์

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6

89

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กหญิงชนัฌชา  ชูแก้ว
2. เด็กหญิงณัฐริกา  พรหมเกิด
3. เด็กชายธีร์จุฑา  เพชรจุฑา
 

1. นายบดินทร์  เกตุกัณหา
2. นางรัชนก  บุญทองแก้ว
 

15

คณิตศาสตร์

การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6

86

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กชายนพกร  วุ่นน้อย
2. เด็กชายวรปรัชญ์  วรานุชิต
 

1. นางรัชนก  บุญทองแก้ว
2. นางสาวโสรยา  ศรีสุขใส
 

16

คณิตศาสตร์

การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3

82

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กชายธีรภัทร  ช่วยพลูชู
 

1. นางกันตพร  ปานมา
 

17

คณิตศาสตร์

การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6

88

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กหญิงจิดาภา  ตระกูลวณิชชา
 

1. นางสาววิลาสินี  มาลยเวช
 

18

คณิตศาสตร์

การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6

85

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กชายดำรงค์ชัย  แป้นพุ่ม
2. เด็กหญิงวณิชชา  หนูช่วย
 

1. นางสาวเพชรรัตน์  ลอบมณี
 

19

คณิตศาสตร์

การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6

94

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กหญิงณัฐริกา  ศศิสุวรรณ
 

1. นางสาวโสรยา  ศรีสุขใส
 

20

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6

95

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กหญิงกรกนก  เกื้อสังข์
2. เด็กหญิงพัชรดา  สุขนิตย์
3. เด็กหญิงสิริพรรษา  ผดุงรัตน์
 

1. นางสุภาพร  ขำตรี
2. นายสุรินทร์  เกื้อสังข์
 

21

วิทยาศาสตร์

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6

86

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กหญิงณัฐพรรวษา  สุขกรี
2. เด็กชายทนงศักดิ์  ชายเขียวบุญวงศ์
3. เด็กหญิงทิพย์สิริ  แก้วทอง
 

1. นางสาวปณิตมน  ทองคำปลิว
2. นางสาวพิมชนก  สุขรักษ์
 

22

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3

94

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กชายพริสร  ศรีสุวรรณ
2. เด็กชายอภิเดช  จันทร์นก
 

1. นางสาวกัลยรัตน์  จิตต์สำรวย
2. นางสาวศิรินันท์  พงษ์ขยัน
 

23

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6

97

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

1. เด็กชายณัฐวัตร  เจือบุญ
2. เด็กชายนครินทร์  ชูแก้ว
 

1. ว่าที่ร้อยตรีชัย  แก้วหนัน
2. นางสาววริสรา  ตำปาน
 

24

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6

86

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

1. เด็กชายกิติภูมิ  คงพรหม
2. เด็กชายณัฐพงศ์  ทองเรือง
 

1. นายชัยยา  ช่วยคล้าย
2. นางสาววริสรา  ตำปาน
 

25

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3

86.2

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กหญิงกนกรดา  สุขนุ้ย
2. เด็กหญิงชิดชนก  อักษรนิตย์
3. เด็กหญิงวรรณิดา  แซ่พ่าน
4. เด็กหญิงวรัมพร  คงใหญ่
5. เด็กหญิงศิริขวัญ  เขียวเสน
 

1. นายบวรนันท์  ชมเชย
2. นางส่องแสง  คัมภิรานนท์
 

26

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6

87.5

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กหญิงณัชฐกานต์  ชูรักษ์
2. เด็กหญิงธนธรณ์  ทองสังข์
3. เด็กหญิงนิศาชล  พรมเดช
4. เด็กหญิงนิศามณี  กิริยา
5. เด็กหญิงสุภัสสร  เมืองรักษ์
 

1. นายบวรนันท์  ชมเชย
2. นางส่องแสง  คัมภิรานนท์
 

27

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6

86.2

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กหญิงชุติมณฑน์  หนูทอง
2. เด็กหญิงณภัทรสรณ์  ชูเทพ
3. เด็กชายอัษฎายุทธ  แก้วเหลา
4. เด็กชายเขมทัต  พูลขาว
5. เด็กหญิงเพ็ญพิชญ์ฌา  บางขะกูล
 

1. นายบวรนันท์  ชมเชย
2. นางสาวปณิตมน  ทองคำปลิว
 

28

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6

94

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กหญิงณัฐชา  ศรีเมฆ
2. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  อินศรีทอง
3. เด็กหญิงธินัญญา  เรืองประดิษฐ์
4. เด็กหญิงวิชาวดี  เพ่งพินิจ
5. เด็กชายวีรภัทร  แบลมพี้ด
 

1. นายวงศ์ธวัช  สงเทพ
2. นางสาวสุกัญญา  ทิพย์รักษ์
 

29

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6

90.4

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กหญิงอธิฐิยา  ปราณประเสริฐ
 

1. นายบวรนันท์  ชมเชย
 

30

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3

91.66

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กหญิงปัฐมาภรณ์  จันทร์ทองบ
2. เด็กชายเจษฎา  นวลขาว
 

1. นางนิธินาถ  ยังชู
 

31

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6

91

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กหญิงฐิตาภา  ปัญจะสุวรรณ
2. เด็กหญิงณภัทร  สังข์ชุม
 

1. นางนิธินาถ  ยังชู
 

32

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3

89.99

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กหญิงนภัสกร  เหมือนแก้ว
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  รักแก้ว
3. เด็กหญิงปอลวรรณ  ธรรมเนียม
4. เด็กหญิงพรพรรณ  พุทธา
5. เด็กหญิงรวิภาส  มูสิกะ
6. เด็กหญิงรัชฎาภา  พรหมเคลื่อน
7. เด็กหญิงวีรภัทรา  มณีโชติ
8. เด็กหญิงสุภาวดี  คชวงศ์
9. เด็กหญิงอัยเรศ  พูลตะโหนด
10. เด็กหญิงอุมาพร  ทองรักจันทร์
 

1. นางปานจันท์  คงแก้ว
2. นางส่องแสง  คัมภิรานนท์
 

33

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6

92

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กหญิงกานต์สินี  สุขมาก
2. เด็กหญิงจิตติภัทรา  จันทร์ศรีทอง
3. เด็กหญิงจุฑาธิบดิ์  สุขสงวน
4. เด็กหญิงญาณิศา  ชิตศักดิ์สกุล
5. เด็กหญิงณัฐชยา  ชนะขวัญ
6. เด็กหญิงปนัดดา  แสงทีป
7. เด็กหญิงพิมพาภรณ์  ฉลาด
8. เด็กหญิงเกวลี  หนูคง
9. เด็กหญิงเพ็ญประภารัตน์  บางขะกูล
10. เด็กหญิงเพ็ญพจมาลย์  เรืองช่วย
 

1. นายนคมน์  คงดี
2. นางประทุม  วุฒิวงศ์
3. นางปิยะนันท์  ชุมเขียว
 

34

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6

83

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

1. เด็กชายธัญชวิชญ์  เขียวแป้น
2. เด็กชายอัจฉริยเทพ  พานชาตรี
 

1. นางปิยะนันท์  ชุมเขียว
2. นางแน่งน้อย  ภิรมย์รักษ์
 

35

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3

94

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กชายจิรภัส  ข้องจิตร์
 

1. นางสุกัลยา  ภักดีเจริญ
 

36

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6

95

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กชายกันตพงษ์  ปานแก้ว
 

1. นางสุกัลยา  ภักดีเจริญ
 

37

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3

ไม่ได้ร่วมแข่งขัน

-

 

1. เด็กชายไชยกร  คงดี
 

1. นางสุกัลยา  ภักดีเจริญ
 

38

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6

93

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กหญิงจุฑาวลี  กลับแป้น
 

1. นางสุกัลยา  ภักดีเจริญ
 

39

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3

95

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กหญิงณัฐวลัย  ฤทธิชัย
2. เด็กหญิงหทัยรัตน์  ชูทอง
 

1. นางสาวกัลยาณี  หิรัญกิจรังษี
2. นางดุษฎี  ถาวร
 

40

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6

94

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กหญิงมนัชญา  สังข์ทอง
2. เด็กหญิงสิริรัตน์  หนูเขียว
 

1. นางสาวกัลยาณี  หิรัญกิจรังษี
2. นางดุษฎี  ถาวร
 

41

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3

87

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กชายคมชาญ  จันทร์แก้ว
2. เด็กชายณฐกร  บุญเมือง
3. เด็กชายทักษ์ดนัย  นุราภักดิ์
 

1. นางสุกัลยา  ภักดีเจริญ
2. นางอรวรรณ  ทะเดช
 

42

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6

90

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กหญิงณัชชา  รอดเรืองฤทธิ์
2. เด็กชายปวริศ  อุดมไพจิตรกุล
3. เด็กหญิงอิศราวรินทร์  ชิราภรณ์
 

1. นางสุกัลยา  ภักดีเจริญ
2. นางอรวรรณ  ทะเดช
 

43

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6

94

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กหญิงอดินุช  ศิริเขตร
 

1. นางศิริพร  นิ่มเรือง
 

44

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6

93

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  บุญศรีโรจน์
 

1. นางศิริพร  นิ่มเรือง
 

45

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6

94

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กหญิงสุพิชญา  อั้นมี
 

1. นางสาวสุกัญญา  ทิพย์รักษ์
 

46

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6

89

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กหญิงกชกร  ทองคำแก้ว
 

1. นางศิริพร  นิ่มเรือง
 

47

ศิลปะ-ดนตรี

การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6

87

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กหญิงกชกร  ทองคำแก้ว
2. เด็กชายกวีวัฒน์  เรนแก้ว
3. เด็กชายกษิดิศ  เมืองทองอ่อน
4. เด็กหญิงกัญจนพร  ชัยเคร็ง
5. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ปานเกล้า
6. เด็กหญิงกัลยาดา  สุขขนาน
7. เด็กหญิงกิตติยา  ภิรมย์รักษ์
8. เด็กหญิงจิดาภา  สว่างฤทธิ์
9. เด็กหญิงชนิกา  ดวงจันทร์
10. เด็กชายชัยวิชญ์  เกิดศิริ
11. เด็กหญิงฑิฆัมพร  บุญศรีโรจน์
12. เด็กหญิงณัฐกมล  ชัยฉิม
13. เด็กหญิงณัฐนรี  ชูพร้อม
14. เด็กหญิงณิชกมล  หนูเล็ก
15. เด็กชายธนภูมิ  สงชู
16. เด็กหญิงธนารัตน์  ทองเกื้อ
17. เด็กหญิงนภัสสร  มุมมาลา
18. เด็กชายปฐพี  จิตประกอบ
19. เด็กชายปริญญา  มีนิยม
20. เด็กหญิงปาณิศา  สุวรรณ
21. เด็กหญิงปุลวีย์  จันหุณี
22. เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  ชูเกิด
23. เด็กหญิงพิมลพร  ชุมหล่อ
24. เด็กหญิงภัทราพร  ทองเทพ
25. เด็กหญิงวนิดา  จันทร์ศรีทอง
26. เด็กหญิงศศิกานต์  เมืองรักษ์
27. เด็กหญิงศุภาวรรณ  ทองน้ำแก้ว
28. เด็กชายสิขเทพ  สงสว่าง
29. เด็กหญิงสุชานันท์  ขาวล้วน
30. เด็กหญิงอรนุช  ษรเดช
31. เด็กหญิงอาทิตยา  สุวรรณรัตน์
 

1. นางสาวณัฐวดี  ไหมชู
2. นางปัญจพร  พนอำพน
3. นางสาวพิมชนก  สุขรักษ์
4. นายวงศ์ธวัช  สงเทพ
5. นางศิริพร  นิ่มเรือง
6. นางสาวอัญชลี  แก้วใจดี
7. นางเกศริน  จักมุณี
8. นางสาวเอมอร  พุทธขาว
 

48

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3

81

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

1. เด็กชายธีรนันท์  ศรีวิรัตน์
2. เด็กชายบุญรอด  แก้วนก
3. เด็กชายปัณณวิชญ์  ชูส่งแสง
4. เด็กชายศรายุทธ  สิงห์สาธร
5. เด็กชายศุภณัฐ  พลเกษตร
6. เด็กชายศุภวัฒน์  เพชรสิทธิ์
 

1. นางวนิดา  บุญฤทธิ์
2. นายอรุณ  คงเอียง
 

49

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3

80

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

1. เด็กชายนทีกานต์  นพรัตน์
2. เด็กชายอมรชัย  ชัยฤทธิ์
 

1. นางสาวปาริชาติ  ผลสด
2. นายวงศ์ธวัช  สงเทพ
 

50

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6

84

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

1. เด็กชายนิติภูมิ  ยอดศรี
2. เด็กชายอัคคณัฐ  เรืองกระจ่าง
 

1. นางสาวปาริชาติ  ผลสด
2. นายวงศ์ธวัช  สงเทพ
 

51

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6

82

ทอง

4

1. เด็กชายภูริพัชร  เพ็งหนู
2. เด็กชายวีระโรจน์  โชคทองยอดแก้ว
 

1. นางสาวปาริชาติ  ผลสด
2. นายวงศ์ธวัช  สงเทพ
 

52

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6

89

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

1. เด็กหญิงพิมพกา  เพชรสิทธิ์
2. เด็กหญิงภิญญาดา  ทองแก้ว
3. เด็กหญิงยศยา  แสนมอโด
 

1. นางประทุุม  วุฒิวงศ์
2. นางสงบ  แสงแก้ว
 

53

การงานอาชีพ

การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6

94

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กหญิงฐิติพร  รอดสอง
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ขวัญใจ
3. เด็กหญิงรุ่งรัตน์  เพชรเศษฐ์
 

1. นางจินดา  จันทร์แก้ว
2. นางสงบ  แสงแก้ว
 

54

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย

89

ทอง

6

1. เด็กชายกฤตเมธ  ฉิมเกื้อ
2. เด็กหญิงชญาน์นันท์  พุ่มแก้ว
3. เด็กหญิงภควรรณ  ปานหนู
 

1. นางสาวพรทิพย์  นุ่นเมือง
2. นางเรณู  ชูถนอม
 

55

ปฐมวัย

การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย

95.12

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กชายกวีศักดิ์  คงเย็น
2. เด็กชายปิยวัชร์  อนงค์
3. เด็กหญิงมนชญา  ชูส่งแสง
 

1. นางสาวทับทิม  ทองขุนแก้ว
2. นางสาวปาริชาติ  ผลสด
 

 
 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 22 สิงหาคม 2560 03.15 น. เปิดอ่าน: 423 ครั้ง ไอพี:: 125.25.164.158 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ประกาศโรงเรียนบ้านชะอวด เรื่อง มาตรการป้องกันโรคโคโรนา 2019 (COVID-19) [26 มีนาคม 2563 14.35 น.] [อ่าน 59 ครั้ง]
มาตรการดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในโรงเรียน [26 มีนาคม 2563 10.08 น.] [อ่าน 124 ครั้ง]
แจ้งเลื่อนสอบห้องเรียนพิเศษปีการศึกษา 2563 จากวันที่ 24 มีนาคม 2563 เป็นไม่มีกำหนด จนกว่าจะมีการแจ้ง [20 มีนาคม 2563 16.12 น.] [อ่าน 37 ครั้ง]
ประกาศโรงเรียนบ้านชะอวด เรื่อง การจัดงานวันสถาปนาครบรอบ 98 ปี โรงเรียนบ้านชะอวด [20 มีนาคม 2563 15.41 น.] [อ่าน 26 ครั้ง]
ประกาศโรงเรียนบ้านชะอวด เรื่อง ผลการจับฉลากและการมอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 [19 มีนาคม 2563 10.38 น.] [อ่าน 80 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]