งานมหกรรมวิชาการเปิดโลกการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2560
สรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมวิชาการเปิดโลกการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2560

สรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมวิชาการเปิดโลกการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 13
ปีการศึกษา 2560ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560
ณ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3

ทอง

เงิน

ทองแดง

32

8

1

 

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนวคุณ  สะตะพันธ์
 
1. นางถนอม  รัตนมณี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงวริศรา  คงนุ่ม
 
1. นางสะภู  แจ้งจุล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 78 เงิน 11 1. เด็กหญิงเอมอัชฌา  ไชยรัตน์
 
1. นางถนอม  รัตนมณี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 90.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสาวิกา  ทองเอียด
 
1. นางบุญญา  สังข์ทอง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 75 เงิน 13 1. เด็กชายอธิภัทร  ข้องจิตร์
 
1. นางสาวอัญชลี  แก้วใจดี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนภัสสร  สุวรรณธนู
2. เด็กหญิงพัณณิตา  ปานจีน
3. เด็กชายเปรมณัสม์  หล่อสุพรรณพร
 
1. นางอำนวย  มณี
2. นางสาวชฎากาญจน์  ดิษขนาน
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 72 เงิน 5 1. เด็กหญิงทักษอร  พานะหิงษ์
2. เด็กหญิงอติยา  เฉิดฉิ้ม
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ทองจันทร์แก้ว
 
1. นางปานจันท์  คงแก้ว
2. นางนิภา  บัวแก้ว
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 60 ทองแดง 16 1. เด็กชายทัตเทพ  ประชารักษ์
2. เด็กชายศุภวิชญ์  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางสาวณัฐวดี  ไหมชู
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 46 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายเชิดพงษ์  มีศรี
 
1. นางสาวบุณยนุช  ชูเกลี้ยง
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอยวัต  วัฒนานุรักษ์
 
1. นางจิตรา  หนูสังข์
 
11 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนัฌชา  ชูแก้ว
2. เด็กหญิงณัฐริกา  พรหมเกิด
3. เด็กชายธีร์จุฑา  เพชรจุฑา
 
1. นายบดินทร์  เกตุกัณหา
2. นางรัชนก  บุญทองแก้ว
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนพกร  วุ่นน้อย
2. เด็กชายวรปรัชญ์  วรานุชิต
 
1. นางสาวโสรยา  ศรีสุขใส
2. นางรัชนก  บุญทองแก้ว
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 58 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีรภัทร  ช่วยพลูชู
 
1. นางกันตพร  ปานมา
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงจิดาภา  ตระกูลวณิชชากร
 
1. นางสาววิลาสินี  มาลยเวช
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 76 เงิน 5 1. เด็กชายดำรงค์ชัย  แป้นพุ่ม
2. เด็กหญิงวณิชชา  หนูช่วย
 
1. นางสาวเพชรรัตน์  ลอบมณี
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ศศิสุวรรณ
 
1. นางสาวโสรยา  ศรีสุขใส
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรกนก  เกื้อสังข์
2. เด็กหญิงพัชรดา  สุขนิตย์
3. เด็กหญิงวริษฐิตา  แซ่ซู้
 
1. นายสุรินทร์  เกื้อสังข์
2. นางสุภาพร  ขำตรี
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐพรรวษา  สุขกรี
2. เด็กชายทนงศักดิ์  ชายเขียวบุญวงศ์
3. เด็กหญิงทิพย์สิริ  แก้วทอง
 
1. นางสาวปณิตมน  ทองคำปลิว
2. นางสาวพิมชนก  สุขรักษ์
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 90.99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพริสร  ศรีสุวรรณ
2. เด็กชายอภิเดช  จันทร์นก
 
1. นางสาวศิรินันท์  พงษ์ขยัน
2. นางสาวกัลยรัตน์  จิตต์สำรวย
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง 9 1. เด็กหญิงกนกรดา  สุขนุ้ย
2. เด็กหญิงชลลธิดา  คงแก้ว
3. เด็กหญิงวรรณิดา  แซ่พ่าน
4. เด็กหญิงศิริขวัญ  เขียวเสน
5. เด็กหญิงสิดาพร  รัตนมาศ
 
1. นายบวรนันท์  ชมเชย
2. นางส่องแสง  คัมภิรานนท์
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง 11 1. เด็กหญิงณัชฐกานต์  ชูรักษ์
2. เด็กหญิงธนธรณ์  ทองสังข์
3. เด็กหญิงนิศาชล  พรมเดช
4. เด็กหญิงนิศามณี  กิริยา
5. เด็กหญิงสุภัสสร  เมืองรักษ์
 
1. นายบวรนันท์  ชมเชย
2. นางส่องแสง  คัมภิรานนท์
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 79 เงิน 6 1. เด็กหญิงชุติมณฑน์  หนูทอง
2. เด็กหญิงณภัทรสรณ์  ชูเทพ
3. เด็กชายอัษฎายุทธ  แก้วเหลา
4. เด็กชายเขมทัต  พูลขาว
5. เด็กหญิงเพ็ญพิชญ์ฌา  บางขะกูล
 
1. นายบวรนันท์  ชมเชย
2. นางสาวปณิตมน  ทองคำปลิว
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐชา  ศรีเมฆ
2. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  อินศรีทอง
3. เด็กหญิงธินัญญา  เรืองประดิษฐ์
4. เด็กหญิงวิชาวดี  เพ่งพินิจ
5. เด็กชายวีรภัทร  แบลมพี้ด
 
1. นายวงศ์ธวัช  สงเทพ
2. นางสาวสุกัญญา  ทิพย์รักษ์
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 79.4 เงิน 14 1. เด็กหญิงอธิฐิยา  ปราณประเสริฐ
 
1. นายบวรนันท์  ชมเชย
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92.11 ทอง 5 1. เด็กหญิงปัฐมาภรณ์  จันทร์ทองบ
2. เด็กชายเจษฎา  นวลขาว
 
1. นางนิธินาถ  ยังชู
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90.22 ทอง 22 1. เด็กหญิงฐิตาภา  ปัญจะสุวรรณ์
2. เด็กหญิงณภัทร  สังข์ชุม
 
1. นางนิธินาถ  ยังชู
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญณัฐ  สวาท
2. เด็กหญิงนภัสกร  เหมือนแก้ว
3. เด็กหญิงนารีรัตน์  รักแก้ว
4. เด็กหญิงปอลวรรณ  ธรรมเนียม
5. เด็กหญิงรวิภาส  มูสิกะ
6. เด็กหญิงรัชฎาภา  พรหมเคลื่อน
7. เด็กหญิงสุภาวดี  คชวงศ์
8. เด็กหญิงอัยเรศ  พูลตะโหนด
9. เด็กหญิงเมธินี  กัณหาอุดม
10. เด็กหญิงเหมรินทร์  เที่ยงธรรม
 
1. นางส่องแสง  คัมภิรานนท์
2. นางปานจันท์  คงแก้ว
 
28 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกานต์สินี  สุขมาก
2. เด็กหญิงจิตติภัทรา  จันทร์ศรีทอง
3. เด็กหญิงจุฑาธิบดิ์  สุขสงวน
4. เด็กหญิงญาณิศา  ชิตศักดิ์สกุล
5. เด็กหญิงณัฐชยา  ชนะขวัญ
6. เด็กหญิงธนากานต์  เกื้อชู
7. เด็กหญิงปนัดดา  แสงทับ
8. เด็กหญิงพิมพาภรณ์  ฉลาด
9. เด็กหญิงเกวลี  หนูคง
10. เด็กหญิงเพ็ญพจมาลย์  เรืองช่วย
 
1. นางปิยะนันท์  ชุมเขียว
2. นางประทุม  วุฒิวงศ์
3. นายนคมน์  คงดี
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิรลภัส  ข้องจิตร์
 
1. นางสุกัลยา  ภักดีเจริญ
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกันตพงษ์  ปานแก้ว
 
1. นางสุกัลยา  ภักดีเจริญ
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฑาวลี  กลับแป้น
 
1. นางสุกัลยา  ภักดีเจริญ
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 77 เงิน 8 1. เด็กหญิงณัฐวลัย  ฤทธิชัย
2. เด็กหญิงหทัยรัตน์  ชูทอง
 
1. นางสาวกัลยาณี  หิรัญกิจรังษี
2. นางดุษฎี  ถาวร
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 88 ทอง 9 1. เด็กหญิงมนัชญา  สังข์ทอง
2. เด็กหญิงสิริรัตน์  หนูเขียว
 
1. นางดุษฎี  ถาวร
2. นางสาวกัลยาณี  หิรัญกิจรังษี
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายคมชาญ  จันทร์แก้ว
2. เด็กชายณฐกร  บุญเมือง
3. เด็กชายทักษ์ดนัย  นุราภักดิ์
 
1. นางสุกัลยา  ภักดีเจริญ
2. นางอรวรรณ  ทะเดช
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงณัชชา  รอดเรืองฤทธิ์
2. เด็กชายปวริศ  อุดมไพจิตรกุล
3. เด็กหญิงอิศราวรินทร์  ชิราภรณ์
 
1. นางสุกัลยา  ภักดีเจริญ
2. นางอรวรรณ  ทะเดช
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงอดินุช  ศิริเขตร
 
1. นางศิริพร  นิ่มเรือง
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง 6 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  บุญศรีโรจน์
 
1. นางศิริพร  นิ่มเรือง
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุพิชญา  อั้นมี
 
1. นางสาวสุกัญญา  ทิพย์รักษ์
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงกชกร  ทองคำแก้ว
 
1. นางศิริพร  นิ่มเรือง
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกชกร  ทองคำแก้ว
2. เด็กชายกวีวัฒน์  เรนแก้ว
3. เด็กชายกษิดิศ  เมืองทองอ่อน
4. เด็กหญิงกัญจนพร  ชัยเคร็ง
5. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ปานเกล้า
6. เด็กหญิงกัลยาดา  สุขขนาน
7. เด็กหญิงกิตติยา  ภิรมย์รักษ์
8. เด็กหญิงจิดาภา  สว่างฤทธิ์
9. เด็กหญิงชนิกา  ดวงจันทร์
10. เด็กชายชัยวิชญ์  เกิดศิริ
11. เด็กหญิงฑิฆัมพร  บุญศรีโรจน์
12. เด็กหญิงณัฐกมล  ชัยฉิม
13. เด็กหญิงณัฐนรี  ชูพร้อม
14. เด็กหญิงณิชกมล  หนูเล็ก
15. เด็กชายธนภูมิ  สงชู
16. เด็กหญิงธนารัตน์  ทองเกื้อ
17. เด็กหญิงนภัสสร  มุมมาลา
18. เด็กชายปฐพี  จิตประกอบ
19. เด็กชายปริญญา  มีนิยม
20. เด็กหญิงปาณิศา  สุวรรณ
21. เด็กหญิงปุลวีย์  จันหุณี
22. เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  ชูเกิด
23. เด็กหญิงพิมลพร  ชุมหล่อ
24. เด็กหญิงภัทราพร  ทองเทพ
25. เด็กหญิงวนิดา  จันทร์ศรีทอง
26. เด็กหญิงศศิกานต์  เมืองรักษ์
27. เด็กหญิงศุภาวรรณ  ทองน้ำแก้ว
28. เด็กชายสิขเทพ  สงสว่าง
29. เด็กหญิงสุชานันท์  ขาวล้วน
30. เด็กหญิงอรนุช  ษรเดช
31. เด็กหญิงอาทิตยา  สุวรรณรัตน์
 
1. นางศิริพร  นิ่มเรือง
2. นางปัญจพร  พนอำพน
3. นางสาวณัฐวดี  ไหมชู
4. นายวงศ์ธวัช  สงเทพ
5. นางสาวเอมอร  พุทธขาว
6. นางเกศริน  จักมุณี
7. นางสาวพิมชนก  สุขรักษ์
8. นางสาวอัญชลี  แก้วใจดี
 
41 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 82.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปุณณพัฒน์   ภู่ปาน
 
1. นางจรรยา   พันนายัง
 
42 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัชพร   นาคปลัด
 
1. นางสาวสุกัญญา   ทิพย์รักษ์
 
43 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 71 เงิน 12 1. เด็กหญิงฐิติพร  รอดสอง
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ขวัญใจ
3. เด็กหญิงรุ่งรัตน์  เพชรเศษฐ์
 
1. นางสงบ  แสงแก้ว
2. นางจินดา  จันทร์แก้ว
 
44 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 81 ทอง 10 1. เด็กชายกวีศักดิ์  คงเย็น
2. เด็กชายปิยวัชร์  อนงค์
3. เด็กหญิงมนชญา  ชูส่งแสง
 
1. นางสาวทับทิม  ทองขุนแก้ว
2. นางสาวปาริชาติ  ผลสด
 

// ชมภาพกิจกรรมการแข่งขันทั้งหมดได้ที่นี่ Facebook Fanpage โรงเรียนบ้านชะอวด Bancha-uat School
 

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 11 กันยายน 2560 02.01 น. เปิดอ่าน: 1026 ครั้ง ไอพี:: 202.29.178.205 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
มาตรการดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในโรงเรียน [26 มีนาคม 2563 10.46 น.] [อ่าน 7 ครั้ง]
มอบทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กด้อยโอกาสสู่ความเป็นเลิศ จำนวน 33 ทุน [26 พฤศจิกายน 2562 10.46 น.] [อ่าน 41 ครั้ง]
ประชุมปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนเครือข่าย IQA [07 พฤศจิกายน 2562 09.55 น.] [อ่าน 56 ครั้ง]
การอบรมเสริมความรู้ด้านภาษาไทยแก่ครูภาษาไทย [04 พฤศจิกายน 2562 14.01 น.] [อ่าน 66 ครั้ง]
อบรมเสริมสร้างความรู้ด้านวินัย กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 10 [04 พฤศจิกายน 2562 13.47 น.] [อ่าน 62 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]