โรงเรียนบ้านดินทรายอ่อน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการระดับศูนย์เครือข่ายฯ

 

สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการระดับศูนย์เครือข่ายฯ โรงเรียนบ้านดินทรายอ่อน

 

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดินทรายอ่อน สพป. หนองบัวลำภู เขต ๑

 

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงทักษพร  วันสุธะ
 
1. นางนงนุช  เอกทัศน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปัทมวรรณ  จันทานิช
 
1. นางสาวศุกร์คิด  เพ็ชสิงห์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมนิสรา  ศรีปัจฉิม
 
1. นางนงนุช  เอกทัศน์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปณิตา  ทำสุนา
 
1. นายกรกฎ  พวงปัญญา
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกาญจนา  เอื้อจำนงค์
2. เด็กหญิงอรสา  ทำมา
 
1. นางสาวนฤมล  พลชา
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวันชัย  จักรนารายณ์
2. เด็กชายอภินันท์  เนินชัด
 
1. นายกรกฎ  พวงปัญญา
2. นายปรินวิชญ์  เดชเจริญ
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนชัย  วงษาเวียง
2. เด็กชายธนวัฒธ์  สีดามาตร์
 
1. นายกรกฎ  พวงปัญญา
2. นายปรินวิชญ์  เดชเจริญ
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนพจน์  นามมูลลา
2. เด็กชายปฏิพัทธ์  นนทนำ
 
1. นายกรกฎ  พวงปัญญา
2. นายปรินวิชญ์  เดชเจริญ
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิติทัช  ศรีอุทธา
2. เด็กชายชัยวัฒน์  ประวันเตา
 
1. นายกรกฎ  พวงปัญญา
2. นายปรินวิชญ์  เดชเจริญ
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติพิชญ์   โสภาแดง
2. เด็กชายพีรพัฒน์  เพ็งรัตน์
 
1. นายกรกฎ  พวงปัญญา
2. นายปรินวิชญ์  เดชเจริญ
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 86.4 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิตรวรรณ  บัวกรด
2. เด็กชายธีรภัทร  ศิริเมืองราช
 
1. นางบุญถม  ระหา
2. นางรัชนี  บุญสุด
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายตะวัน  บุญอุ้ม
2. เด็กหญิงศิรินันต์  วงศ์อนันต์
 
1. นางบุญถม  ระหา
2. นางรัชนี  บุญสุด
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐิตา  บุญครอง
 
1. นายพัชรพล  บัวลิวัน
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจันทวรรณ  เย็นใจ
2. เด็กหญิงนิภาพร  สดมพฤกษ์
 
1. นางจิตรลดา  ปานะถึก
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปณิตา  เผือกนอก
2. เด็กหญิงลัดดา  อักขระ
 
1. นางสาวนฤมล  พลชา
2. นางไพลิน   ลิชผล
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจินตนา  พรมราช
 
1. นางทัชณี  อบสุนทร
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรพล  สีโสดา
 
1. นางทัชณี  อบสุนทร
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงโยธิณี  ศรีชัย
 
1. นางทัชณี  อบสุนทร
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมัทนพร  ชัยสุข
 
1. นางทิพย์วรรณ  ทองสง่า
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลิดา  มารมย์
2. เด็กหญิงปาริชาด  สุวรรณทร
3. เด็กหญิงไพริน  ดีนอก
 
1. นางทิพย์วรรณ  ทองสง่า
2. นางสาวศุกร์คิด  เพ็ชสิงห์
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลนภา  จันอร่าม
2. เด็กหญิงปิยะดา  พงษ์สะพัง
 
1. นายจักรพงษ์  ทองสว่าง
2. นางทัชณี  อบสุนทร
 
22 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  พรมลา
2. เด็กหญิงชรินรัตน์  ตุ้มทอง
3. เด็กหญิงมณฑิรา  ฮาตวิเศษ
 
1. นายจักรพงษ์  ทองสว่าง
2. นางทัชณี  อบสุนทร
 
23 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัชพล  เถาพุทธา
2. เด็กชายพงษ์เทพ  เอื้อจำนงค์
3. เด็กชายศราวุธ  เดชยศดี
 
1. นายจักรพงษ์  ทองสว่าง
2. นางทัชณี  อบสุนทร
 
24 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนกฤษ  วงษาเวียง
2. เด็กชายปัญญากร   สว่างพิทักษ์
3. เด็กชายเทพนรินทร์  ทุมชะ
 
1. นางวาริกา  สิงห์เสนา
2. นางสาวเพชรมณีรัตน์  นามบุตร
 
25 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  เพ็งรัตน์
2. เด็กหญิงพิชิตศักดิ์  จันทโข
3. เด็กหญิงวริศราพร  อินทร์วิเศษ
 
1. นางวาริกา  สิงห์เสนา
2. นางสาวเพชรมณีรัตน์  นามบุตร
 
 

 

 
ส่งข่าวโดย : บ้านดินทรายอ่อน  เมื่อวันที่ : 15 กันยายน 2560 08.00 น. เปิดอ่าน: 337 ครั้ง ไอพี:: 110.168.153.142 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตกรรมระดับภาค [05 มกราคม 2561 13.21 น.][อ่าน 105 ครั้ง]
สรุปเหรียญรางวัล โรงเรียนบ้านดินทรายอ่อน สพป. หนองบัวลำภู เขต ๑ [20 ตุลาคม 2560 04.31 น.][อ่าน 131 ครั้ง]
สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่ [20 ตุลาคม 2560 02.38 น.][อ่าน 163 ครั้ง]
สรุปตัวแทนศูนย์เครือข่ายเมือง 5 นักเรียนโรงเรียนบ้านดินทรายอ่อน [15 กันยายน 2560 08.19 น.][อ่าน 223 ครั้ง]
สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการระดับศูนย์เครือข่ายฯ [15 กันยายน 2560 08.00 น.][อ่าน 337 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]