โรงเรียนวัดบุญญราศรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
สรุปผลการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมครั้งที่ 67 ของโรงเรียนวัดบุญญราศรี

 

 

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบุญญราศรี สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1

ระหว่าง วันที่ 17-24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 65 ทองแดง 65 1. เด็กหญิงสุภัสสร  วอทอง
 
1. นางสาวพัทธนันท์  โพธิ์ไพจิตร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 79 เงิน 11 1. เด็กหญิงณิชากรานต์  สิงห์เจริญ
 
1. นางชนิดา  แก้วกา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 70 เงิน 10 1. เด็กหญิงอรพิน  รัตนะ
 
1. นางสาวพัทธนันท์  โพธิ์ไพจิตร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 66 ทองแดง 32 1. เด็กหญิงมนัญชยา  ดาบทอง
 
1. นางสาวพัทธนันท์  โพธิ์ไพจิตร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 66 ทองแดง 43 1. เด็กหญิงวรินทร  สิงห์ชัย
 
1. นางชนิดา  แก้วกา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนาตยา  ครองศิล
 
1. นางชนิดา  แก้วกา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 75 เงิน 10 1. เด็กหญิงนิรัญดา  อินทสุข
 
1. นางชนิดา  แก้วกา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 84 ทอง 11 1. เด็กหญิงวสุธา  นิลสยาม
 
1. นางสาวพัทธนันท์  โพธิ์ไพจิตร
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 35 1. เด็กหญิงจิดาภา  สนิทผล
 
1. นางชนิดา  แก้วกา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 65 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงชลธิชา  ทวนไทย
2. เด็กหญิงวิลาสินี  บัวแย้ม
3. เด็กชายสุรสิทธิ์  รักภิรมย์
 
1. นางสาวพัทธนันท์  โพธิ์ไพจิตร
2. นางสาวเกวลี  เดชปาน
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 66 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงกิจติญาภรณ์  กลิ่นศรีสุข
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  ธารา
3. เด็กชายพันธวีร์  แปกลาง
 
1. นางชนิดา  แก้วกา
2. นางสาวกชกร  อรุณสวัสดิ์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงวราภรณ์  นนทะรักษา
2. เด็กหญิงอารยา  พานแก้ว
 
1. นางสาวพัทธนันท์  โพธิ์ไพจิตร
2. นางสาวเกวลี  เดชปาน
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงอภิชญา  บุญโต
2. เด็กหญิงอัญชิสา  มะใบ
 
1. นางชนิดา  แก้วกา
2. นางสาวกชกร  อรุณสวัสดิ์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรัตนประภา  บวบทอง
2. เด็กหญิงสุวรรณี  เทียมเวหา
 
1. นางชนิดา  แก้วกา
2. นางสาวปริญดา  ศรีลาคำ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 24 เข้าร่วม 29 1. เด็กชายจักรินทร์  นกเทศ
 
1. นายสุจินดา  โกเมนสวัสดิกุล
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 82 ทอง 6 1. เด็กชายภคพล  ไพจันทร์
2. เด็กหญิงวรรณิฐา  รักสอาด
3. เด็กหญิงแพรวา  จันทร์ส่งกลิ่น
 
1. นายสมเกียรติ  แก้วกา
2. นางพิดอน  พ้องเสียง
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงมานิสา  วีสม
2. เด็กชายศิลา  มะใบ
3. เด็กหญิงโชติกา  ยุสมาน
 
1. นายสมเกียรติ  แก้วกา
2. นางสาวพรพิมล  ศรีบุญมา
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายณัฐนันท์  ศิริโชติ
2. เด็กชายวิธวินท์  สุขเกษม
 
1. นายสุจินดา  โกเมนสวัสดิกุล
2. นายสมเกียรติ  แก้วกา
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนพัทธ์  พันทโชติ
2. เด็กชายอภิรักษ์  บุญสุข
 
1. นายสุจินดา  โกเมนสวัสดิกุล
2. นายสมเกียรติ  แก้วกา
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงกาญติมา  คุณารักษ์
 
1. นายสมเกียรติ  แก้วกา
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายธีรภัทร  ภูมิตรไสย์
 
1. นายสมเกียรติ  แก้วกา
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนพล  ธรรมเมธา
2. เด็กชายธนรักษ์  ดีจ๊ะ
 
1. นายสมเกียรติ  แก้วกา
2. นางสาวพรพิมล  ศรีบุญมา
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  ประสิทธิสุข
2. เด็กชายพีระยุทธ  เพียรมนูพิพัฒน์
 
1. นายสมเกียรติ  แก้วกา
2. นางสาวพรพิมล  ศรีบุญมา
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงชมฟ้า  สำราญสุข
2. เด็กชายธรรศพงศกร   แสนดี
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  สมบูรณ์
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  อินต๊ะนนท์
2. นางสาวสร้อยสุดา  เขื่อนปัญญา
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 1. เด็กชายธนกฤต  มากมูล
2. เด็กหญิงวันดี  จันแก้ว
3. เด็กชายสิทธิโชค  นาคคำ
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  อินต๊ะนนท์
2. นางสาวพรพิมล  ศรีบุญมา
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 71.5 เงิน 9 1. เด็กหญิงณัฐพร  เสมบำรุง
2. เด็กหญิงสวรรยา  ตระกูลชัย
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  อินต๊ะนนท์
2. นายพิสุทธิ์  เหลืองอร่าม
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปฐมพงศ์  แสนโชติ
2. เด็กชายมินธาดา  มีชัย
 
1. นายพิสุทธิ์  เหลืองอร่าม
2. นางสาวจุไรรัตน์  อินต๊ะนนท์
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายพรเทพ  เจริญนาน
2. เด็กชายเอกรัตน์  พานแก้ว
 
1. นางสาวสร้อยสุดา  เขื่อนปัญญา
2. นางสาวจุไรรัตน์  อินต๊ะนนท์
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 61.63 ทองแดง 15 1. เด็กชายชัยสิทธิ์  โตปรางค์
2. เด็กชายปฏิพัทธ์  อินตุ๊
 
1. นางสาวสร้อยสุดา  เขื่อนปัญญา
2. นายพิสุทธิ์  เหลืองอร่าม
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 92.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  สายบุตร
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  พรมตู้
 
1. นายพิสุทธิ์  เหลืองอร่าม
2. นางสาวพรพิมล  ศรีบุญมา
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กชายทศพร  กวางแก้ว
2. เด็กชายธวัฒชัย  บุญภา
3. เด็กชายนราธร  อินทสุวรรณ์
4. เด็กชายพงษ์ธร  ศรีงาม
5. เด็กชายภัคพล  อายุเจริญ
 
1. นายจักรี  สว่างไพร
2. นางศิริลักษณ์  เส็งมี
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 1. เด็กชายกรวุฒิ  ธารพรศรี
2. เด็กชายณฐพล  พิมพ์จัตุรัส
3. เด็กชายณัฐพงศ์  ศรีทน
4. เด็กชายนิรุตติ์  ทองหมื่น
5. เด็กชายพงศธร  กลิ่นศรีสุข
 
1. นายจักรี  สว่างไพร
2. นางวรรณา  อุดมศิลป์
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 77 เงิน 31 1. เด็กชายนรงฤทธิ์  จันทโชติ
2. เด็กหญิงนิชาภัทร  จันทร์ไกร
 
1. นางพิดอน  พ้องเสียง
2. นางสาวพรพิมล  ศรีบุญมา
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 76 เงิน 33 1. เด็กชายพชรพล  ขุนอ่วม
2. เด็กหญิงศศิประภา  เชื้อรอด
 
1. นายจักรี  สว่างไพร
2. นางสาวเกวลี  เดชปาน
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  อินทร์รอด
2. เด็กชายสรณ์สิริ  แสงสิงห์แก้ว
 
1. นายจักรี  สว่างไพร
2. นางสาวกชกร  อรุณสวัสดิ์
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วรรณมโนทัย
2. เด็กหญิงชญานันท์  แสนอุบล
3. เด็กหญิงฐิติพร  แป้นเดช
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  ชื่นชม
5. เด็กหญิงธิมาพร  เกตุลำเนา
6. เด็กหญิงปาริชาติ  เถื่อนทอง
7. เด็กหญิงพราวพุธ  โฉมอุปฮาด
8. เด็กหญิงภัณฑิรา  แจ้งเสมอ
9. เด็กหญิงรุจนี  ทองสุวรรณ
10. เด็กหญิงอธิตยา  สอนเกตุ
 
1. นางสาวรัชนีกร  กระจ่างพจน์
2. นางสาวปริญดา  ศรีลาคำ
3. นางพิดอน  พ้องเสียง
 
37 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 70 เงิน 11 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  สุขจิตร
2. เด็กหญิงชนิกานต์  การินทุ
3. เด็กหญิงนริศรา  อยู่มา
4. เด็กหญิงปาริฉัตร  อินทสุข
5. เด็กหญิงปาริชาติ  อินทสุข
6. เด็กชายพิชญะ  รวงผึ้ง
7. เด็กหญิงพิมพ์แพรวา  แสนสมบัติ
8. เด็กชายวรพจน์  จีนสวย
9. เด็กชายศตวรรษ  เจริญสุข
10. เด็กชายอภิรักษ์  ชมภูผิว
 
1. นางสาวเกวลี  เดชปาน
2. นางสาวกชกร  อรุณสวัสดิ์
3. นางสาวพรพิมล  ศรีบุญมา
 
38 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 54 1. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  คนกล้า
2. เด็กหญิงศุภิสรา  เกิดแสง
 
1. นางสาวเกวลี  เดชปาน
2. นางสาวกชกร  อรุณสวัสดิ์
 
39 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงรุจิรา  พูลสวัสดิ์
2. เด็กหญิงสุนารี  คงพลปาน
 
1. นางสาวกชกร  อรุณสวัสดิ์
2. นางสาวเกวลี  เดชปาน
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  ชูทรัพย์
 
1. นางสาวประภัสสร  พูลผล
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ธรรมเมธา
 
1. นางสาวประภัสสร  พูลผล
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 -1 -   1. เด็กหญิงศุภัสสรา  สมรักษา
 
1. นายทรงเกียรติ  เสริมศรี
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุขจิตร
2. เด็กชายณัฐภัทร  จำปาเพชร
3. เด็กชายภาณุวัฒน์  สิทธิเทศ
4. เด็กหญิงวรพิชชา  อินพุ่ม
5. เด็กหญิงวิภาดา  สังข์ทรัพย์
6. เด็กหญิงอมีนา  จันแก้ว
 
1. นายวาทิต  นุ่มตรี
2. นายถาวร  กรินรักษ์
3. นายสมเกียรติ  แก้วกา
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กชายภูวิศ  นาโนน
 
1. นางสาวรัชนีกร  กระจ่างพจน์
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กหญิงนภาพร  ฤทธิสิงห์
 
1. นางสาวรัชนีกร  กระจ่างพจน์
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กหญิงกิตรดา  กระสังข์
 
1. นางสาวรัชนีกร  กระจ่างพจน์
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.1 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงไพลิน  พรหมศิริ
 
1. นางสาวรัชนีกร  กระจ่างพจน์
 
48 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กหญิงชมฟ้า  สำราญสุข
 
 
49 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 61 ทองแดง 40 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  โสภาพ
2. เด็กหญิงชนาภา  สิงห์โตทอง
3. เด็กชายปราการ  ทองอยู่
4. เด็กชายพนารักษ์  หัสบัน
5. เด็กหญิงพนิตสุภา  โพธิสวาท
6. เด็กชายพีรพัทธ์  รวมดอน
 
1. นางสาวปริญดา  ศรีลาคำ
2. นางสาวกชกร  อรุณสวัสดิ์
3. นางสาวเกวลี  เดชปาน
 
50 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 69 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงละอองดาว  โพธิ์กุล
2. เด็กชายวงศ์วรัน  แสงพรนิรันดร์
3. เด็กหญิงศิริวิมณ  พรมตู้
 
1. นางสาวปริญดา  ศรีลาคำ
2. นางสาวสร้อยสุดา  เขื่อนปัญญา
 
51 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอมีนา  จันแก้ว
2. เด็กหญิงอรอุมา  ไชยมาตย์
3. เด็กหญิงไพลิน  พรหมศิริ
 
1. นายสุจินดา  โกเมนสวัสดิกุล
2. นางศิริลักษณ์  เส็งมี
 
52 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 60 ทองแดง 59 1. เด็กหญิงชุต
 
ส่งข่าวโดย : วัดบุญญราศรี  เมื่อวันที่ : 25 กันยายน 2560 08.49 น. เปิดอ่าน: 319 ครั้ง ไอพี:: 223.204.248.24 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
โครงการ พี่สร้างสรรค์แบ่งปันความรู้สู่น้อง [14 กุมภาพันธ์ 2561 08.49 น.][อ่าน 75 ครั้ง]
สรุปผลการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมครั้งที่ 67 ของโรงเรียนวัดบุญญราศรี [25 กันยายน 2560 08.49 น.][อ่าน 319 ครั้ง]
ก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า [01 กันยายน 2560 02.08 น.][อ่าน 111 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]