รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี นางสาวจันทร์แรม สิงหนาท

กิตติกรรมประกาศ

 

รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรีเล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดการเรียนการสอน เรื่องการอ่านจับใจความของนักเรียน ซึ่งประกอบด้วย บทนำ เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิธีดำเนินการศึกษา ผลการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะในการนำแบบฝึกเสริมทักษะไปใช้ให้เกิดประโยชน์  

ผลจากการศึกษาครั้งนี้ สามารถนำไปใช้ประโยชน์กับนักเรียนและครูผู้สอนภาษาไทยได้เป็นอย่างดี ช่วยส่งเสริมเรื่องการอ่านจับใจความ นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ  สามารถอ่านจับใจความได้ดีขึ้น ส่งผลต่อระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ที่พัฒนาสูงขึ้น

 รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรีเล่มนี้ สำเร็จลงได้ด้วยดี เพราะได้รับความอนุเคราะห์ คำแนะนำจากท่านผู้เชี่ยวชาญหลายท่าน ตลอดจนได้รับความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ จากคณะครูในโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี และบุคลากรทุกท่านที่เป็นกำลังใจเสมอมา ผู้รายงานขอขอบพระคุณทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้

 

                                                                นางสาวจันทร์แรม  สิงหนาท

 

ชื่อเรื่อง     รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี

ผู้รายงาน   นางสาวจันทร์แรม  สิงหนาท

สังกัด         โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

ปีพ.ศ.         2559

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้

1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80   2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี  3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการ ศึกษา 2559 จำนวน 50 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี   2)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   3) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี สถิติที่ใช้ในการศึกษา คือ สถิติพื้นฐาน (ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) และสถิติ t-test

 

ผลการศึกษา พบว่า

1.  ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี เท่ากับ 85.47/83.27

 

2.  คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี หลังเรียนสูงกว่า ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 

3.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 13 ธันวาคม 2560 01.35 น. เปิดอ่าน: 594 ครั้ง ไอพี:: 125.26.123.184 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 [13 ธันวาคม 2560 01.35 น.] [อ่าน 594 ครั้ง]
การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 [02 กรกฎาคม 2560 04.30 น.] [อ่าน 1878 ครั้ง]
นวัตกรรม แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหาร ชั้นประถมศึกษาปีที [27 กุมภาพันธ์ 2557 15.17 น.] [อ่าน 6466 ครั้ง]
งานวิจัยของ นางสาวรุ่งนภา ตระกูลพัว คศ.3 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี [18 ธันวาคม 2556 14.13 น.] [อ่าน 986 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]