โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1

การนิเทศติดตามโรงเรียนคุณธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐
วัน พุธ ที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ได้รับการนิเทศติดตามการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม โดย ศน.สายสมร ยุวนิมิตร และ ศน.มานพ วงษ์เจริญ

องค์ความรู้ นวัตกรรมและบทเรียนจากการดำเนินการ

 

THUNGPHO MODEL”

 

                   T = Technique                    หมายถึง          กลวิธี

                   H = Habit                           หมายถึง          ธรรมเนียม  กิจวัตร

                   U = Understandable          หมายถึง          ที่สามารถยอมรับได้

                   N = Nation                         หมายถึง          ความคิด

                   G = Gratification                 หมายถึง          ความพึงพอใจ

                   P = Permanence                หมายถึง          ถาวร

                   H = Heart                           หมายถึง          หัวใจ  จิตวิญญาณ

                   O  = Objective                    หมายถึง          เป้าหมาย

 

        หมายถึง “กลวิธีและแนวคิดสู่ธรรมเนียมปฏิบัติที่ทุกคนยอมรับและพึงพอใจ ซึ่งเป็นเป้าหมายถาวร”

 

        ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้

             ๑. สร้างความเข้าใจ

                   ๑.๑ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน ทราบการนำโรงเรียนเข้าสู่โรงเรียนคุณธรรม

                   ๑.๒ การเข้ารับการอบรมสร้างวิทยากรแกนนำของโรงเรียนจากมูลนิธิยุวสถิรคุณ

                   ๑.๓ สร้างครูแกนนำ และนักเรียนแกนนำโดยความสมัครใจ เพื่อเป็นคณะกรรมการหลักในการดำเนินงาน และเพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม

                   ๑.๔ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน มีส่วนร่วมในการกำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน

                   ๑.๕ จัดทำแผนโครงงานคุณธรรมเข้าสู่แผนปฏิบัติการประจำปี

             ๒. สร้างบรรยากาศคุณธรรม

                   ๒.๑ จัดทำโครงงาน โดยดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ (๑) ค้นหาปัญหา (๒) วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา (๓) ระบุกลุ่มเป้าหมายของการแก้ปัญหา (๔) กำหนดวิธีการแกไขปัญหา (๕) กำหนดหลักธรรม     (๖) กำหนดคุณธรรมเป้าหมายและพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกซึ่งสอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์ (๗) กำหนดวิธีการวัดผลและประเมินผล (๘) ตั้งชื่อโครงงาน

                   ๒.๒ ลงมือปฏิบัติดำเนินการขับเคลื่อนโครงงานคุณธรรม ทั้งระดับโรงเรียนและระดับห้องเรียน กำหนดผู้รับผิดชอบโครงงานคุณธรรมอย่างชัดเจน การดำเนินงานสามารถบูรณาการร่วมกับชั้นเรียน เช่น กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานวินัยนักเรียน

                   ๒.๓ ศึกษาดูงานโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม

             ๓. สอบถามและเสริมแรง

                   ๓.๑ การนิเทศติดตามการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม แบ่งออกเป็น  ๒ ระดับ

                       ๑. ระดับห้องเรียน แต่งตั้งครูประจำชั้นทำหน้าที่ครูที่ปรึกษาโครงงาน และนิเทศ         การดำเนินงานโครงงานคุณธรรมของนักเรียน

                       ๒. ระดับโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้นิเทศการดำเนินงานโครงงานคุณธรรมระดับโรงเรียน

                   ๓.๒ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง

                   ๓.๓ ประชุมร่วมกันสรุปรายงานต่อผู้บริหารสถานศึกษาเมื่อจบปีการศึกษา

                   ๓.๔ รับการนิเทศจากผู้นิเทศอาสามูลนิธิยุวสถิรคุณ

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 21 ธันวาคม 2560 06.38 น. เปิดอ่าน: 219 ครั้ง ไอพี:: 110.77.230.222 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
การนิเทศติดตามโรงเรียนคุณธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ [21 ธันวาคม 2560 06.38 น.] [อ่าน 219 ครั้ง]
น้ำท่วมรอบที่ 1 ปี 2560 [10 ธันวาคม 2560 13.18 น.] [อ่าน 209 ครั้ง]
การตรวจราชการแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบที่ ๒ [09 สิงหาคม 2560 12.43 น.] [อ่าน 153 ครั้ง]
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 [13 มิถุนายน 2560 22.24 น.] [อ่าน 214 ครั้ง]
รายงานความสำเร็จโรงเรียนคุณธรรมมูลนิธิยุวสถิรคุณ ปี 2560 [13 มิถุนายน 2560 22.12 น.] [อ่าน 180 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]