โรงเรียนบ้านทับร้าง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

ล่าสุดโรงเรียนบ้านทับร้างรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ หรือ วิชาเอกปฐมวัย 1 อัตรา
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 7 มกราคม 2560 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

โรงเรียนบ้านทับร้าง

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๒

มีความประสงค์ จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานเป็นครูอัตราจ้าง 

ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านทับร้าง จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานเป็นครูอัตราจ้าง จานวน ๑ อัตราอาศัยความตามคาสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๙ / ๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่องมอบอานาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล : ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน

ดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงา
ชื่อตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ หรือ วิชาเอกปฐมวัย
ขอบข่ายงานที่ให้ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้
ของผู้เรียนโดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังนี้
๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยวิธีการหลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๒. ปฏิบัติงานพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยจัดอบรมสั่งสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๓. ปฏิบัติงานจัดระบบและกิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๔. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
๕. ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
อัตราว่างจำนวน ๑ อัตราค่าตอบแทน เงินเดือน ๑๕,๐๕๐ บาท / เดือน

 

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนบ้านทับร้าง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๒ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ถึง วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
 
สามารถอ่านรายละเอียด ได้ที่ประกาศรับสมัครด้านล่า
  ไฟล์ประกอบ
รายระเอียดการรับสมัคร
ใบสมัคร
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 25 ธันวาคม 2560 05.27 น. เปิดอ่าน: 188 ครั้ง ไอพี:: 203.159.130.30 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ประชาสัมพันธ์เลื่อนเปิดเทอมโรงเรียนบ้านทับร้าง [10 มิถุนายน 2564 16.09 น.] [อ่าน 24 ครั้ง]
กรอกแบบสอบถามก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 [09 มิถุนายน 2564 13.36 น.] [อ่าน 19 ครั้ง]
ประกาศโรงเรียนบ้านทับร้าง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้าง [26 เมษายน 2564 19.49 น.] [อ่าน 56 ครั้ง]
ประกาศโรงเรียนบ้านทับร้างเรื่อง การคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกเทคโนโลยีสารส [12 มกราคม 2564 09.18 น.] [อ่าน 70 ครั้ง]
ประกาศโรงเรียนบ้านทับร้าง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้าง [04 มกราคม 2564 09.46 น.] [อ่าน 84 ครั้ง]
ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]