การดำเนินงานนโยบายอ่านออกเขียนได้
ในปีการศึกษา 2560 ทางโรงเรียนได้ดำเนินจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้

โรงเรียนวัดโป่งมงคล  อำเภอแก่งคอย   จังหวัดสระบุรี  สพป.สระบุรี เขต 2

ชื่อครูผู้สอนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   นางพรรณี  แก้ววิเชียร

                 / เป็น ห้องเรียนที่ปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ชั้น ป.2  จำนวนนักเรียนทั้งหมด  4  คน

                 เป็น ห้องเรียนที่ยังมีนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ชั้น ป.2  จำนวนนักเรียน...........คน

                                  หมายเหตุ  (เด็กปกติ  2 คน  พิเศษ 2 คน)

ผลการดำเนินงาน

               1. ครูผู้สอนวิชาภาษาไทยสามารถนำเทคนิคการเรียนการสอนไปใช้ในการสอนโดยมีวิธีการหรือจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้น ป.2 อย่างไร              

     - จัดมุมความรู้ภายในห้องเรียน 

     - ส่งเสริมการอ่าน เช่น นิทาน การ์ตูนคุณธรรม ฯลฯ

     - จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อ DLIT   

     - เขียนคำพื้นฐาน ด้วยการเขียนตามคำบอก วันละ 10 คำ

     - การฝึกอ่านแบบแจกลูกประสมคำ

              2.   สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน และนอกห้องเรียนที่สถานศึกษาจัดเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทยมีอะไรบ้าง

                   -สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน ได้แก่   มีมุมความรู้ มุมรักการอ่าน   ป้ายนิเทศ                                มุมสื่อการเรียนการสอน  ผลงานนักเรียน  

                   -สภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียน ได้แก่ การจัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่  กิจกรรมภาษาไทยวันละคำ   กิจกรรมรักการอ่าน

             3. บอกรายละเอียดความโดดเด่น/จุดแข็ง/นวัตกรรม/ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดีในการดำเนินงาน

                     -  อ่านบัตรคำ

                     -  การเขียนตามคำบอก    

                     -  การอ่านนิทานให้เพื่อนฟัง

                     -  เรียนรู้การอ่านภาษาไทย จากสื่อภายใน และภายนอกห้องเรียน

                     -  เรียนรู้จากสื่อดิจิตอล

             4. บอกรายละเอียดประโยชน์หรือมีผลกระทบทางบวกที่เกิดแก่ผู้เรียน

                     -  การได้ฝึกอ่านแบบแจกลูกประสมคำ และการฝึกอ่านบัตรคำ ทำให้นักเรียนอ่านหนังสือได้คล่องขึ้น  สื่อนิทานเป็นเรื่องที่น่าสนุกชวนอ่าน  นักเรียนจึงมีแรงจูงใจในการฝึกฝนตนเองให้อ่านได้ จะได้อ่านได้ด้วยตนเอง 

             5. ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน

                     -  หนังสือนิทานมีน้อย  ควรจัดหาสื่อที่มีภาพสวยงาม และเนื้อหาที่น่าอ่านเพิ่มเติม

 

โรงเรียนวัดโป่งมงคล  อำเภอแก่งคอย   จังหวัดสระบุรี  สพป.สระบุรี เขต 2

ชื่อครูผู้สอนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   นางพรรณี  แก้ววิเชียร

                 /  เป็น ห้องเรียนที่ปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ชั้น ป.2  จำนวนนักเรียนทั้งหมด  4  คน

                     เป็น ห้องเรียนที่ยังมีนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ชั้น ป.2  จำนวนนักเรียน...........คน

                                  หมายเหตุ  (เด็กปกติ  2 คน  พิเศษ 2 คน)

ผลการดำเนินงาน

               1. ครูผู้สอนวิชาภาษาไทยสามารถนำเทคนิคการเรียนการสอนไปใช้ในการสอนโดยมีวิธีการหรือจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้น ป.2 อย่างไร              

     - จัดมุมความรู้ภายในห้องเรียน 

     - ส่งเสริมการอ่าน เช่น นิทาน การ์ตูนคุณธรรม ฯลฯ

     - จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อ DLIT   

     - เขียนคำพื้นฐาน ด้วยการเขียนตามคำบอก วันละ 10 คำ

     - การฝึกอ่านแบบแจกลูกประสมคำ

              2.   สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน และนอกห้องเรียนที่สถานศึกษาจัดเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทยมีอะไรบ้าง

                   -สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน ได้แก่   มีมุมความรู้ มุมรักการอ่าน   ป้ายนิเทศ                                มุมสื่อการเรียนการสอน  ผลงานนักเรียน  

                   -สภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียน ได้แก่ การจัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่  กิจกรรมภาษาไทยวันละคำ   กิจกรรมรักการอ่าน

             3. บอกรายละเอียดความโดดเด่น/จุดแข็ง/นวัตกรรม/ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดีในการดำเนินงาน

                     -  อ่านบัตรคำ

                     -  การเขียนตามคำบอก    

                     -  การอ่านนิทานให้เพื่อนฟัง

                     -  เรียนรู้การอ่านภาษาไทย จากสื่อภายใน และภายนอกห้องเรียน

                     -  เรียนรู้จากสื่อดิจิตอล

             4. บอกรายละเอียดประโยชน์หรือมีผลกระทบทางบวกที่เกิดแก่ผู้เรียน

                     -  การได้ฝึกอ่านแบบแจกลูกประสมคำ และการฝึกอ่านบัตรคำ ทำให้นักเรียนอ่านหนังสือได้คล่องขึ้น  สื่อนิทานเป็นเรื่องที่น่าสนุกชวนอ่าน  นักเรียนจึงมีแรงจูงใจในการฝึกฝนตนเองให้อ่านได้ จะได้อ่านได้ด้วยตนเอง 

             5. ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน

                     -  หนังสือนิทานมีน้อย  ควรจัดหาสื่อที่มีภาพสวยงาม และเนื้อหาที่น่าอ่านเพิ่มเติม

โรงเรียนวัดโป่งมงคล  อำเภอแก่งคอย   จังหวัดสระบุรี  สพป.สระบุรี เขต 2

ชื่อครูผู้สอนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   นายธีรภัทร  ยิ้มลมูล

                / เป็น ห้องเรียนที่ปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ชั้น ป.3  จำนวนนักเรียนทั้งหมด  5 คน

                / เป็น ห้องเรียนที่ยังมีนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ชั้น ป.3  จำนวนนักเรียน  1  คน

                                  

ผลการดำเนินงาน

               1. ครูผู้สอนวิชาภาษาไทยสามารถนำเทคนิคการเรียนการสอนไปใช้ในการสอนโดยมีวิธีการหรือจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้น ป.3 อย่างไร              

     - เขียนตามคำบอก 

     - อ่านจับใจความ  เล่านิทาน  คัด/ท่อง/อ่านคำอาขยาน  การบ้าน

     - จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อ DLIT   

     - เขียนคำพื้นฐาน ด้วยการเขียนตามคำบอก วันละ 10 คำ

     - เรียนรู้ผ่าน Tablet

              2.   สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน และนอกห้องเรียนที่สถานศึกษาจัดเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทยมีอะไรบ้าง

                   -สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน ได้แก่   มีมุมความรู้ มุมรักการอ่าน   ป้ายนิเทศ                                มาตราตัวสะกด

                   -สภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียน ได้แก่ การจัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่  กิจกรรมภาษาไทยวันละคำ   กิจกรรมรักการอ่าน   ป้ายนิเทศ  ป้ายข่าวสาร

             3. บอกรายละเอียดความโดดเด่น/จุดแข็ง/นวัตกรรม/ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดีในการดำเนินงาน

                     - นักเรียนมีความสนใจ การเรียนการสอนผ่านระบบ e – leaning  บนเว็บ Krupatom.com  

             4. บอกรายละเอียดประโยชน์หรือมีผลกระทบทางบวกที่เกิดแก่ผู้เรียน

                     - นักเรียนส่วนมากมีความสนใจ ติดตามทบทวนบทเรียน พร้อมรับสิ่งใหม่ ๆ เสมอ  

                     - เรียนรู้จากสื่อดิจิตอล

             5. ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน

                     -  มีนักเรียนบางคนขาดความสนใจที่จะแสวงหาความรู้ใหม่

 

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2561 08.50 น. เปิดอ่าน: 1589 ครั้ง ไอพี:: 180.180.16.86 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
แจ้งปิดสถานศึกษา เนื่องจากเหตุพิเศษ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [23 ธันวาคม 2563 15.10 น.] [อ่าน 57 ครั้ง]
เรียนรู้การพัฒนาตนเอง [16 เมษายน 2563 16.52 น.] [อ่าน 117 ครั้ง]
กิจกรรมเเข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69 [11 ตุลาคม 2562 11.33 น.] [อ่าน 33 ครั้ง]
การดำเนินงานโรงเรียนสุจริต [15 สิงหาคม 2562 20.16 น.] [อ่าน 163 ครั้ง]
กิจกรรมวันไหว้ครู [18 มิถุนายน 2562 15.24 น.] [อ่าน 53 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]