การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนด้วยกระบวนการ เรียนรู้แบบ 5 ขั้นตอน (QSCCS) โดยใช้ Google App for Educa
เรื่อง การติดต่อสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้วิจัย นายวิทยากร ยาสิงห์ทอง โรงเรียนนครขอนแก่น
ชื่อเรื่อง  การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนด้วยกระบวนการ เรียนรู้แบบ 5 ขั้นตอน (QSCCS) โดยใช้ Google App for Education เรื่อง การติดต่อสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ชื่อผู้วิจัย  นายวิทยากร  ยาสิงห์ทอง 
สถานที่ดำเนินการวิจัย  โรงเรียนนครขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25
ปีที่วิจัย 2560
 
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงทดลอง  (One Group Pretest - Posttest Design)
มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้
แบบ 5 ขั้นตอน (QSCCS) โดยใช้ Google App for Education เรื่อง  การติดต่อสื่อสารทาง
อินเตอร์เน็ต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศึกษาดัชนี
ประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ 5 ขั้นตอน 
(QSCCS) โดยใช้ Google App for Education 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียน
และหลังเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ 5 ขั้นตอน (QSCCS) โดยใช้ Google
App for Education เรื่อง  การติดต่อสื่อสารทางอินเตอร์เน็ต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ 4) เพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการเรียนรู้แบบ 5 ขั้นตอน (QSCCS) โดยใช้ Google App for Education กลุ่มตัวอย่างเป็น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 ที่กำลังเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนนคร
ขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 สุ่มมา 1 ห้องเรียน จำนวน 29 คน ได้มาโดย
วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
ประกอบด้วย 1) เว็บไซต์ห้องเรียน Online Google Classroom : https://sites.google.com/a/nkk.ac.th/kruwit_com
จำนวน8 เรื่อง 2) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนท้ายแผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 8 ชุด เป็นแบบ
ปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ รวมจำนวน 80 ข้อ 3) แผนการจัดการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการเรียนรู้แบบ 5 ขั้นตอน (QSCCS) จำนวน  9 แผนการจัดการเรียนรู้ 4) แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การติดต่อสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต เป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 
4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ 5) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ 5 ขั้นตอน (QSCCS) โดยใช้ Google App for Educationเรื่อง  การติดต่อสื่อสาร
ทางอินเตอร์เน็ต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) การวิเคราะห์ข้อมูล
โดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าประสิทธิภาพ E1/E2 ค่าความเที่ยงตรง ค่าความ
ยาก ค่าอำนาจจำแนก  และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยสถิติทดสอบ
Dependent samples t-test
 
  ไฟล์ประกอบ
บทคัดย่อ
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 19 มีนาคม 2561 09.14 น. เปิดอ่าน: 640 ครั้ง ไอพี:: 203.159.156.60 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ ภาษาอังกฤษ ชุด English Book For Kids สำหรับชั้น ป.3 - สุธิดา นาสะอ้าน [21 พฤษภาคม 2561 22.00 น.] [อ่าน 259 ครั้ง]
เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-นางกาญจนา ไชยศิริ [16 พฤษภาคม 2561 14.31 น.] [อ่าน 450 ครั้ง]
การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนด้วยกระบวนการ เรียนรู้แบบ 5 ขั้นตอน (QSCCS) โดยใช้ Google App for Educa [19 มีนาคม 2561 09.14 น.] [อ่าน 640 ครั้ง]
เผยแพร่ผลงานวิชาการ ภาษาอังกฤษ ชุด English Around Us สำหรับชั้น ม.1 - เปรมวดี พันสีเงิน [12 ธันวาคม 2560 15.56 น.] [อ่าน 574 ครั้ง]
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สุขศึกษา ชุด สร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต - ธีระนันท์ พันสีเงิน [12 ธันวาคม 2560 15.38 น.] [อ่าน 726 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]