โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
๒. เป้าหมาย ๑) เพื่อให้มีมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์)

มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

โรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์)

**********************************

 

  1. นโยบาย

              ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้งให้โรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์)

ทบทวนบทบาทหน้าที่และแนวทางการปฏิบัติงานในกรณีกระทำผิด เพื่อออกมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครู                   และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สังกัด สพฐ. ให้ครอบคลุม กฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกสถานการณ์ โดยให้ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนร่วมกันออกความคิดเห็น แล้วออกเป็นประกาศแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน และให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารวบรวมมาตรการป้องกันภัยและเอกสารที่เกี่ยวข้องของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดส่งให้กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดทำมาตรการกลางในการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง พร้อมทั้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และแจ้งที่อยู่ของเว็บไซต์ (URL) เพื่อจัดทำลิ้งค์เชื่อมต่อเว็บไซต์ของส่วนกลาง ภายในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉก.คศ.) และศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน (ฉก.ชน.) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทาง

การศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง กรณีเกิดเหตุความรุนแรงอันนำไปสู่การฟ้องร้องต่างๆ เนื่องจากสภาพปัญหา

ในปัจจุบันได้เกิดเหตุการณ์ที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ถูกกล่าวหาและหรือได้กระทำความรุนแรง

ต่อนักเรียนในสถานศึกษา และมีการเผยแพร่สู่สังคมออนไลน์สาธารณะอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว เมื่อเกิดเหตุ                    ไม่พึงประสงค์ทุกครั้ง ให้ สพฐ. ตรวจสอบเบื้องต้นว่ามีมาตรการป้องกันภัยหรือไม่ และได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันภัยหรือไม่ ถ้าไม่ดำเนินการตามมาตรการป้องกันภัย ถือเป็นการบกพร่องต่อหน้าที่ราชการแล้วแต่กรณี รวมถึงให้ตรวจสอบมาตรการป้องกันภัยที่กำหนดไว้ว่าครอบคลุมเหตุที่เกิดหรือไม่ หากยังไม่ครอบคลุมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้มีการปรับปรุงมาตรการป้องกันภัยเป็นปัจจุบันและทันต่อเหตุการณ์

  1. เป้าหมาย
  1. เพื่อให้มีมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์)

 ๒) เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชา                นุเคราะห์) ได้รับการปกป้อง คุ้มครอง ความปลอดภัย ในด้านร่างกาย  ด้านจิตใจ  และด้านสังคม

  1. เพื่อสร้างความตระหนักในการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน

และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์)  โดยมีความรู้ ความเข้าใจ ในการป้องกันภัยต่าง ๆ                          อันอาจเกิดขึ้น

  1. สาเหตุการเกิดภัย และมาตรการป้องกันภัย

ผลจากการร่วมออกความคิดเห็นของผู้บริหาร บุคลากร เกี่ยวกับภัยที่มีสาเหตุเกิดจากองค์ประกอบต่าง ๆ

และต้องมีการกำหนดมาตรการป้องกันภัย สรุปได้ ดังต่อไปนี้

 

 

 

 

 

 

-๒-

 

ลำดับที่

สาเหตุเกิดจาก

มาตรการป้องกันภัย

๑.

ภัยบุคคล

๑ ครูกับนักเรียน

๑.๑ การล่วงละเมิดทางเพศนักเรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. ให้ความรู้แก่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน กรณีครูกระทำการ

ล่วงละเมิดทางเพศนักเรียนถือเป็นความผิดทางวินัยและทางอาญา

๒. สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการเฝ้าระวังป้องปรามมิให้เกิดพฤติการณ์

ที่ไม่พึงประสงค์

๓. เมื่อเกิดกรณีครูล่วงละเมิดทางเพศนักเรียน สถานศึกษาต้องดำเนินการ

ตามอำนาจหน้าที่ และให้ความช่วยเหลือนักเรียน

๔. รายงานหน่วยงานบังคับบัญชาตามลำดับชั้น เพื่อให้ความช่วยเหลือ

และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา โรงพยาบาล บ้านพักเด็กและครอบครัว สถานีตำรวจ เพื่อดำเนินการ

ให้ความช่วยเหลือต่อไป

๕. โรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่                      ที่เกี่ยวข้อง

๑.๒ พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของนักเรียน

-ไม่ตั้งใจเรียน

-หนีเรียน

-ไม่ไปโรงเรียน

-คุยในห้องเรียน

-พูดคำหยาบ

-ก้าวร้าวเกเร

-โกหก

-เอาของเล่น

ผิดกฎ

มาโรงเรียน

-ขโมย

-ล้อเลียน/แกล้งเพื่อน

-แต่งกายผิดระเบียบ

๑. โรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) ต้องกำหนดระเบียบว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนร่วมกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้ปกครองโดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวง หรือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๒. โรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) สร้างแรงจูงใจในการเรียน จัดสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม รับเด็กจากผู้ปกครองตอนเช้า ชี้แจงกติกาให้นักเรียนทราบ ชื่นชมให้รางวัลนักเรียนที่ทำตามกฎไม่กระทำผิด เป็นต้น

๓. มอบหมายให้ครูกำกับ ควบคุม ดูแลให้นักเรียนประพฤติและปฏิบัติตน

ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนตามที่กำหนด

 

 

 

-๓-

 

ลำดับที่

สาเหตุเกิดจาก

มาตรการป้องกันภัย

 

๑.๓ การลงโทษนักเรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. โรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง เพื่อทำความเข้าใจ หารือหรือทำข้อตกลงร่วมกันในเรื่องการลงโทษนักเรียนที่สามารถทำได้ แต่จะต้องปฎิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง คือ ห้ามลงโทษนักเรียนด้วยวิธีรุนแรงเกินกว่าเหตุ หรือด้วยความโกรธหรือพยาบาท แต่ต้องคำนึงถึงอายุและพฤติการณ์การกระทำผิด

๒ โรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) ทำหนังสือแจ้งความประพฤติของนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบพร้อมกับหาแนวทางแก้ไขพฤติกรรมของนักเรียน

๓. กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลงโทษนักเรียนที่มีความประพฤติผิดกฎ โดยลงโทษไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ สถานศึกษาต้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และแจ้งให้ผู้ปกครองและรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบ

๑.๔ การอุทิศเวลาของตนให้แก่นักเรียน

 

 

๑. ให้ความรู้แก่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน เพื่อทราบว่า ครูต้องอุทิศ

เวลาของตนให้แก่นักเรียน หากมีพฤติการณ์ที่ไม่ชอบโดยใช้เวลาราชการไปทำธุระส่วนตัวหรือไปหาผลประโยชน์อย่างอื่น ถือว่าเป็นความผิดทางวินัย

๒. โรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) ต้องควบคุม กำกับ ดูแลให้ครูปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอนและอุทิศเวลาของตนให้แก่นักเรียน

๑.๕ ต้องประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยามหรือข่มเหงนักเรียน และการรักษาชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการ

๑. ให้ความรู้แก่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน เพื่อทราบว่า ครูต้อง

ประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยามหรือข่มเหงนักเรียน และต้องการรักษาชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนอยู่เสมอ ไม่ประพฤติชั่ว หากมีพฤติการณ์ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดนี้ ถือว่าเป็นความผิดทางวินัย และถูกลงโทษทางวินัย

๒. โรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) ต้องควบคุม กำกับ ดูแลให้ครูปฏิบัติตนและปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยามหรือข่มเหงนักเรียน และการรักษาชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนอยู่เสมอ โดยไม่กระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว

 

 

 

 

 

-๔-

 

ลำดับที่

สาเหตุเกิดจาก

มาตรการป้องกันภัย

 

ภัยบุคคล

๒. ครูกับบุคคลภายนอก

๒.๑ การลงโทษนักเรียน

 

 

 

 

 

 

๒.๒ ต้องประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชน สังคม สุภาพเรียบร้อย ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยามหรือข่มเหงประชาชน ให้การต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ และการรักษาชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการ

 

๑. โรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง เพื่อแจ้งพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบ รวมทั้งหาแนวทางในการแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียน

๒. เมื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลงโทษนักเรียนที่มีความประพฤติผิดกฎ ระเบียบ ไม่เป็นไปตามกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ สถานศึกษาต้องแจ้งให้ผู้ปกครองนักเรียนทราบพร้อมกับระบุเหตุและการลงโทษ

๓. โรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) ร่วมกับผู้ปกครองนักเรียนเพื่อจัดกิจกรรมเสริมสร้างพฤติกรรมของนักเรียนให้เป็นไปด้วยดี

๑. ให้ความรู้แก่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน เพื่อทราบว่า ครูต้อง

ประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ ชุมชน สังคม สุภาพเรียบร้อย ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยามหรือข่มเหงประชาชน ให้การต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ และต้องรักษาชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนอยู่เสมอ ไม่ประพฤติชั่ว หากมีพฤติการณ์ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดนี้ ถือว่าเป็นความผิดทางวินัย และถูกลงโทษทางวินัย

๒. โรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) ต้องควบคุม กำกับ ดูแลให้ครูปฏิบัติตนและปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ ชุมชน สังคม สุภาพเรียบร้อย ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยามหรือข่มเหงประชาชน ให้การต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ และต้องรักษาชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนอยู่เสมอ โดยไม่กระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว

 

 

 

 

 

 

 

 

-๕-

ลำดับที่

สาเหตุเกิดจาก

มาตรการป้องกันภัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒.

๒.๓ ต้องไม่กลั่นแกล้ง กล่าวหาหรือร้องเรียนผู้อื่นโดยปราศจากความเป็นจริง

 

 

ภัยบุคคล

  1. ครู กับ ครู

๓.๑ ต้องมีความสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกัน

อุบัติภัย

๑ สาเหตุเกิดจากอาคารเรียน อาคารประกอบ

๑. ให้ความรู้แก่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน เพื่อทราบว่า ครูต้องไม่กลั่นแกล้ง กล่าวหาหรือร้องเรียนผู้อื่นโดยปราศจากความเป็นจริง หากมีพฤติการณ์

ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดนี้ ถือว่าเป็นความผิดทางวินัย และถูกลงโทษทางวินัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียหายอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

๒. โรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) ต้องควบคุม กำกับ ดูแลให้ครูไม่กระทำการกลั่นแกล้ง กล่าวหาหรือร้องเรียนผู้อื่นโดยปราศจากความเป็นจริง ปฏิบัติตนและปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นไปตามกรอบข้อห้ามและข้อควรปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ

 

๑. ประชุมครูเพื่อให้ทราบว่า ต้องมีความสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกันหรือ

ผู้ร่วมปฏิบัติราชการ หากมีผู้ใดฝ่าฝืนต้องถูกลงโทษทางวินัยตามควรแก่กรณี

๒. สถานศึกษาต้องควบคุม กำกับ ดูแลให้ครูไม่กระทำการเพื่อให้เกิดความแตกแยกความสามัคคี แต่ต้องมีความสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกันหรือ

ผู้ร่วมปฏิบัติราชการ

 

 

 

 

๑. ตรวจสอบระบบไฟฟ้า สายไฟ โครงสร้างและส่วนประกอบอาคาร เดือนละ 1 ครั้ง หรือตามความจำเป็น

๒. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษาอาคารสถานที่

๓. ปฐมนิเทศนักเรียนที่มาเข้าเรียนใหม่ เกี่ยวกับอาคารสถานที่

๔. ประชุมชี้แจงให้ความรู้ การดูแลรักษาเฝ้าระวังความปลอดภัยของอาคารเรียน อาคารประกอบ

๕. จัดทำป้ายและแผนผังข้อควรระวังด้านความปลอดภัยในจุดอันตราย

ทุกชั้นเรียน และมีแผนผังประกอบ

๖. จัดให้มีแผนซักซ้อมการป้องกันและซักซ้อมการเคลื่อนย้ายกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง

๗. และซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยอยู่เสมอ

๘. แต่งตั้งเวรยามรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา

 

 

 

 

 

-๖-

 

ลำดับที่

สาเหตุเกิดจาก

มาตรการป้องกันภัย

 

๒. สาเหตุเกิดจากบริเวณภายในสถานศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓. สาเหตุ

เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกสถานศึกษา

 

 

๔. สาเหตุเกิดจากเครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ต่าง ๆ เช่น เครื่องทำน้ำเย็น โทรทัศน์ พัดลม คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

๑. แต่งตั้งครูเวรประจำวันคอยควบคุม กำกับ ติดตามดูแล การรักษา

ความปลอดภัยตลอดทั้งวัน

๒. จัดให้มีผู้รับผิดชอบปฐมพยาบาลเบื้องต้น และนำส่งสถานพยาบาล

๓. กำหนดควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปีนป่ายในที่สูง/บ่อน้ำ/สระน้ำ อย่างเข้มงวด

๔. ดูแลตัดแต่งกิ่งไม้ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย และบำรุงดูแลรักษาความสะอาดโดยรอบสถานศึกษาสม่ำเสมอ

๕. จัดให้มีป้ายคำเตือนเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ

๖. ให้ความรู้และแนวทางปฏิบัติแก่นักเรียนในกรณีที่พบวัตถุ สิ่งแปลกปลอม

ซึ่งอาจเป็นวัตถุระเบิดหรือวัตถุอันตราย

๗. ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างรอบบริเวณสถานศึกษาและจุดเสี่ยง

๘. จัดให้มีระบบการขออนุญาตออกนอกสถานศึกษา

๙. จัดให้มีถังขยะแยกประเภทเพื่อสะดวกในการจัดเก็บและทำลาย

๑๐. หลีกเลี่ยงการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์กีฬาหรือเครื่องเล่นที่อาจก่อให้เกิดอันตราย

๑. สำรวจสภาพปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม มลภาวะในสถานศึกษาและชุมชน เพื่อหาแนวทางแก้ไข

๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ โดยใช้ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการหาแนวทางป้องกันและแก้ไข

๓. ประสานงานกับหน่วยงานอื่น

๔. จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียน บุคลากรในสถานศึกษาและชุมชน

๑. ตรวจสอบ ทดสอบเครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องเล่นสนาม และอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

๒. ไม่ใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเล่นสนาม และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ที่ชำรุด

๓. แนะนำ สาธิต และควบคุมการใช้อย่างถูกวิธีตามประเภทของอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเล่นสนาม

๔. จัดเก็บเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ทุกครั้งหลังใช้

๖. กำกับ ดูแลนักเรียนในการใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเล่นสนาม อุปกรณ์ได้อย่างปลอดภัย

 

 

 

 

 

 

-๗-

ลำดับที่

สาเหตุเกิดจาก

มาตรการป้องกันภัย

 

๕. สาเหตุเกิดจากการเดินทาง ไป – กลับ ระหว่างบ้านและสถานศึกษา

 

 

 

๖. สาเหตุจากการพานักเรียนไปศึกษานอกสถานที่ และการนำนักเรียนไปร่วม

กิจกรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๗. สาเหตุจากยานพาหนะรับ – ส่งนักเรียน

๑. สถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน ร่วมมือกันกำหนดมาตรการรับ-ส่งนักเรียนตอนเช้าและเลิกเรียน

๒. กำกับ ดูแลนักเรียนที่ใช้จักรยาน จักรยานยนต์ ขับขี่ให้ชิดทางซ้ายและเป็นแถว

๓. จัดครูเวรประจำวันตรวจเช็คนักเรียนที่มีผู้ปกครองมารับ – ส่ง

๔. แนะนำการเดินแถวกลับบ้านอย่างเป็นระเบียบและให้พี่ดูแลน้อง

๕. ทำกิจกรรมเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติตามกฎจราจร

๖. จัดครูเวรและนักเรียนคอยรับ – ส่งนักเรียนที่ประตูเข้าออก

๑. ศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่โดยเคร่งครัด

๒. เตรียมการและวางแผนการดำเนินการอย่างชัดเจน

๓. จัดทำประวัตินักเรียนที่ร่วมเดินทาง

๔. จัดครูคอยควบคุม ดูแลให้อยู่ในระเบียบวินัย

๕. จัดให้มีป้ายชื่อแสดงรายละเอียดนักเรียน/ป้ายบอกชื่อขบวนรถ

๖. จัดให้มีเวชภัณฑ์ที่จำเป็นในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

๗. ควบคุมดูแลการซื้ออาหารรับประทาน

๘. หากมีการใช้พาหนะรถยนต์ต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถยนต์  และตรวจประวัติคนขับเพื่อความปลอดภัย

๙. หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย

๑๐. จัดระบบดูแลความปลอดภัยนักเรียนอย่างใกล้ชิด

๑๑. ให้ความรู้นักเรียนในการร่วมกิจกรรมอย่างปลอดภัยทุกครั้ง

๑๒. ตรวจดูความเหมาะสมและความปลอดภัยของสถานที่ที่ไปทัศนศึกษา

๑๓. ประสานงานเจ้าหน้าที่ด้านการรักษาความปลอดภัยท้องถนน

๑. ศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยยานพาหนะ

รับ – ส่งนักเรียน

๒. ตรวจสอบยานพาหนะให้มีความเหมาะสมปลอดภัยต่อสภาพการใช้งาน

๓. ตรวจสอบอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ถังดับเพลิง ค้อน เป็นต้น ประจำยานพาหนะ

๔. ตรวจสอบประวัติคนขับ ความสามารถในการขับขี่ ใบอนุญาตการขับขี่

๕  ตรวจสอบการประกันภัยรถยนต์และการประกันภัยผู้โดยสาร

๖. กำหนดให้มีผู้ควบคุมเพื่อดูแลความปลอดภัยของผู้โดยสาร

๗. กำหนดแนวปฏิบัติในการโดยสารด้วยความปลอดภัยแก่นักเรียน เช่น

ห้ามห้อยโหน ปีนป่าย ยื่นแขนขาออกนอกตัวรถ หยอกล้อขณะรถยนต์เคลื่อนที่

 

 

 

 

 

 

-๘-

ลำดับที่

สาเหตุเกิดจาก

มาตรการป้องกันภัย

 

 

 

๓.

 

 

 

สาธารณภัย

๑. อัคคีภัย

 

 

 

 

 

 

 

 

๒. วาตภัย

 

 

 

 

 

 

๓. อุทกภัย

 

 

 

 

 

๔. ธรณีพิบัติ

๘ ตรวจสอบจำนวนนักเรียนทุกครั้งที่มีการขึ้นลงรถยนต์

๙. จัดทำป้ายชื่อรถรับ – ส่งนักเรียนให้เห็นอย่างชัดเจน

๑๐. ให้มีการประกันภัยโดยความสมัครใจสำหรับนักเรียน

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบตรวจสอบอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ

๒. ให้ความรู้และจัดทำแผนซักซ้อมนักเรียนเกี่ยวกับการดับไฟ หนีไฟ

๓. จัดให้มีเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาสถานที่ราชการอย่างเคร่งครัด

๔. วางแผนรับสถานการณ์ไว้ล่วงหน้า

๕. จัดแหล่งข้อมูลที่สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือไว้ล่วงหน้า

๖. ขจัดสิ่งรกรุงรังในบริเวณสถานศึกษา ห้องเรียนและห้องต่าง ๆ ในอาคารเรียนอาคารประกอบ

๗. แจ้งเจ้าพนักงานตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและตรวจสอบพยานหลักฐาน

๘. รายงานต้นสังกัดทราบทันที

๑. ให้ความรู้ในการปฏิบัติตนแก่นักเรียนให้พ้นจากอันตราย

๒. จัดให้มีเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาสถานที่ราชการอย่างเคร่งครัด

๓. ตรวจสอบภาพอาคารเรียนอาคารประกอบอย่างสม่ำเสมอ

๔. ตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ ใกล้อาคาร

๕. ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างสม่ำเสมอ

๖. จัดให้มีเวชภัณฑ์ที่จำเป็นในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

๗. จัดให้มีเครือข่ายองค์กรภาครัฐภาคเอกชนเพื่อสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือ

๑. ให้ความรู้ในการปฏิบัติตนแก่นักเรียนให้พ้นจากอันตราย

๒. จัดให้มีเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาสถานที่ราชการอย่างเคร่งครัด

๓. ตรวจสอบภาพอาคารเรียนอาคารประกอบอย่างสม่ำเสมอ

๔. ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างสม่ำเสมอ

๕. จัดให้มีเวชภัณฑ์ที่จำเป็นในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

๖. จัดให้มีเครือข่ายองค์กรภาครัฐภาคเอกชนเพื่อสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือ

๑. ให้ความรู้ในการปฏิบัติตนแก่นักเรียนให้พ้นจากอันตราย

๒. จัดให้มีเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาสถานที่ราชการอย่างเคร่งครัด

๓. ตรวจสอบภาพอาคารเรียนอาคารประกอบอย่างสม่ำเสมอ

๔. ตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ ใกล้อาคาร

๕. ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างสม่ำเสมอ

๖. จัดให้มีเวชภัณฑ์ที่จำเป็นในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

๗. จัดให้มีเครือข่ายองค์กรภาครัฐภาคเอกชนเพื่อสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือ

 

 

 

 

 

-๙-

ลำดับที่

สาเหตุเกิดจาก

มาตรการป้องกันภัย

๔.

อื่นๆ

๑. การล่วงละเมิดทางร่างกายและจิตใจ ระหว่างนักเรียน

 

 

 

 

 

 

๒. การทำร้ายตัวเองและการฆ่าตัวตาย

 

 

 

 

 

 

 

๓. สารเสพติด

 

๑. แต่งตั้งกรรมการเฝ้าระวังป้องปรามนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์และสถานที่จุดเสี่ยง โดยเฉพาะห้องเรียน ห้องน้ำ

๒. ให้ความรู้แก่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน

๓. จัดบริการให้คำปรึกษาแก่นักเรียน

๔. ใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

๕. ให้มีผู้รับผิดชอบรายงานตามลำดับขั้นโดยปกปิดเป็นความลับ

๖. นำนักเรียนเข้าสู่การช่วยเหลือ โดยมีครูดูแลติดตามอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง

๗. ประสานงานผู้ปกครองเพื่อให้ความช่วยเหลือดูแล

๙. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น บ้านพักเด็กและครอบครัว สถานีตำรวจ เป็นต้น

๑. จัดให้มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมอบหมายครูประจำชั้น ครูแนะแนวสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเป็นรายบุคคล

๒. จัดทำระบบเครือข่ายช่วยเหลือระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน สถานศึกษา เพื่อการสื่อสารและสานสัมพันธ์ร่วมมือป้องกันแก้ไขปัญหา เกี่ยวกับพฤติกรรมนักเรียน

๓. จัดกิจกรรมปลูกฝังให้เกิดความรัก ความสามัคคี ความเอื้ออาทรและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

๔. จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของนักเรียนอย่างหลากหลาย

๕. ประสานความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญ นักจิตวิทยาให้คำปรึกษาอย่างสม่ำเสมอ

๖. ประสานพ่อแม่ ผู้ปกครองทันที เมื่อเกิดปัญหา เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยวิธีการต่าง ๆ

๑.จัดกิจกรรมเสริมทักษะชีวิต เพื่อสร้างความตระหนัก และให้นักเรียนเห็นคุณค่าแห่งตน

๒. จัดทำระบบเครือข่ายระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน สถานศึกษา เพื่อการสื่อสารและสานสัมพันธ์ร่วมมือป้องกันแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมนักเรียน

๓. จัดกิจกรรมที่ให้นักเรียนแสดงออกตามความสามารถที่ถูกต้อง เช่น งานศิลปะ ด้านดนตรี และกีฬา เป็นต้น

๔. จัดกลุ่มเฝ้าระวังโดยอาศัยเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

๕. จัดการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักเรียน

๖. ให้ความรู้แก่นักเรียนในการเลือกชมสื่อในด้านต่าง ๆ อย่<

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 05 เมษายน 2561 11.12 น. เปิดอ่าน: 365 ครั้ง ไอพี:: 101.108.94.77 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง [05 เมษายน 2561 11.12 น.] [อ่าน 365 ครั้ง]
โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)รับสมัครครู ภาษาจีน [05 เมษายน 2561 10.38 น.] [อ่าน 262 ครั้ง]
โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) ทำการนิเทศ ภายในสถานศึกษา [28 กุมภาพันธ์ 2561 11.05 น.] [อ่าน 280 ครั้ง]
ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]