โรงเรียนวัดผาสุการาม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

รายงานผลการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ชุดพัฒนาทักษะการอ่านและเขียน
รายงานรายงานผลการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6โดยใช้ชุดพัฒนาทักษะ มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี

ชื่อผลงาน                   รายงานผลการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6โดยใช้ชุดพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน

ชื่อผู้รายงาน                นางอลิสรา  จันทราช

ปีการศึกษา                 2559

บทคัดย่อ

 

            รายงานรายงานผลการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6โดยใช้ชุดพัฒนาทักษะ  มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อ  1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดพัฒนาทักษะ   2) หาค่าประสิทธิภาพของชุดพัฒนาทักษะ ตามเกณฑ์ 80/80  และ3)  ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดพัฒนาทักษะ  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 โรงเรียนวัดผาสุการาม  ปีการศึกษา  2559  รวมนักเรียน 27  คน  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเปรียบเทียบ  หาค่าเฉลี่ย และ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) 

            ผลการศึกษาพบว่า

            1. ชุดพัฒนาทักษะ จำนวน 8 เล่ม มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 81.92/82.59  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด   คือ 80/80          

            2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยก่อนเรียน  มีค่าเฉลี่ย 14.84   และมีคะแนนหลังเรียนเฉลี่ย 24.78  เมื่อนำไปเทียบกับค่าสถิติที (t-test)  พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นั่นคือนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดพัฒนาทักษะ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

            3. ในภาพรวมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนวัดผาสุการาม  ปีการศึกษา 2559  มีความพึงพอใจต่อชุดพัฒนาทักษะจำนวน  8 เล่ม  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.66  และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เฉลี่ย    0.32

 

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 09 มิถุนายน 2561 22.40 น. เปิดอ่าน: 348 ครั้ง ไอพี:: 171.5.235.98 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง โรคที่ควรรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึก [28 มิถุนายน 2561 15.46 น.] [อ่าน 40 ครั้ง]
รายงานผลการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ชุดพัฒนาทักษะการอ่านและเขียน [09 มิถุนายน 2561 22.40 น.] [อ่าน 348 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]