เข้าค่ายธรรมะปีการศึกษา 2557
วันพฤหัสบดี ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2557 โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ได้จัดเข้าค่ายธรรมะ ประจำปีการศึกษา

วันพฤหัสบดี ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2557   โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1  ได้จัดเข้าค่ายธรรมะประจำปีการศึกษา 2557  ตั้งแต่ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  โดยพระครูสมุห์ยงยุทธ  จิตสทฺโธ วัดกุณฑีธาร ต.บ้านบึง จ.ชลบุรี  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมของศาสนา สร้างจิตสำนึกที่ดีงาม มีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและให้นักเรียนนำหลักธรรมมาใช้เป็นแนวปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้นักเรียนสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุข และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่น ในด้านความอดทน ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ กตัญญู รู้วินัย ห่างไกลอบายมุข    เพราะสภาพสังคมไทยในปัจจุบันนี้เป็นที่ยอมรับกันว่ามีความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศด้านเทคโนโลยี จนก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงหลายด้าน  ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับความสะดวกสบายทางวัตถุมากขึ้น ขณะเดียวกันความเสื่อมทางด้านจิตใจก็ทวีความรุนแรงมากขึ้นจนน่าวิตก  ดังนั้นเพื่อให้นักเรียนเติบโตด้วยคุณภาพและเต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม จึงเห็นควรนำ นักเรียนเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม ตามแนวทางของศาสนาให้รู้จักความคุมตนเอง รู้จัก ลด ละ เลิก สิ่งที่ไม่ดีงาม มุ่งประพฤติแต่สิ่งที่ดีงาม รู้หน้าที่ตนเองนำหลักธรรมมาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันได้ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก (สุดาพร  กริดรัมย์ ภาพ/ข่าว )

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 11 มิถุนายน 2557 17.44 น. เปิดอ่าน: 185 ครั้ง ไอพี:: 182.93.210.182 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 [18 มกราคม 2559 10.04 น.] [อ่าน 1441 ครั้ง]
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามนโยบายและจุดเน้น เพื่อยกระดับคุณภาพ [20 สิงหาคม 2558 11.48 น.] [อ่าน 348 ครั้ง]
อบรมBBL: Brain - besed Learning [08 กรกฎาคม 2558 09.44 น.] [อ่าน 416 ครั้ง]
อบรมโครงการ “ป.ป.ช. สพฐ. น้อย " [17 มิถุนายน 2558 08.12 น.] [อ่าน 714 ครั้ง]
ประชุมสัมนาตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการสร้างวินัยทางการเงิน [11 กุมภาพันธ์ 2558 13.32 น.] [อ่าน 429 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]