มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย
มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย แนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2561

มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย พ.ศ.2561  มีจำนวน 3 มาตรฐาน  ได้แก่

          มาตรฐานที่  1  คุณภาพของเด็ก

          มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ

          มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดประสบการณที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด  ดังนี้

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของเด็ก

          1.1  มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้

          1.2  มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้

          1.3  มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม

          1.4  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ

          2.1  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น

          2.2  จัดครูให้พอเพียงกับชั้นเรียน

          2.3  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์

          2.4  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และพอเพียง

          2.5  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์

          2.6  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม

มาตรฐานที่  3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ

          3.1  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ

          3.2  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข

          3.3  จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย

          3.4  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก

 

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 17 กันยายน 2561 17.15 น. เปิดอ่าน: 392 ครั้ง ไอพี:: 1.1.229.161 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจําปี ๒๕๖๔ [19 กุมภาพันธ์ 2564 17.50 น.] [อ่าน 33 ครั้ง]
ข่าวประชาสัมพันธ์ [31 สิงหาคม 2563 16.35 น.] [อ่าน 139 ครั้ง]
แบบฟอร์มโครงการ [13 พฤษภาคม 2562 15.19 น.] [อ่าน 252 ครั้ง]
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2562 [04 เมษายน 2562 19.56 น.] [อ่าน 233 ครั้ง]
คำร้องขอย้ายนักเรียน [20 มีนาคม 2562 15.14 น.] [อ่าน 182 ครั้ง]
ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]