มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซึม(ศีลราษฎร์นุเคราะห์)
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน แนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2561

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561  มีจำนวน 3 มาตรฐาน  ได้แก่

          มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน

                             1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

                             1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์

          มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ

          มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด  ดังนี้

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน

          1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

                   1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ

                   2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา

                   3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม

                   4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

                   5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

                   6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ

          1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

                   1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด

                   2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย

                   3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย

                   4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ

          2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน

          2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

          2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย

          2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

          2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

          2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

          3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้

          3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้

          3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก

          3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน

          3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

 

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 17 กันยายน 2561 17.20 น. เปิดอ่าน: 172 ครั้ง ไอพี:: 1.1.229.161 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจําปี ๒๕๖๔ [19 กุมภาพันธ์ 2564 17.50 น.] [อ่าน 33 ครั้ง]
ข่าวประชาสัมพันธ์ [31 สิงหาคม 2563 16.35 น.] [อ่าน 139 ครั้ง]
แบบฟอร์มโครงการ [13 พฤษภาคม 2562 15.19 น.] [อ่าน 252 ครั้ง]
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2562 [04 เมษายน 2562 19.56 น.] [อ่าน 233 ครั้ง]
คำร้องขอย้ายนักเรียน [20 มีนาคม 2562 15.14 น.] [อ่าน 182 ครั้ง]
ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]