รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติหน้าที่งานธุรการโรงเรียน
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติหน้าที่งานธุรการโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยหาน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติหน้าที่งานธุรการโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

************************************************

ด้วย โรงเรียนบ้านห้วยหาน ตำบลปอ  อำเภอเวียงแก่น  จังหวัดเชียงราย จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรร ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว4562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ประกอบกับคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่1120/2560 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว  โรงเรียนบ้านห้วยหาน
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัครและรายละเอียดการจ้าง

ชื่อตำแหน่ง      บุคลากรปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

อัตราว่าง         จำนวน 1 อัตรา 

ค่าตอบแทน      9,000 บาท/เดือน 

ลักษณะการจ้าง โดยวิธีจ้างเหมาบริการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ

2.1 คุณสมบัติทั่วไป

2.1.1 มีสัญชาติไทย

2.1.2 มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์

2.1.3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 

ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ

2.1.4 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

2.1.5 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

2.1.6 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสารถ คนวิกลจริตหรือ 

จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

2.1.7 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำ

ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้น

 

 

/๓.การรับสมัคร…

 

 

          ๓. การรับสมัคร

                   ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ โรงเรียนบ้านห้วยหาน ตำบลปอ  อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย  ระหว่างวันที่ 24 – 30 ตุลาคม 2561 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

          . การยื่นใบสมัครและเอกสารหลักฐานในการสมัคร

                    ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตามแบบฟอร์มที่โรงเรียนบ้านห้วยหาน กำหนด โดยกรอกข้อความให้ครบถ้วนพร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร ดังนี้

                   4.1 ใบสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร (ตามแนบท้ายประกาศนี้)

4.2 ปริญญาบัตร และใบรายงานผลการเรียน(Transcript) หรือหนังสือรับรอง

คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาไว้                         จำนวน 1 ฉบับ

4.3 บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา                                จำนวน 1 ฉบับ

4.4 ทะเบียนบ้านที่เป็นภูมิลำเนาของตนเองพร้อมสำเนา                จำนวน 1 ฉบับ

4.5 สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่นหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี)

4.6 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ซึ่งถ่าย

ไม่เกิน 6 เดือนและถ่ายครั้งเดียวกัน จำนวน 3 ใบ

4.7 ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้โดยสถานพยาบาลของรัฐ ที่ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน 

นับถึงวันที่สมัครซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคตาม กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549               จำนวน 1 ฉบับ

ทั้งนี้ สำเนาเอกสารทุกฉบับให้ลงนามรับรองสำเนาด้วยตนเอง (เว้นแต่เอกสารตาม ข้อ 4.6 – 4.7 ) หากตรวจสอบภายหลังว่าเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่นำมาสมัครเป็นเอกสารเท็จหรือปลอม
ให้ถือว่า ผู้นั้นขาดคุณสมบัติมาตั้งแต่ต้น และจะไม่ได้รับการพิจารณา จัดจ้าง โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ หรือเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ  ทั้งสิ้น

5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร

โรงเรียนบ้านห้วยหาน  ตำบลปอ  อำเภอเวียงแก่น  จังหวัดเชียงราย จะประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติ และสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านห้วยหาน และทางเว็บไซต์ http://gg.gg/huayhan

หรือสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์ 089 – 9984349 , 093 - 0517456

6. หลักสูตรและวิธีการสรรหาและเลือกสรร

โรงเรียนจะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน โดย

9.1 การทดสอบความรู้ความสามารถ (คะแนน 50 คะแนน)

ความรู้ด้านงานสารบรรณ ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ พัสดุ การเงินและอื่นๆ

9.2 ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนน 50 คะแนน)

โดย (สัมภาษณ์) โดยประเมินจาก

9.2.1 พิจารณาจากประวัติส่วนตัวและการศึกษา (10 คะแนน)

9.2.2 พิจารณาจากบุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา (10 คะแนน)

9.2.3 พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ (10 คะแนน)

9.2.4 พิจารณาจากการมีปฏิภาณไหวพริบ (10 คะแนน)

9.2.5 พิจารณาจากเจตคดี อุดมการณ์ (10 คะแนน)

/7.เกณฑ์การตัดสิน...

กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก

วัน / เดือน / ปี

เวลา

การประเมินสมรรถนะ

คะแนนเต็ม

 

สถานที่สอบ

 

๒ พฤศจิกายน 2561

เวลา 10.00 น. – 11.30 น.

เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป

 

ภาค ก  ความรู้ความสามารถทั่วไป

ภาค ข  สอบสัมภาษณ์

  •  ประวัติ  ความสามารถ  ประสบการณ์
  •  บุคลิกภาพ

 

50

50

 

โรงเรียน
บ้านห้วยหาน

 

7. เกณฑ์การตัดสิน

ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการสอบรวม
ทุกภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ในกรณีที่ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้ที่ได้คะแนน  ภาค ข มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนภาค ข เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาค ก มากกว่าเป็น
ผู้ที่อยู่ลำดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนภาค ก เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ลำดับที่ดีกว่า

8. การประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร

โรงเรียนบ้านห้วยหาน จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร โดยจะเรียงลำดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด โรงเรียนบ้านห้วยหาน
จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านสรรหาและเลือกสรร ภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนบ้านห้วยหาน
และทางเว็บไซต์  http://gg.gg/huayhan  การขึ้นบัญชีผู้ผ่านสรรหาและเลือกสรร จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา
ไม่เกิน 2 ปี  นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชีแต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านสรรหาและ เลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

9. การเรียกตัวผู้ผ่านการสรรหาเลือกสรรให้มารายงานตัว

 9.1 โรงเรียนบ้านห้วยหานจะเรียกตัวผู้ผ่านการสรรหาและ เลือกสรรมาจัดทำสัญญาจ้างเรียงลำดับ โดยวิธีส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับตามที่อยู่ในใบสมัคร ทั้งนี้เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วเท่านั้น

 9.2 การยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการการสรรหาและเลือกสรร

 9.๒.1 ผู้นั้นขอสละสิทธิการจ้าง

 9.๒.2 ผู้นั้นไม่มารายงานตัวและจัดทำสัญญาจ้างตามวันเวลาที่กำหนด

                              9.๒.3 กรณีตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้ผ่านการการสรรหาและเลือกสรรเป็น

ผู้ขาดคุณสมบัติในภายหลังแม้ได้ทำสัญญาจ้างไปแล้ว โรงเรียนบ้านห้วยหาน จะยกเลิกสัญญาจ้าง

และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

 

ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561

 

 
 

 

 

 

 

(นายปริญญา  สาระคนธ์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหาน

กำหนดการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

โรงเรียนบ้านห้วยหาน  ตำบลปอ  อำเภอเวียงแก่น  จังหวัดเชียงราย

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

 

ประกาศรับสมัคร                                                วันที่ 17 ตุลาคม 2561

รับสมัคร                                                          ระหว่างวันที่ 24 – 30 ตุลาคม 2561

(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา                       ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561

ดำเนินการสรรหา                                                วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561

ประกาศผลการสรรหา                                           ภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลำดับที่ใบสมัคร..................

 

 
 

 

รูปถ่ายขนาด

๑ × ๑.๕  นิ้ว

 

ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างชั่วคราว บุคลากรปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

โรงเรียนบ้านห้วยหาน  ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น  จังหวัดเชียงราย

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔

 

 

  1. ชื่อ...................................................................นามสกุล................................................................

      สัญชาติ..................................เชื้อชาติ.......................................ศาสนา..........................................

  1. เกิดวันที่...........เดือน.......................พ.ศ. .............อายุ..........ปี............เดือน............วัน
  2. เกิดที่ตำบล....................................อำเภอ........................................จังหวัด...................................
  3. เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน......................................ออก  ณ  สำนักงาน............................................           เมื่อวันที่..................เดือน.....................................พ.ศ. ................................
  4. ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่........................ถนน.....................................ตำบล..............................................

อำเภอ..................................จังหวัด....................................โทรศัพท์...........................................

  1. สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจาก........................................................................................................

ได้รับวุฒิการศึกษา.........................../วิชาเอก..............................................หลักสูตร..........ปี

มีคุณวุฒิความรู้พิเศษคือ................................................................................................................

  1. ขอสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว  เพื่อปฏิบัติหน้าที่บุคลากรปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โรงเรียนบ้านห้วยหาน

ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น  จังหวัดเชียงราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔

  1. เอกสารหลักฐานที่แนบใบสมัคร

            รูปถ่ายขนาด  ๑ × ๑.๕  นิ้ว  จำนวน  ๓  รูป        สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน   ๑  ฉบับ

            สำเนาทะเบียนบ้าน  ๑ ฉบับ                            สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองวุฒิ ๑ ฉบับ

            ใบรายงานผลการศึกษา ๑ ฉบับ                       ใบรับรองแพทย์  ๑ ฉบับ

            หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามีโปรดระบุ)....................................................................................................

 

 

                                                    ลายมือชื่อ.................................................ผู้สมัคร

                                                             (...................................................)

                                       ยื่นใบสมัครวันที่............เดือน.........................พ.ศ. ....................

 

 

 

บันทึกของเจ้าหน้าที่รับสมัคร

ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ

ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้สมัครแล้วเห็นว่า

(     ) หลักฐานครบ

(     ) หลักฐานไม่ครบ

 

 

 ลงชื่อ...........................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร

       (...........................................)

ตำแหน่ง……………………………………………………

วันที่............/............................./.....................

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วเห็นว่า

(     ) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร

(     ) ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก..............................

.............................................................................

 

ลงชื่อ.............................................ผู้ตรวจคุณสมบัติ

      (.............................................)

ตำแหน่ง..................................................

วันที่................./............................/.....................

 

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 19 ตุลาคม 2561 19.55 น. เปิดอ่าน: 663 ครั้ง ไอพี:: 210.86.164.236 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติหน้าที่งานธุรการโรงเรียน [19 ตุลาคม 2561 19.55 น.] [อ่าน 663 ครั้ง]
ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 [03 สิงหาคม 2561 14.08 น.] [อ่าน 8144 ครั้ง]
ดาวน์โหลด Logbook Teacher สำนักงาน ก.ค.ศ. [03 สิงหาคม 2561 13.56 น.] [อ่าน 4902 ครั้ง]
คู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วิชาลูกเสือ - เนตรนารี ช่วงชั้นที่ ๑ - ช่วงชั้นที่ 3 [03 สิงหาคม 2561 13.44 น.] [อ่าน 1582 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]