รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนวัดคานหาม

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน

 

 
 

 

 

 

                     ด้วยโรงเรียนวัดคานหาม ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือก บุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียนดังมีรายละเอียดต่อไปนี้    

                    1.  ตำแหน่งและขอบข่ายภารกิจที่จะดำเนินการคัดเลือกดังนี้

                               1.1  ตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน   อัตราจ้างเดือนละ  ๙,๐๐๐ บาท 

( เก้าพันบาทถ้วน )

                               1.2 ขอบข่ายภารกิจและหน้าที่จะให้ปฏิบัติ   

                                      1.2.1  งานธุรการ  สารบรรณ  จัดเก็บเอกสารหลักฐานทะเบียนและหนังสือ

ราชการต่าง ๆ  รวมทั้งระบบ  E – 0ffice

                                      1.2.2  งานพัสดุ  จัดลงทะเบียน  ควบคุมการเบิกจ่าย  การจัดเก็บรักษาดูแล

ความเป็นระเบียบเรียบร้อย

                                      1.2.3  งานข้อมูลสารสนเทศ  จัดระบบทะเบียน  ระบบข้อมูล  การสำรวจ

และบันทึกข้อมูล  การจัดทำรายงานข้อมูล  จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ  ICT

                                      1.2.4  งานการประสานงาน  การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานราชการอื่น ๆ

ชุมชนและท้องถิ่น  การให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการ  หรือติดต่อราชการ

                                      1.2.5  งานอื่น ๆ  ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

                       2.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือก

                               2.1 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป 

                    2.2  มีสัญชาติไทย

                               2.3  มีอายุไม่ต่ำกว่า  18  ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

                               2.4  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ

ด้วยความบริสุทธิ์ใจ

                               2.5  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง

                               2.6 ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ

หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ  ก.ค.ศ

          2.7  ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ  หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน

ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  ข้าราชการครู  หรือตามกฎหมายอื่น

                               2.8  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี

                               2.9   ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว

                               2.10  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

                               2.11  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก  เว้นแต่เป็นโทษ

สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

                               2.12  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ

                               2.13  ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ

                                2.14  ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ หรือสามเณร

                      3. วัน เวลา  และสถานที่รับสมัครเข้ารับการคัดเลือก

                            ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนวัดคานหาม  ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 4  พฤศจิกายน  2561 

                      4.  เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัคร

  1.  สำเนาประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติ

แล้วจากสถาบันนั้นๆแล้ว ระเบียนแสดงผลการเรียนพร้อมสำเนา                                จำนวน  1  ฉบับ

4.2  ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันซึ่งออกไว้ไม่เกิน  1  เดือน ที่ระบุว่าไม่เป็นโรค

ตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549                                                            จำนวน  1  ฉบับ

                                 4.3  สำเนาทะเบียนบ้าน                                           จำนวน  1  ชุด

                                 4.4  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                              จำนวน  1  ฉบับ

                                   4.5  รูปถ่าย 1 นิ้ว                                                    จำนวน  3  รูป

                                 4.6  หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ  ชื่อสกุล  ทะเบียนสมรส  (ถ้ามี)

                                   4.7  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกที่เป็นลูกจ้างที่มีสัญญาผูกพันกับสังกัดเดิม ต้องมีหนังสือ

อนุญาตให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกและยินยอมให้สั่งจ้างได้เมื่อได้รับการคัดเลือกและถึงลำดับที่ได้รับการสั่งจ้างจากผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอำนาจในการสั่งจ้าง     

  1. การยื่นใบสมัคร
    1.  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียด

ในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน

  1.  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมาย

ลงทะเบียน ในเขตจ่ายของไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร  พร้อมหมายเลขโทรศัพท์บ้าน / ที่ทำงาน / มือถือ 

หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์  ต้องแจ้งโรงเรียนวัดคานหาม ทราบ

                                   5.3  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร  

                   6.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

                           จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่  5  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561

7.  วิธีการคัดเลือก

                  จะดำเนินการคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน ) ดังนี้

                      7.1 ภาค ก  การสอบข้อเขียน ( 50  คะแนน)  ตามรายละเอียดดังนี้ 

                              7.11   ภาษาไทย

                              7.1.2  ความสามารถทางการคิด

                              7.1.3  ความสามารถทางคอมพิวเตอร์

                              7.1.4  ความรู้ทั่วไป

                                         7.1.5  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภารงาน (งานธุรการ, งานสารบรรณ , งานข้อมูลสารสนเทศ  งานการประสานงาน , งานพัสดุ )

              7.2  ภาค ข  การสอบสัมภาษณ์ (  50  คะแนน ) ตามรายละเอียดองค์ประกอบ ตัวชี้วัด

และคะแนนการประเมินการสัมภาษณ์  แนบท้ายประกาศนี้

 

 

 

          8.  วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก

                          โรงเรียนวัดคานหามจะดำเนินการคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ดังนี้

วัน/เวลา

วิชาที่สอบ

คะแนนเต็ม

(100 คะแนน)

หมายเหตุ

วันเสาร์ที่  10  พฤศจิกายน  2561

เวลา 09.30 – 10.30 น.

 

เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

 

ภาค ก   การสอบข้อเขียน

 

ภาค ข   การสอบสัมภาษณ์

 

50 คะแนน

 

50 คะแนน

 

 

 

สำหรับสถานที่ดำเนินการคัดเลือก จะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

                   9.  เกณฑ์การตัดสิน

                        การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกต้องเป็นผู้ได้คะแนนรวมทุกภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ  60 

หากได้คะแนนรวมเท่ากัน  ให้ผู้ที่ได้คะแนนสอบภาค ก สอบข้อเขียนมากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่ดีกว่า หากได้คะแนน

เท่ากันอีกให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า

                   10.  การประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก

                            จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกภายในภายในวันที่  12  พฤศจิกายน  2561  โดยประกาศเรียงตามลำดับที่จากผู้ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ และเมื่อจ้างตามจำนวนตำแหน่งว่างที่ประกาศรับสมัครแล้วบัญชีเป็นอันยกเลิก 

11.  การจ้างและเงื่อนไขการจ้าง

                                11.1 ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการจ้างตามลำดับที่ในบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกแลปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียนวัดคานหาม หรือตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต1 กำหนด และเมื่อได้รับการจัดสรรและโอนงบประมาณจากทางราชการแล้ว

                                11.2 การสั่งจ้างครั้งแรกจะยึดถือประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์ได้รับการจ้างให้มารายงานตัว จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกที่ต้องรับทราบประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้การคัดเลือก

                                11.3 การจ้างตาม 11.1 ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนำไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนไปเป็นตำแหน่งลูกจ้างประจำ  พนักงานราชการ  หรือข้าราชการ

                                114 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกที่มีคุณวุฒิสูงกว่าประกาศรับสมัครฉบับนี้เมื่อได้รับการคัดเลือกแล้วจะขอปรับให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิภายหลังไม่ได้

12. การยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก

                            ผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อผู้นั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

                            12.1 ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตำแหน่ง

                            12.2 ผู้นั้นขอสละสิทธิ์การจ้าง      

                            12.3 ผู้นั้นไม่มารายงานตัวการจ้างตามกำหนด

                             12.4 บัญชีผู้ผ่านการสรรหาสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นบัญชี

                             12.5 เมื่อจ้างตามจำนวนตำแหน่งว่างที่ประกาศรับสมัครแล้ว   

 

 

                    กรณีที่ตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้สมัครรายใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครฯ 

ให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการจ้าง  ทั้งนี้หากผู้ใดได้รับการสั่งจ้างและจัดทำสัญญาจ้างไปแล้ว

ต้องถูกเพิกถอนคำสั่งจ้างและสัญญาจ้าง หรือไม่สั่งจ้างหรือจัดทำสัญญาจ้างแล้วแต่กรณีและจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ มิได้ 

                     ประกาศ ณ วันที่   31  ตุลาคม   พ.ศ. 2561  

                                                                       

 

                                                                            

                                                                                                        (นางสาวเจตสุมนต์  สุเมธีประดิษฐ์)  

                                    ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคานหาม

 

ติดต่อ:  0-3588-0157 ,090-0867186

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 01 พฤศจิกายน 2561 21.01 น. เปิดอ่าน: 118 ครั้ง ไอพี:: 125.26.151.34 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี [01 พฤศจิกายน 2563 19.42 น.] [อ่าน 29 ครั้ง]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนวัดคานหาม [27 ตุลาคม 2563 13.37 น.] [อ่าน 28 ครั้ง]
รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน [14 ตุลาคม 2563 11.48 น.] [อ่าน 21 ครั้ง]
“ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตา คารวะ ๖๓” [06 ตุลาคม 2563 21.17 น.] [อ่าน 23 ครั้ง]
ร่วมภาคภูมิใจก้าวไกลสู่ความสำเร็จ [06 ตุลาคม 2563 21.07 น.] [อ่าน 20 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]