รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
ด้วยโรงเรียนบ้านป่าเลา มีความประสงครับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน จ้างโดยวิธีการจ้างเหมาบริการ ตามพระราชบัญญัติ การจ

 

 

 

ประกาศโรงเรียนบ้านป่าเลา

เรื่อง   รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

................................................................

ด้วยโรงเรียนบ้านป่าเลา มีความประสงครับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน        จ้างโดยวิธีการจ้างเหมาบริการ  ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐   เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ธุรการโรงเรียนบ้านป่าเลา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ รายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. ตำแหน่งที่จะจ้าง

๑.๑ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน  จำนวน ๑ อัตรา

. ขอบเขตงานที่จ้าง

               ๒.๑ งานธุรการ  สารบรรณ  จัดเก็บเอกสาร  หลักฐาน  ทะเบียน และหนังสือราชการต่าง  ๆ  รวมทั้งระบบ  E – Office  การทำลายเอกสาร

               ๒.๒  งานพัสดุ  จัดลงทะเบียน  คุมการเบิกจ่าย  การจัดเก็บ  รักษาดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย

               ๒.๓  งานข้อมูลสารสนเทศ  จัดระบบทะเบียน  ระเบียนข้อมูล  การสำรวจและบันทึกข้อมูล        การจัดทำรายงานข้อมูล  จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ  ICT

               ๒.๔   งานการประสาน ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานส่วนราชการอื่นๆ ชุมชนและท้องถิ่น การให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการ  หรือติดต่อราชการ

      ๒.๕   งานอื่น ๆ  ที่ผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนมอบหมาย

. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร

มีคุณสมบัติ

๓.๑ สัญชาติไทย

๓.๒ อายุไม่ต่ำกว่า  ๑๘ ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน  ๖๐ ปี

๓.๓ วุฒิการศึกษา วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)ขึ้นไป

๓.๔ อัตราค่าจ้างเดือนละ  ๙,๐๐๐ บาท

๓.๕ ลักษณะการจ้างงานโดยวิธีการจ้างเหมาบริการ ตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

 

 1. มีสัญชาติไทย
 2. ไม่เป็นบุคลล้มละลาย
 3. ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือ จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  และไม่เป็นโรคที่กำหนดในกฎ  ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙
 4. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 5. ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก  เพราะกระทำความผิด ทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 6. ไม่เคยเป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
 7. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
 8. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัติหรือกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้น
 9. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
 10.  ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

          ๔. การรับสมัคร

                   ๔.๑ วันเวลาและสถานที่รับสมัคร

                         (๑)  ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ พร้อมลงลายมือชื่อกำกับเอกสาร    และหลักฐานที่ใช้สมัครทุกฉบับ  ที่  โรงเรียนบ้านป่าเลา  ในระหว่างวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่         ๙  พฤศจิกายน ๒๕๖๑

                        (๒) ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ อันที่ผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์คัดเลือกตามประกาศรับสมัครดังกล่าวให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับ การคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้สมัครนั้น

 

          ๕. วิธีการสรรหาและคัดเลือก

                   ผู้สมัครประสงค์จะสมัครโดยวิธีการ(สอบสัมภาษณ์หรือและสอบปฏิบัติ) ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนบ้านป่าเลา พร้อมเอกสารหลักฐาน ดังนี้

                   ๕.๑ ใบสมัครตามแบบที่กำหนด    จำนวน  ๑  ฉบับ

                   ๕.๒ หนังสือรับรองคุณวุฒิ และระเบียนแสดงผลการเรียน(ฉบับภาษาไทย) ฉบับจริงพร้อมสำเนา และหนังสือรับรองผลการปฏิบัติงาน จำนวน  ๑  ฉบับ

                   ๕.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ยังไม่หมดอายุ)    จำนวน  ๑  ฉบับ 

                   ๕.๔ สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร จำนวน  ๑  ฉบับ 

                   ๕.๕ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำขนาด ๑  นิ้ว  (ถ่ายไว้ไม่เกิน๑ เดือน) จำนวน  ๒  รูป 

                   ๕.๖ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี)  จำนวน  ๑ ฉบับ

          ๖. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

                   ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถหรือมีประสงการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่รับจ้างเป็นอย่างดี

                   ๖.๑ หากผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติงานแทนตาม            ความเหมาะสมด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างทั้งสิ้น โดยผู้ทำงานแทนต้องได้รับความยินยอมจากผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างก่อนการกระทำใดๆ ของผู้ทำงานแทนผู้รับจ้างดังกล่าวให้ถือเสมือนหนึ่งว่าเป็นการกระทำของผู้รับจ้างเหมาทุกประการ และผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบด้วยตนเองในความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทำของผู้ทำงานแทน

                   ๖.๒ ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่อการสูญหาย ความเสียหายที่เกิดจากการใช้พัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ของทางราชการอย่างไม่ถูกต้อง จงใจ หรือประมาทเลินเล่อ และเมื่อเกิดความเสียหายผู้รับจ้างไม่ยอมแก้ไขให้ลุล่วงภายในระยะเวลาอันควรจนเป็นเหตุให้ผู้ว่าจ้าง ต้องดำเนินการเองผู้ว่าจ้างมีสิทธิเรียกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากผู้รับจ้างได้ตามที่เป็นจริง

          ๗. ความรับผิดชอบของผู้ว่าจ้าง

                   ผู้ว่าจ้างยินยอมให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุครุภัณฑ์ของทางราชการได้ตามจำเป็นและเหมาะสม

          ๘. ค่าปรับและการหักเงินค่าจ้าง

                   ๘.๑ ถ้าผู้รับจ้างไม่มาปฏิบัติหน้าที่ในวันและเวลาตามที่กำหนด ผู้ว่าจ้างจะปรับเป็นรายวันตามที่ระบุไว้ในสัญญา

                   ๘.๒ ในกรณีที่มาปฏิบัติงานสายหรือเลิกงานก่อนเวลาอย่างหนึ่งอย่างใด  หรือทั้งสองอย่างรวมกันเกินกว่า  ๓  วัน ผู้ว่าจ้างจะถือว่าเป็นการหยุดงานหนึ่งวัน

                   ๘.๓ หากผู้รับจ้างมีเหตุจำเป็น ต้องออกไปนอกพื้นที่ด้วยเหตุส่วนตัวต้องบอกกล่าวผู้ว่าจ้างหรือผู้แทน ก่อนล่วงหน้า ๑ วัน  ทั้งนี้หากไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่องานผู้ว่าจ้างอาจงดเว้นค่าปรับได้

          ๙. เงื่อนไขการชำระเงิน

                   ค่าจ้างจะชำระเป็นงวด งวดละหนึ่งเดือน  ทุกๆ สิ้นเดือนจะทำการส่งมอบ และตรวจรับพร้อมรวบรวมเอกสารส่งเบิกไปยังหน่วยงานต้นสังกัด โดยจะโอนเงินเข้าบัญชีผู้รับจ้าง ภายในวันที่  ๗ ของเดือนถัดไป    จะทำสัญญาจ้าง เมื่อได้รับอนุมัติเงินประจำงวดจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แล้วเท่านั้น     ช่วงระหว่าง วันที่  ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๒  ยกเว้นไม่รับโอนเงินประจำงวด      ให้ถือว่าไม่ผูกพันกับการดำเนินการ ดังกล่าว

 

          ๑๐. เงื่อนไขหลักประกัน

                   ๑๐.๑ ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีหลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ระบุไว้ในสัญญา

                    ๑๐.๒ ในกรณีผู้ทำงานแทนผู้รับจ้าง ผู้ทำงานแทนมีหน้าที่จัดให้มีหลักประกัน เช่นเดียวกันกับ  ผู้รับจ้าง

          ๑๑. กำหนดการสรรหาและคัดเลือก

-   วันที่สอบภาคปฏิบัติ   วันที่  ๑๑ พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๙.๐๐  น. เป็นต้นไป 

ณ โรงเรียนบ้านป่าเลา

 • วันที่สอบสัมภาษณ์  วันที่  ๑๑ พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  เวลา  ๑๓.๐๐  น. เป็นต้นไป 

ณ โรงเรียนบ้านป่าเลา

          ๑๒. เกณฑ์การตัดสินและคัดเลือก จะต้องได้คะแนนรวมร้อยละ  ๖๐  จึงผ่านการคัดเลือก

          ๑๓. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์คัดเลือก ภายใน  วันที่  ๑๓  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๑

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 03 พฤศจิกายน 2561 21.16 น. เปิดอ่าน: 173 ครั้ง ไอพี:: 1.46.203.240 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน [10 พฤศจิกายน 2561 13.37 น.] [อ่าน 48 ครั้ง]
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน [03 พฤศจิกายน 2561 21.16 น.] [อ่าน 173 ครั้ง]
รายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 [04 สิงหาคม 2559 23.20 น.] [อ่าน 85 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]