จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
โรงเรียนวัดโป่งมงคล มีความประสงค์จ้างธุรการโรงเรียนประจำโรงเรียน โดยรับสมัครเพื่อคัดเลือก ระหว่างวันที่ 15-21 พฤศจิกายน 2561 (เว้นวันหยุดราชการ)

ด้วยโรงเรียนวัดโป่งมงคล จะดำเนินการจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1340/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2560 เรื่องมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ  ภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จึงประกาศขอบเขตการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

 1. อัตราที่จ้างเหมาบริการ

อัตราจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนวัดโป่งมงคล จำนวน 1 อัตรา

 1. ขอบเขตของงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

รายละเอียดตามขอบเขตงานจ้างเหมาบริการที่แนบท้ายประกาศนี้

 1. อัตราค่าจ้าง

ได้รับค่าจ้างในอัตราเดือนละ 9,000 บาท โดยวิธีจ้างเหมาบริการ  ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560

 1. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ยื่นใบรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ  ให้ขอรับในสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเอง  ที่โรงเรียนวัดโป่งมงคล ที่ อยู่ 2/3 หมู่ 3 ตำบลท่ามะปราง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี รหัสไปรษณีย์ 18110 ระหว่างวันที่ 15-21 พฤศจิกายน 2561 (เว้นวันหยุดราชการ)

 1. เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
 1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป  หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ  และระเบียนแสดงผลการเรียนโดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัคร
 2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันสมัคร  จำนวน 3 รูป
 3. ทะเบียนบ้าน
 4. บัตรประจำตัวประชาชน
 5. ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ  ออกไว้ไม่เกิน 1 เดือน

ทั้งนี้ เอกสารทุกรายการต้องมีฉบับจริง และฉบับสำเนา อย่างละ 1 ชุด (รับรองสำเนาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขการรับสมัคร

 1. ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  กรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วนถูกต้อง และรับรองสำเนาถูกต้องเอกสารและหลักฐานที่ใช้สมัครทุกฉบับ
 1. ผู้สมัคร ต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของที่ทำการไปรษณีย์ไว้ในใบสมัครอย่างชัดเจน  และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวกและรวดเร็ว
 2. ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปของผู้รับจ้าง ตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ครบถ้วน  ถูกต้อง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ อันมีผลให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ์สอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการเข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ และหากรายงานข้อมูลเอกสารเป็นเท็จ  หรือตรวจสอบภายหลัง พบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด โรงเรียนวัดโป่งมงคลจะไม่พิจารณาจ้างและผู้สมัครจะเรียกร้องสิทธิใดๆ ในภายหลังมิได้
 1. การประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ

โรงเรียนวัดโป่งมงคล จะประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ ภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนวัดโป่งมงคล

 1. การคัดเลือก/สถานที่คัดเลือก

โรงเรียนวัดโป่งมงคล จะดำเนินการคัดเลือกในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนวัดโป่งมงคล  โดยวิธีการประเมินตัวบุคคล โดยดูจากใบสมัครและเอกสารที่ยื่นพร้อมใบสมัคร และการสัมภาษณ์บุคคล โดยดูจาก

 1. ประวัติส่วนตัวและการศึกษา
 2. บุคลิกลักษณะ การแต่งกาย ท่วงทีวาจา
 3. วุฒิภาวะทางอารมณ์
 4. การมีปฏิภาณไหวพริบ
 5. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  เจตคติและอุดมการณ์
 1. การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ

โรงเรียนวัดโป่งมงคล จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการจัดเลือกจ้างเหมาบริการ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนวัดโป่งมงคล

 1. การเรียกตัวผู้ได้รับคัดเลือกและการจัดทำสัญญาจ้าง

โรงเรียนจะเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกลำดับที่ 1 ทำสัญญาจ้างครั้งแรก โดยใช้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นหนังสือเรียกตัว จึงเป็นหน้าที่ของผู้ได้รับการคัดเลือก ที่จะต้องทราบประกาศดังกล่าว ทั้งนี้ ในวันที่จัดทำสัญญาจ้างผู้รับจ้างจะต้องไม่มีพันธะผูกพันในการเป็นลูกจ้างของหน่วยงานใดๆ ผู้ที่ไม่ไปรายงานตัวและจัดทำสัญญาจ้างตามกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการทำสัญญาจ้าง  โรงเรียนจะเรียกผู้ได้รับการคัดเลือกในลำดับถัดไปต่อไป โดยการแจ้งเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์ ทั้งนี้ การทำสัญญาจ้างเหมาบริการจะต้องได้รับอนุมัติเงินงวดจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วเท่านั้น  

               ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

                       ประกาศ    ณ    วันที่   8  พฤศจิกายน    พ.ศ.  ๒๕๖1       

                                                                 บุญสม ปัญญาเหลือ

                                                               (นายบุญสม   ปัญญาเหลือ)

                                                             ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโป่งมงคล

 

  ไฟล์ประกอบ
ประกาศ
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 06 พฤศจิกายน 2561 22.52 น. เปิดอ่าน: 1247 ครั้ง ไอพี:: 182.52.111.175 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูธุรการโรงเรียนวัดโป่งมงคล [22 พฤศจิกายน 2561 15.46 น.] [อ่าน 205 ครั้ง]
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน [06 พฤศจิกายน 2561 22.52 น.] [อ่าน 1247 ครั้ง]
จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงาน ก.พ. [16 กุมภาพันธ์ 2561 14.30 น.] [อ่าน 132 ครั้ง]
จัดซื้อจัดจ้าง(กรมชลประทาน) [16 กุมภาพันธ์ 2561 14.20 น.] [อ่าน 966 ครั้ง]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้า(PEA) [16 กุมภาพันธ์ 2561 14.11 น.] [อ่าน 154 ครั้ง]
ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]