ประกาศโรงเรียนป่าซาง เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

 ประกาศโรงเรียนป่าซาง
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
--------------------------------------


          ด้วยโรงเรียนป่าซางมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 ตำแหน่ง ตามรายละเอียด ดังนี้
1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
    1.1 ครูสอนวิชาภาษาจีน จำนวน 1 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือนเริ่มต้น เดือนละ 9,140 บาท รวมกับเงินประกันสังคม
    1.2 ครูสอนวิชานาฏศิลป์ จำนวน 1 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือนเริ่มต้น เดือนละ 9,140 บาท รวมกับเงินประกันสังคม

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก
    2.1 มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
    2.2 มีสัญชาติไทย เชื้อชาติไทย
    2.3 มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิชาเอก ภาษาจีน /วิชาเอก นาฏศิลป์
    2.4 มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

3. สมรรถนะเชิงพฤติกรรม
    3.1 มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม
    3.2 มีวินัย ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของราชการ และสถาบัน
    3.3 มีความซื่อสัตย์สุจริต
    3.4 มีความมุ่งมั่นในผลสำเร็จของงาน ตรงเวลา
    3.5 มีไหวพริบและปฏิภาณ
    3.6 มี Service Mind
    3.7 เป็นผู้มีความประพฤติดี สุภาพ เรียบร้อย เป็นแบบอย่างทีดีต่อผู้เรียน
    3.8 มีความสารมารถและเต็มใจในการปฏิบัติงานพิเศษอื่นๆ ที่โรงเรียนมอบหมาย

4. ประสบการณ์ทำงาน
    4.1 มีประสบการณ์ด้านการสอนวิชาภาษาจีน/วิชานาฏศิลป์ จากหน่วยงานภาครัฐ ไม่น้อยกว่า 1 ปี (จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ)

5. สมรรถนะเฉพาะงาน
    5.1 มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอน
        - การสร้างและพัฒนาหลักสูตร
        - การจัดการเรียนรู้ เช่นการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ /แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล / แผนการสอนรายบุคคล / แผนการจัดประสบการณ์
        - การสร้างและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้
        - การวัดและประเมินผลการเรียน
        - ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และหรือวิจัย เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน
    5.2 มีความรู้ความสามารถด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน
        - การบริหารจัดการชั้นเรียน และการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ
        - การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
    5.3 มีความสารมารถในการปฏิบัติงานอื่นๆ ที่โรงเรียนมอบหมาย

6. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
    ผู้มีความประสงค์จะสมัครให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องกลุ่มบริหารบุคคล ตั้งแต่วันที่ 12 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 22 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

7. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัคร
    7.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดา ขนาด 1 x 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน และถ่ายครั้งเดียวกัน จำนวน 2 รูป
    7.2 ใบแสดงวุฒิการศึกษา พร้อมสำเนาจำนวน 1 ฉบับ
    7.3 ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
    7.4 บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
    7.5 ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ รับรองว่าไม่มีโรคติดต่อที่เป็นอันตรายต่อการปฏิบัติงาน จำนวน 1 ฉบับ
    7.6 ใบประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
    7.7 หนังสือรับรองการปฏิบัติงานหรือการนำเสนอผลงาน (ถ้ามี)

8. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ 25 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น. หน้าห้องกลุ่มบริหารบุคคล

9. การสอบคัดเลือกและการสอบสัมภาษณ์ คณะกรรมการจะทำการคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียน การสอนและสัมภาษณ์ ผู้ที่เหมาะสมกับตำแหน่ง วันที่ 27 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องซางคำ โรงเรียนป่าซาง

10. การประกาศผลการคัดเลือก
    โรงเรียนจะประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเรียงตามลำดับคะแนน วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น. หน้าห้องกลุ่มบริหารบุคคล

11. การทำสัญญาและเริ่มปฏิบัติงาน
     ทำสัญญาการปฏิบัติงาน ในวันที่ 6 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

 


ประกาศ ณ วันที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

 


(นายประทีป สุวรรณาภัย)
ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าซาง

 

 
 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 12 มีนาคม 2562 08.54 น. เปิดอ่าน: 640 ครั้ง ไอพี:: 159.192.32.3 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ประกาศโรงเรียนป่าซาง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภา [24 เมษายน 2564 22.53 น.] [อ่าน 54 ครั้ง]
ประกาศโรงเรียนป่าซาง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน [24 เมษายน 2564 22.45 น.] [อ่าน 76 ครั้ง]
โรงเรียนป่าซาง เปลี่ยนแปลงกำหนดการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 [24 เมษายน 2564 22.30 น.] [อ่าน 95 ครั้ง]
ประกาศโรงเรียนป่าซาง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่แม่บ้านโร [10 มิถุนายน 2563 12.31 น.] [อ่าน 67 ครั้ง]
รับสมัคร ครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอนสอนภาษาจีน [10 มิถุนายน 2563 12.26 น.] [อ่าน 192 ครั้ง]
ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]