โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 และอนุบาล 3
ประจำปีการศึกษา 2562

เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นอนุบาล 2 และ ชั้นอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2562
ด้วยทางโรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล 2 และ ชั้นอนุบาล 3 ประจำปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2562 ทางโรงเรียนได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนตามคุณสมบัติและหลักฐานประกอบ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นอนุบาล 2 และ ชั้นอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2562 ดังต่อไปนี้

ชั้นอนุบาล 2
๑. ด.ญ.กัญญาวีร์ อัศวภูมิ
๒. ด.ญ.ธีราภรณ์ วังสมบัติ
๓. ด.ญ.บุษราคัม หันชัยเนาว์
๔. ด.ช.ชนันธร กันไชย
๕. ด.ช.กรภัทร จินาอ้าย
๖. ด.ญ.กัญญาภัทร รินคำ
๗. ด.ญ.รินรดา ทริรัม
๘. ด.ช.พิพรรธ มาช่วย
๙. ด.ช.ต่อตระกูล คำเต็ม
๑๐. ด.ญ.กัญญาภัทร จันทะสนธิ์
๑๑. ด.ญ.มณธิชา สุริยะ
๑๒. ด.ญ.เมธาวี เคลือบประโคน
๑๓. ด.ช.ไชยอนันต์ มนะวิสิฐ
๑๔. ด.ญ.วฤณธร น้อยวิหก
๑๕. ด.ช.ศุภเสกข์ ยะคำ
๑๖. ด.ช.อภิวัฒน์ เขื่อนศิริ
๑๗. ด.ญ.ภัทรเนตร บุญวงศ์
๑๘. ด.ช.บุญฤทธิ์ อินปั๋น
๑๙. ด.ญ.สายธารา ผาบพิชวงค์
๒๐. ด.ญ.สุพัตตรา อิ่นคำ
๒๑. ด.ญ.บุณยาพร วงศ์ใหญ่
๒๒. ด.ญ.รดา ชดจอหอ
๒๓. ด.ญ.อรปรียา สระศรี
๒๔. ด.ช.ภูมิรวิชญ์ ราชเมืองมูล
๒๕. ด.ญ.ภัทรนันท์ กันทะเนตร
๒๖. ด.ญ.กัญชลิกา ริมทอง
๒๗. ด.ญ.พัทธนันท์ ใจแสน
๒๘. ด.ญ.ประกายดาว ขัดทรายขาว
๒๙. ด.ช.เขมทัต เที่ยงตรง
๓๐. ด.ช.ศิวา น้อมนบ
๓๑. ด.ช.สิทธิพร สุวรรณโยธี
๓๒. ด.ช.คุณานนท์ พรมพาน
๓๓. ด.ญ.หทัยทิพย์ ยอดมณีบรรพต
๓๔. ด.ญ.รัมภิอาภา ยอดมณีบรรพต
๓๕. ด.ญ.ณิชาพัชร์ สืบสมบัติ
๓๖. ด.ช.พัชรดนัย กองมงคล
๓๗. ด.ญ.กัญญารัตน์ แพงพะงา
๓๘. ด.ช.ณัฐภัทร พีระพันธุ์
๓๙. ด.ญ.ปิยธิดา เมืองมูล
๔๐. ด.ช.ปิยะวัฒน์ เมืองมูล
๔๑. ด.ญ.วรรณกร ตุ้มไธสงค์

ชั้นอนุบาล 3
๑. ด.ช.พงศกร ย้านิกร
๒. ด.ญ.ปภาวรินทร์ แซ่ย่าง
๓. ด.ญ.ธนิสร โกสัย
๔. ด.ญ.อุษณิษา โยธากุล
๕. ด.ช.ชัชฎาพงศ์ กันทะนิตย์
๖. ด.ช.กรวิชญ์ หินทราย
๗. ด.ญ.รวินดา ศรีสนใจ
๘. ด.ช.จิรทีปต์ บุญยอง
๙. ด.ญ.ภคพร อิ่นแก้ว
๑๐. ด.ญ.วัชราภรณ์ ยอดมณีบรรพต

ให้ผู้ปกครองของนักเรียนที่มีรายชื่อข้างต้น นำนักเรียนรายงานตัวเข้าเป็นนักเรียนชั้นอนุบาล 2 และ ชั้นอนุบาล 3 ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันเสาร์ ที่ 9 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.- 16.00 น. ณ อาคารชั้นอนุบาล 2 และ ชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) โดยให้นำหลักฐานมาประกอบการรายงานตัวนักเรียน ดังนี้
1.สำเนาสูติบัตร
2.สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน ของบิดา ของมารดา 
3.สำเนาบัตรประชาชน ของบิดา ของมารดา ของผู้ปกครอง(กรณีที่ไม่ได้อยู่กับบิดามารดา)
4.รูปถ่าย จำนวน 1 รูป (ขนาด 1.5 หรือ 2 นิ้ว)
5.ถ่ายเอกสารหน้าที่แสดงการได้รับวัคซีนของนักเรียน
หากไม่มารายงานตัวตามกำหนดการข้างต้น ทางโรงเรียนจะถือว่าท่านสละสิทธิ์การเข้าเป็นนักเรียนชั้นอนุบาล 2 และ ชั้นอนุบาล 3

 

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 13 มีนาคม 2562 13.39 น. เปิดอ่าน: 184 ครั้ง ไอพี:: 118.174.65.194 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 และอนุบาล 3 [13 มีนาคม 2562 13.39 น.] [อ่าน 184 ครั้ง]
กำหนดการปัจฉิมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 [13 มีนาคม 2562 13.37 น.] [อ่าน 108 ครั้ง]
กำหนดการรับสมัครนักเรียน [13 มีนาคม 2562 13.35 น.] [อ่าน 173 ครั้ง]
วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 [18 กรกฎาคม 2561 10.38 น.] [อ่าน 153 ครั้ง]
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน [18 กรกฎาคม 2561 10.20 น.] [อ่าน 122 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]