อำนาจหน้าที่
อำนาจหน้าที่

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสถานศึกษา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศึกษาสถานศึกษา บังคับบัญชาพนักงานครูและบุลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา บริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผนการปฏิบัติ การควบคุม กำกับ ดูแลเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานทั่วไป ความสัมพันธ์กับชุมชนและงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 1. บังคับบัญชาพนักงานครูและบุคลากรในสถานศึกษา  มีอำนาจหน้าที่บริหารกิจการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา
 2. วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมินและจัดทำรายงานเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษา
 3. จัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศ และการวัดผลประเมินผล
 4. ส่งเสริมและจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย
 5. จัดทำระบบประกันคุณภาพทางการศึกษา
 6. บริหารงบประมาณ การเงินและทรัพย์สิน
 7. วางแผนการบริหารงานบุคล การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน วินัยและการรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์
 8. จัดทำมาตรฐานและภาระงานของพนักงานครูและบุคลากรในการศึกษา ประเมินผลในการปฏิบัติงาน        ตามมาตรฐานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
 9. ส่งเสริมสนับสนุนพนักงานครูและบุลากรในสถานศึกษา ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 10. ประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่น ในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชน
 11. จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา
 12. จัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 13. เป็นผู้แทนของสถานศึกษาในกิจการทั่วไป
 14. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

  

ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

                    ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา   โดยปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการศึกษา ในการบริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุม กำกับ ดูแลเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานทั่วไป ความสัมพันธ์กับชุมชน และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

          ปฏิบัติหน้าที่รองจากผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยช่วยปฏิบัติราชการในเรื่องต่อไปนี้

 1. บริหารกิจการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา
 2. วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมิน และรายงานผลการจัดการศึกษา
 3. จัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศ และการวัดผล ประเมินผล
 4. ส่งเสริมและจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย
 5. จัดทำระบบประกันคุณภาพการศึกษา
 6. การบริหารการเงิน การพัสดุและทรัพย์สินอื่น
 7. วางแผนบริหารงานบุคคล การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน วินัยและการรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย และการออกจากราชการ
 8. จัดทำมาตรฐานและภาระงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษาประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานของพนักงานครูและบุคลากรทางศึกษา
 9. ส่งเสริมและสนับสนุนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 10. ประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่น ในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
 11. จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา
 12. จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 13. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป    ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้.

1. นโยบายด้านการจัดการศึกษา

2. วิสัยทัศน์  คุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหาร

3. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550

4. พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ.  2534

5. พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552

6. พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

7. การบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น สำหรับข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา

8. ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน (ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานครู)

ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง   ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้.

1.หลักการบริหารสถานศึกษา / แนวคิดเกี่ยวกับงานในหน้าที่ผู้บริหารโรงเรียน

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาของสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2551

3. ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ (ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2548 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554)

4) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 / การวัดผลประเมินผลหลักสูตร

5) พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม / พ.ร.บ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.  2545 / แผนการศึกษาของขาติ  ฉบับที่  10 (พ.ศ. 2550 – 2554)

 

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 26 เมษายน 2562 09.25 น. เปิดอ่าน: 109 ครั้ง ไอพี:: 1.20.217.249 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) [22 สิงหาคม 2563 17.38 น.] [อ่าน 88 ครั้ง]
อำนาจหน้าที่ [26 เมษายน 2562 09.25 น.] [อ่าน 109 ครั้ง]
ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]