อำนาจหน้าที่
อำนาจหน้าที่

นายสมเด็จ  ขาวนาเข

๕๗

๓๕

ผู้อำนวยการ/

ชำนาญการพิเศษ

ค.ม.

การบริหารการศึกษา

 

๓๐

นางยุวเรศ  ศรีอักเศรษฐ

๔๗

ครู อันดับ คศ.๒

ค.บ./ศษ.ม.

การศึกษาปฐมวัย/บริหารการศึกษา

อบ.๑

๓๐

นางสมพิศ  ศรีสถาน

๖๐

๓๙

ครู  อันดับ คศ.๒

ค.บ.

การระถมศึกษา

อบ.๒

๓๐

นางสาวเจียวรรณ เจริญดี

๒๕

ครู อันดับ คศ.๑

ค.บ.

ปฐมวัย

อบ.๒

๓๐

นางวนิดา  อินธิแสง

๓๘

ครู อันดับ คศ.๑

ค.บ./ศษ.ม.

ประถมศึกษา/บริหารศึกษา

ป.๑

๓๐

นางสาวจตุพร  เอกพล

๓๐

ครูผู้ช่วย

ค.บ.

คณิตศาสตร์

ป.๒

๓๐

นางสาวพรพรรณ  หาญคำ

๒๓

บุคลากรคณิตศาสตร์

ค.บ.

คณิตศาสตร์

ป.๓

๓๐

นายพรสวัสดิ์  ทองมุน

๕๔

๒๒

ครู อันดับ คศ.๓

ค.บ.

อุตสาหกรรมศิลป์

ป.๔

๓๐

นางสาวนันทิดา  จันทะวัน

๓๓

ครู อันดับ คศ.๑

วท.บ.

ฟิสิกส์

ป.๕

๓๐

๑๐

นางสาวประกายดาว  ต้นภูบาล

๒๙

ครูผู้ช่วย

ค.บ.

คณิตศาสตร์

ป.๖

๓๐

๑๑

นายวัชระ  มังธานี

๓๓

ครู อันดับ คศ.๑

วท.บ./

ศษ.ม.

วิทยาศาสตร์ฯ/

บริหารการศึกษา

วิทย์ ม.๑-๓

๓๐

๑๒

นางบุปผาสวรรค์ วรรณทอง

๔๖

๒๓

ครู อันดับ คศ.๓

ค.บ./ค.ม.

ประถมศึกษา/บริหารศึกษา

ไทย

ม.๑-๓

๓๐

๑๓

นายวีระศักดิ์ สุวรรณไตร

๓๒

ครู อันดับ คศ.๑

ค.บ./

ค.ม.

ภาษาอังกฤษ/

วิจัยและพัฒนาฯ

อังกฤษ

ม.๑-๓

๓๐

๑๔

นางสาววัชราภรณ์  กันชัย

๓๔

ครู อันดับ คศ.๑

ค.บ./ศษ.ม.

คณิตศาสตร์/บริหารการศึกษา

คณิต ม.๑-๓

๓๐

๑๕

นางสาวสุดารัตน์  บุญทัน

๒๕

ครูผู้ช่วย

คบ.

ภาษาไทย

อังกฤษป.๔-ม.๓

๓๐

๑๖

นางสาวมนัญญา  ภักดีนวล

๒๗

ครูผู้ช่วย

คบ.

ภาษาอังกฤษ

ไทยป.๔-๖

๓๐

๑๗

นางสาววิภาพร  แสงพระจันทร์

๒๕

 

ครูผู้ช่วย

คบ.

สังคมฯ

สังคมป.๔-ม.๓

๓๐

๑๘

นายสกล  ดาบลาอำ

๓๘

 

ครูผู้ช่วย

กศบ.

พลศึกษา

พละ ป.๔-ม.๓

๓๐

๑๙

นายไตรรัตน์  สายสินธุ์

๓๓

 

ครูผู้ช่วย

ว.ทบ.

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ฯ

คอม ป.๔-ม.๓

๓๐

๒๐

นายมานัส  มณีกรรณ์

๒๘

อัตราจ้าง

ค.บ.

ดนตรี

   ดนตรีป.๔-ม.๓

๓๐

๒๑

นางสาวอรยุภา  หมื่นสุข

๓๐

ครูธุรการ

บธ.บ.

บัญชี

งานธุรการ

๓๐

๒๒

นายชัยยา  คาดีวี

๓๘

นักการภารโรง

ม.๖

-

-

-

 

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 02 พฤษภาคม 2562 08.27 น. เปิดอ่าน: 69 ครั้ง ไอพี:: 1.20.217.40 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน [31 พฤษภาคม 2562 09.59 น.] [อ่าน 156 ครั้ง]
Social Network [02 พฤษภาคม 2562 08.45 น.] [อ่าน 67 ครั้ง]
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน [02 พฤษภาคม 2562 08.34 น.] [อ่าน 62 ครั้ง]
อำนาจหน้าที่ [02 พฤษภาคม 2562 08.27 น.] [อ่าน 69 ครั้ง]
โครงสร้างหน่วยงาน [02 พฤษภาคม 2562 08.19 น.] [อ่าน 71 ครั้ง]
ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]