กิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2557
การศึกษา 2557 โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ผอ.วิไลวรรณ สงพอ และคณะครูได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับน

ปีการศึกษา 2557  โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1  ผอ.วิไลวรรณ  สงพอ และคณะครูได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -6 โดยได้จัดกิจกรรมเป็น ชุมนุม มี  6  ชุมนุม (จัดกิจกรรมทุกวันพุธ เวลา 14.30 – 15.30 น.) มีดังนี้  ชุมนุมดนตรีไทย,   ชุมนุมวงดุริยางค์,  ชุมนุมภาษาอังกฤษ,  ชุมนุมคณิตศิลป์,   ชุมนุมศิลปะประดิษฐ์, และชุมนุมกีฬา  โรงเรียนได้เห็นความสำคัญของนักเรียนจึงได้จัดกิจกรรมชุมนุมมีหลักการที่สำคัญ คือ เป็นกิจกรรมที่เกิดจากความสมัครใจของผู้เรียน โดยมีครูเป็นที่ปรึกษาผู้เรียนช่วยกันคิด ช่วยกันทำ และช่วยกันแก้ปัญหา เป็นกิจกรรมที่พัฒนาผู้เรียนตามสาระที่กำหนดนอกเหนือจากการเรียนการสอน ช่วยส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน และ เป็นกิจกรรมที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา หรือท้องถิ่น  โดยมีวัตถุประสงค์หลักดังต่อไปนี้ เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ ด้านการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อให้เกิดทักษะประสบการณ์ ทั้งวิชาการและวิชาชีพตามศักยภาพ  ให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  ส่งเสริมการมีสุขภาพและบุคลิกภาพทางด้านร่างกายและจิตใจที่ดี  ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
และนักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกับผู้อื่นในระบอบประชาธิปไตย  ณ โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก (สุดาพร  กริดรัมย์ ภาพ / ข่าว)

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 03 กรกฎาคม 2557 11.24 น. เปิดอ่าน: 1733 ครั้ง ไอพี:: 182.93.210.182 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 [18 มกราคม 2559 10.04 น.] [อ่าน 1442 ครั้ง]
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามนโยบายและจุดเน้น เพื่อยกระดับคุณภาพ [20 สิงหาคม 2558 11.48 น.] [อ่าน 349 ครั้ง]
อบรมBBL: Brain - besed Learning [08 กรกฎาคม 2558 09.44 น.] [อ่าน 417 ครั้ง]
อบรมโครงการ “ป.ป.ช. สพฐ. น้อย " [17 มิถุนายน 2558 08.12 น.] [อ่าน 714 ครั้ง]
ประชุมสัมนาตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการสร้างวินัยทางการเงิน [11 กุมภาพันธ์ 2558 13.32 น.] [อ่าน 431 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]