ครูเก่ง ศิษย์ดี

04/06/62 นางจุฑามาศ รอดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) มอบเกียรติบัติ ประกาศเกียรติคุณแก่สถานศึกษา ครูและนักเรียนที่ทำคณประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2561 ดังนี้
1) การทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) ได้ลาดับที่ 3 คะแนนเฉลี่ย 36.52 ของระดับเขตพื้นที่การศึกษา
มอบเกียร ติบั ตรให้ น าย ณรัช วั ชรด ารง ตระ กูล ครูใหญ ่ระ ดับมัธยม
2) การทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
จาแนกรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีดังนี้
(1) วิชาภาษาไทย ได้ลาดับที่ 6
มอบเกียรติบัตรให้ นางสาวปาลิดา นามเสนาะ หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย
(2) วิชาคณิตศาสตร์ ได้ลาดับที่ 5
มอบเกียรติบัตรให้ นางบุญปลูก ประกอบมี หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์
(3) วิชาภาษาอังกฤษ ได้ลาดับที่ 8
มอบเกียรติบัตรให้ นางกนกวรรณ สระรักษ์ หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาอังกฤษ
3) สถานศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ในการทดสอบ NT และ O-NET ปีการศึกษา 2561
- การทดสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) ได้ลาดับที่ 80
4) สถานศึกษาที่มีผลการพัฒนาสูงสุด 10 อันดับ เปรียบเทียบปีการศึกษา 2560 กับ ปีการศึกษา 2561 ในการทดสอบ O-NET
- การทดสอบO-NETชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) ได้ลาดับที่ 5 พัฒนาเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.06 นายณรัช วัชรดารงตระกูล

 

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 12 มิถุนายน 2562 13.23 น. เปิดอ่าน: 44 ครั้ง ไอพี:: 183.89.43.2 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ครูเก่ง ศิษย์ดี [12 มิถุนายน 2562 13.23 น.] [อ่าน 44 ครั้ง]
แนะนำครูใหม่ [24 พฤษภาคม 2560 08.41 น.] [อ่าน 244 ครั้ง]
วันต้นไม้แห่งชาติ [24 พฤษภาคม 2560 08.32 น.] [อ่าน 100 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]