โรงเรียนบ้านหนองโดดอนเสียด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู
คุณสมบัติผู้เสนอราคา ๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of  Reference : TOR)

๑.  ความเป็นมา

          ด้วยโรงเรียนบ้านหนองโดดอนเสียด  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ  ได้รับงบประมาณประจำปี พ.ศ.2561 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท ค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู จำนวน 1  แห่ง วงเงิน 207,900  บาท

๒.  วัตถุประสงค์

          ๒.๑  เพื่อให้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐

          ๒.๒  เพื่อให้โรงเรียนได้มีบ้านพักครูที่มีสภาพที่ดี แข็งแรง ใช้ในราชการ

         

๓.  คุณสมบัติผู้เสนอราคา

          ๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

          ๓.๒  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๓  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น  และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประกวดราคาก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๘

          ๓.๔  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาไม่มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

          ๓.๕  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

          ๓.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของโรงเรียนบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

          ๓.๗ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

 

๔.  แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ

          รายละเอียดตามเอกสารแนบ

๕.  ระยะเวลาดำเนินงาน       

          ไม่เกิน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง 

๖.  ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน

          จำนวนงวดในการส่งมอบ ๑ งวด

          งวดที่  ๑  จ่าย ๑๐๐ % ระยะเวลา ๓๐ วัน เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

7.  ระยะเวลาส่งมอบพัสดุ/งานจ้าง  ภายใน 3๐  วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

8.  วงเงินในการจัดจ้าง  ภายในวงเงิน  207,900.00 บาท      

     ราคากลางในการก่อปรับปรุงซ่อมแซม  เป็นเงิน  207,900.00 บาท

9.  สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม  หรือมีข้อเสนอแนะหรือวิจารณ์  หรือแสดงความคิดเห็นโดย

     เปิดเผยตัวภายใน  ๓  วันนับแต่วันที่ประกาศเผยแพร่ได้ที่

     ๑)  ทางไปรษณีย์  :  โรงเรียนบ้านหนองโดดอนเสียด หมู่  ๔ ตำบลคำแก้ว  อำเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ  ๓๘๑๗๐

     ๒)  โทรศัพท์  :  ๐-๔๒๔๓-๐๑๒๒  หรือ  ๐๘๑๕๗๔๒๐๓๕

     ๓)  โทรสาร  :  - 

     ๔)  ทางเว็บไซต์  :    http:// www.obec.go.th/ http://www.nongdo.ictbk.net        

     ๕)  Email Address  :  jok_2008@hotmail.co.uk

 

 

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 19 มิถุนายน 2562 13.50 น. เปิดอ่าน: 1419 ครั้ง ไอพี:: 182.52.91.148 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
สร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ [19 มิถุนายน 2562 13.59 น.] [อ่าน 917 ครั้ง]
ได้รับงบประมาณประจำปี พ.ศ.2561 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการศึกษาภา [19 มิถุนายน 2562 13.56 น.] [อ่าน 137 ครั้ง]
ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู [19 มิถุนายน 2562 13.50 น.] [อ่าน 1419 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]