โรงเรียนไตรมิตรวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

ประกาศรับสมัคร ธุรการโรงเรียน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 - 13 ตุลาคม 2562
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ณ โรงเรียนไตรมิตรวิทยา ระหว่างวันที่ 9-13 ตุลาคม 2562 เวลา 08.3

 

 

 

ประกาศโรงเรียนไตรมิตรวิทยา

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

------------------------------

ด้วย โรงเรียนไตรมิตรวิทยา  สังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  เขต 4 จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 1120/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฏาคม 2560 เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว5965 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561    เรื่อง การจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก

              ตำแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จำนวน 1 อัตรา

2. ขอบข่ายภารกิจและหน้าที่การปฏิบัติงาน

    2.1 งานธุรการ สารบรรณ จัดเก็บเอกสาร หลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการต่าง ๆรวมทั้งระบบ E-Office

   2.2 งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจ่าย การจัดเก็บ รักษาดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย

   2.3 งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียนข้อมูล การสำรวจและบันทึกข้อมูลการจัดทำรายงานข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT

   2.4 งานประสานงาน การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานส่วนราชการอื่น ๆ ชุมชนและท้องถิ่น          การให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการ หรือติดต่อราชการ

   2.5 งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก

   3.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป

(1) มีสัญชาติไทย

(2) อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์

(3) เป็นผู้ที่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็น

ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

(4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น

(5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ กำหนดใน

กฎ ก.ค.ศ.

(6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน

(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี

(8) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

(9) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษ สาหรับ

ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(10) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การ มหาชน

หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ

(11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระทำผิดตามระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือกฎหมายอื่น

(12) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงาน ในหน่วยงาน

ของรัฐ

3.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

คุณวุฒิ : วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป (สาหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี

สามารถสมัครได้ แต่ต้องได้รับค่าตอบแทนในอัตราจ้างเดือนละ 9,000 บาท)

4. อัตราค่าจ้าง

ค่าจ้างในอัตราเดือนละ 9,000.-บาท

5. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง      

ณ โรงเรียนไตรมิตรวิทยา  ระหว่างวันที่ 9-13 ตุลาคม 2562  เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

6. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัคร

6.1 ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกตามแบบที่กำหนด                       จำนวน 1 ฉบับ

6.2 วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไป ฉบับจริงและสำเนา       จำนวน 1 ฉบับ

6.3 บัตรประจำตัวประชาชน (ที่ยังไม่หมดอายุ) ฉบับจริงและสำเนา    จำนวน 1 ฉบับ

6.4 สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านฉบับจริง และสำเนา               จำนวน 1 ฉบับ

6.5 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้ว           ไม่เกิน 6 เดือน                                                                              จำนวน 3 รูป

6.6 หลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – ชื่อนามสกุล   ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญการหย่า (ถ้ามี) ฉบับจริง               และสำเนา                                                                             จำนวน 1 ฉบับ

 

 

 

7. เงื่อนไขการสมัคร

ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็น ผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้ง ยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับ การสอบคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ และหากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด หรือรายงานข้อมูลในเอกสารโดยเป็นเท็จ โรงเรียนจะไม่พิจารณาจ้าง จะเรียกร้องสิทธิ ใด ๆ มิได้

8. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

   โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ โรงเรียนไตรมิตรวิทยา

 

9. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก

   โรงเรียนจะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ ธุรการโรงเรียน โดย

9.1 การทดสอบความรู้ความสามารถ (คะแนน 50 คะแนน)

                          ความรู้ด้านงานสารบรรณ ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ พัสดุ การเงินและอื่นๆ

9.2 ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนน 50 คะแนน)

                          โดย (สัมภาษณ์) โดยประเมินจาก

9.2.1 พิจารณาจากประวัติส่วนตัวและการศึกษา (10 คะแนน)

9.2.2 พิจารณาจากบุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา (10 คะแนน)

9.2.3 พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ (10 คะแนน)

9.2.4 พิจารณาจากการมีปฏิภาณไหวพริบ (10 คะแนน)

9.2.5 พิจารณาจากเจตคดี อุดมการณ์ (10 คะแนน)

          10. กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก

วัน / เดือน / ปี

                            เวลา

การประเมินสมรรถนะ

คะแนนเต็ม

17 ตุลาคม 2562

เวลา 10.00 น. – 11.30 น.

 

  เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป

 

ภาค ก  ความรู้ความสามารถทั่วไป

 

ภาค ข  สอบสัมภาษณ์

  •  ประวัติ  ความสามารถ  ประสบการณ์
  •  บุคลิกภาพ

 

50

 

50

 

 

11. เกณฑ์การตัดสิน         

               ผู้เข้าสอบคัดเลือกต้องได้คะแนนรวมกันทุกภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60  โดยจัดเรียงลำดับจากคะแนนสูงลงมาตามลำดับหากคะแนนเท่ากันให้ใช้ผลการสอบภาคความรู้ความสามารถ ที่สูงกว่า ได้ลำดับที่ดีกว่าก่อน

          12. การประกาศผลการคัดเลือก

              จะประกาศรายชื่อผู้คัดเลือกได้ ภายในวันที่  18 ตุลาคม  2562 ณ โรงเรียนไตรมิตรวิทยา

13. การจัดทำสัญญาจ้าง

โรงเรียนจะทำสัญญาจ้างกับผู้ได้รับการคัดเลือก เมื่อได้รับอนุมัติเงินประจำงวดจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แล้วนั้น

อนึ่ง หากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด ในประกาศรับสมัครจะไม่พิจารณาตกลงทำสัญญา หรือถูกยกเลิกการจ้างทันทีเนื่องจากขาดคุณสมบัติ แล้วแต่กรณีโดยไม่มีเงื่อนไข  ใด ๆ ทั้งสิ้น

                             ประกาศ   ณ  วันที่ 8  ตุลาคม   พ.ศ.  2562

 

 

                                                                     (นายทองยวด  เขจร)

                                                             ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรมิตรวิทยา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

(แนบท้ายประกาศโรงเรียนไตรมิตรวิทยา  วันที่ 17 ตุลาคม 2562)

 

***************************

 

ประกาศรับสมัคร                                                 วันที่ 9 – 13 ตุลาคม 2562

รับสมัคร                                                          ระหว่างวันที่ 9 – 13 ตุลาคม 2562

(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก                      ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2562

ดำเนินการคัดเลือกโดยการสอบ                                 วันที่ 17 ตุลาคม 2562

ประกาศผลการคัดเลือก                                          ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2562

รายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้าง                                    จะจ้างเมื่อได้รับจัดสรรเงินงบประมาณจาก สพฐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ส่งข่าวโดย : ไตรมิตรวิทยา  เมื่อวันที่ : 08 ตุลาคม 2562 15.11 น. เปิดอ่าน: 204 ครั้ง ไอพี:: 183.88.178.55 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ประกาศรับสมัคร ธุรการโรงเรียน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 - 13 ตุลาคม 2562 [08 ตุลาคม 2562 15.11 น.] [อ่าน 204 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]