ประกาศโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ฯ ที่ชำรุด
ประกาศโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรม
ประกาศโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ
และสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรม
------------------------------------------------------------------
                          ด้วยโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 โดยได้รับมอบอานาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคาสั่งที่ 22/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2546 มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรม ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,336,000 บาท (หนึ่งล้าน สามแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร่างประเภทเดียวกัน ในวงเงิน ไม่น้อยกว่า 1,336,000 บาท
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคูณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของโรงเรียน
5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
6. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,336,000 บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการหริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่โรงเรียนเชื่อถือ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
6.1 ผลงานที่นามาแสดงต้องเป็นผลงานที่ทาแล้วเสร็จในสัญญาเดียว
6.2 ผลงานที่นามาแสดงต้องมีอายุไม่เกิน 5 ปีนับจากวันที่งานนั้นเสร็จเรียบร้อยจนถึงวันที่เปิดซองสอบราคา
7. ผู้เสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือ นิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554
 
-2-
 
8. ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
9. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
กาหนดดูสถานที่ก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 จนถึงวันที่ 10 มีนาคม 2558
เว้นวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม และกาหนดรับฟัง คาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 10 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
กาหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 จนถึงวันที่ 10 มีนาคม 2558 เว้นวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม และกาหนดเปิดซอง ใบเสนอราคาในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์http://www.school.obec.go.th/thasongyang/index.php หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 055-589101
ในวันและเวลาราชการ
               ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
 
                                                                                              (นายกฤษณะ เครืออยู่)
                                                                        ตำแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม
 
เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 2/2558
การจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชารุดทรุดโทรม
ตามประกาศโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
…………………………………..
                 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม ต่อไปนี้เรียกว่า “โรงเรียน” มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชารุดทรุดโทรม ณ โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมโดย มีข้อแนะนาและข้อกาหนดดังต่อไปนี้
1.เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
1.1 แบบรูปรายการละเอียด
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาจ้าง
1.4 แบบหนังสือค้าประกัน
(1) หลักประกันสัญญา
(2) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า
(3) หลักประกันผลงาน
1.5 สูตรการปรับราคา
1.6 บทนิยาม
(1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
1.7 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสาร 1
(2) บัญชีเอกสาร 2
1.8 รายละเอียดการคานวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ. (Bill of Quantities)(รายละเอียดการคานวณราคากลางงานก่อสร้างเป็นการเปิดเผยเพื่อให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้รู้ข้อมูลได้เท่าเทียมกันและเพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้)
2 คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างที่สอบราคาจ้าง
2.2 ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
 
-2-
 
2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
2.4 ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
2.5 ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคูณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของโรงเรียน
2.6 ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,336,000 บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการหริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่โรงเรียนเชื่อถือ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.6.1 ผลงานที่นามาแสดงต้องเป็นผลงานที่ทาแล้วเสร็จในสัญญาเดียว
2.6.2 ผลงานที่นามาแสดงต้องมีอายุไม่เกิน 5 ปีนับจากวันที่งานนั้นเสร็จเรียบร้อยจนถึงวันที่เปิดซองสอบราคา
2.7 ผู้เสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือ นิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554
2.8 ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
2.9 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซองใบเสนอราคาเป็น 2 ส่วนคือ
2.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจากัด หรือบริษัทมหาชนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
 
-3-
 
(2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสาเนาสัญญาของ การเข้าร่วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ร่วมค้าและในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่ มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน(1)
(3) หนังสือแสดงหลักฐานทางการเงิน สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
(4) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบในข้อ 1.7 (1)
2.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบ
อานาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(2) สาเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(3) บัญชีรายการก่อสร้าง ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งกาไรไว้ด้วย
(4) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ 1.7 (2)
สาหรับเอกสารหลักฐานที่เป็นสาเนา ให้ผู้เสนอราคารับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ
4. การเสนอราคา
4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จานวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบตก เติม แก้ไข เปลี่ยน แปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้ด้วยทุกแห่ง
4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน ในการเสนอราคา ให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสาคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว
ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 60 วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา โดยภายในกาหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องกาหนดเวลาดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากโรงเรียนให้เริ่มทางาน
4.4 ก่อนยื่นซองสอบราคาผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียดฯลฯให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
 
-4-
 
4.5 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง “ประธานกรรมการเปิดซองสอบราคา” โดยระบุไว้หน้าซองว่า ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่ 2 /2558 ยื่นโดยตรงต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับซองตั้งแต่ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2558 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องธุรการโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ตามข้อ 1.6 (1) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏต่อคณะกรรมการการเปิดซองสอบราคาก่อน หรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาว่ามีผู้เสนอราคากระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาเอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.6 (2) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทาอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯจะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคาและประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก และโรงเรียนจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯจะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทาดังกล่าว
ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคาหรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวต่อผู้อานวยการโรงเรียนภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้อานวยการโรงเรียนให้ถือเป็นที่สุด
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ห้องโสต โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค 5 ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคาเว้นแต่ผู้อานวยการโรงเรียนพิจารณาเห็นว่า การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง และ ในกรณีที่ผู้อานวยการโรงเรียนพิจารณาเห็นด้วยกับคาคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซอง ใบเสนอราคาที่ได้ดาเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ผู้อานวยการโรงเรียนมีอานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
 
-5-
 
5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ โรงเรียนจะพิจารณาตัดสินด้วย ราคารวม
5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการฯ จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขขอเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนเท่านั้น
5.3 โรงเรียนสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารราคาหรือในหลักฐานการรับเอกสารสอบราคาของโรงเรียน
(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสาคัญหรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
(4) ราคาที่เสนอมีการขูด ลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้
5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทาสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือโรงเรียนมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นไดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ โรงเรียนมีสิทธิ์ที่จะไม่รับราคา หรือไม่ทาสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
5.5 โรงเรียนทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของโรงเรียนเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งโรงเรียนจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทาไปโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอราคาอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่าสุดเสนอราคาต่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดาเนินงานตามสัญญาได้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือโรงเรียนจะให้ผู้เสนอราคารายนั้นชี้แจง และแสดงหลักฐานที่ทาให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดาเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากคาชี้แจงไม่เป็นที่รับผังได้ โรงเรียนมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น
 
-6-
 
5.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่าผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ 4.5 เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น
ณ วันประกาศสอบราคาหรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.6 โรงเรียนมีอานาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ ตามข้อ 4.5 และโรงเรียนจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
ในกรณีนี้หากโรงเรียนพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดาเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ผู้อานวยการโรงเรียนมีอานาจยกเลิกการเปิดซอง
6. การทาสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทาสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 กับโรงเรียนภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจานวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ให้โรงเรียนยึดถือไว้ในขณะทาสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
6.1 เงินสด
6.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่โรงเรียน โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทาสัญญา หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน3 วันทาการของทางราชการ
6.3 หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ 1.4 (1)
6.4 หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุใน 1.4(1)
6.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา
(ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพ้นตามสัญญาจ้างแล้ว
7. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
โรงเรียนจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งจ่ายออกเป็น 1 งวด ดังนี้
งวดสุดท้ายเป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ 100 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทาสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย
8. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ 17 จะกาหนดในอัตราร้อยละ 0.1 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน
 
-7-
 
9. การรับประกันความชารุกบกพร่อง
ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทาสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ 1.3 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันที่โรงเรียนได้รับการมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดังเดิมภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง
10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ
10.1 เงินค่าจ้างสาหรับงานจ้างครั้งนี้ได้มาจากไทยเข้มแข็ง กระตุ้นเศรษฐกิจระยะ 3 เดือนแรก
การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ต่อเมื่อโรงเรียนได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจากไทยเข้มแข็ง กระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะ 3 เดือนแรกแล้วเท่านั้น
ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,336,000 บาท(หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)
10.2 เมื่อโรงเรียนได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามที่สอบราคาจ้างแล้ว ถ้าผู้รับจางจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของเพื่องานจ้างดงกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางกาหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีดังนี้
(1) แจ้งการสั่งหรือนาสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสานักงานคระกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่ากาครกระทรวงคมนาคมประกาศ ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิยนาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทยซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี
10.3 ผู้เสนอราคาซึ่งโรงเรียนได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทาสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกาหนดดังระบุในข้อ 6 โรงเรียนอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
10.4 โรงเรียนสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกาหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของ สานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)-8-
11. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง
การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ 1.5 จะนะมาใช้ในกรณีที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้
ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคานวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532
สูตรการปรับราคา(สูตรค่า K ) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กาหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กาหนดไว้ในสัญญาหรือภายใน ระยะเวลาที่โรงเรียนได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ 1.5
12. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กาหนดไว้โดยเคร่งครัด
 
โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม
27 /กุมภาพันธ์ /2558
 
ส่งข่าวโดย : ท่าสองยางวิทยาคม  เมื่อวันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2558 23.15 น. เปิดอ่าน: 264 ครั้ง ไอพี:: 27.55.222.131 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ประกาศโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 212ล/57-ข ( ในเขตแผ่นดินไห [03 ธันวาคม 2558 15.44 น.] [อ่าน 375 ครั้ง]
ประกาศโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักนักเรียนแบบอาชีวศึกษา [03 พฤศจิกายน 2558 21.53 น.] [อ่าน 208 ครั้ง]
ประกาศโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้ [12 มีนาคม 2558 16.06 น.] [อ่าน 248 ครั้ง]
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ที่ชำรุดทรุดโทรม [11 มีนาคม 2558 14.30 น.] [อ่าน 283 ครั้ง]
ประกาศโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ฯ ที่ชำรุด [27 กุมภาพันธ์ 2558 23.15 น.] [อ่าน 264 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]