ประกาศโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้
ประกาศโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรม

 

 

 

ประกาศโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม

เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรม

------------------------------------------------------------------

          ด้วยโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 โดยได้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่งที่ 22/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2546 มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรม ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,336,000 บาท (หนึ่งล้าน     สามแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1.       ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร่างประเภทเดียวกัน ในวงเงิน   ไม่น้อยกว่า 668,000 บาท

2.       ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.       ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์  หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4.       ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคูณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม

5.       ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม ณ วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          6.   ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า 668,000 บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการหริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่โรงเรียนเชื่อถือ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

6.1  ผลงานที่นำมาแสดงต้องเป็นผลงานที่ทำแล้วเสร็จในสัญญาเดียว

                     6.2  ผลงานที่นำมาแสดงต้องมีอายุไม่เกิน 5 ปีนับจากวันที่งานนั้นเสร็จเรียบร้อยจนถึงวันที่เปิดซองสอบราคา

          7.  ผู้เสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือ นิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 

 

-2-

          8.  ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  

          9.  คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

 

          กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

ณ โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม  ในวันที่ 20  มีนาคม 2558 

ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

          กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่  11  มีนาคม 2558  จนถึงวันที่  23  มีนาคม  2558

ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ ห้องธุรการ โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม และกำหนดเปิดซอง ใบเสนอราคาในวันที่  24  มีนาคม  2558  ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป 

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม ในวันที่  11 มีนาคม  2558 ถึงวันที่  23 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์http://www.school.obec.go.th/thasongyang/index.php หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 055-589101 

ในวันและเวลาราชการ

                    ประกาศ  ณ วันที่  11 มีนาคม พ.ศ. 2558

 

                                              (นายกฤษณะ  เครืออยู่)

                              ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม

 

 

 

เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 3/2558

การจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรม

ตามประกาศโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม ลงวันที่ 11 มีนาคม 2558

…………………………………..

          โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม ต่อไปนี้เรียกว่า “โรงเรียน”  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรม ณ โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมโดย       มีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

 

1.เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา

1.1 แบบรูปรายการละเอียด

1.2 แบบใบเสนอราคา

1.3   แบบสัญญาจ้าง

1.4   แบบหนังสือค้ำประกัน

(1)    หลักประกันสัญญา

(2)    หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า

(3)    หลักประกันผลงาน

1.5   สูตรการปรับราคา

1.6   บทนิยาม

     (1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

1.7   แบบบัญชีเอกสาร

(1) บัญชีเอกสาร 1

(2) บัญชีเอกสาร 2

1.8   รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ. (Bill  of Quantities)(รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างเป็นการเปิดเผยเพื่อให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้รู้ข้อมูลได้เท่าเทียมกันและเพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้)

 

2 คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

2.1   ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างที่สอบราคาจ้างซึ่งมีผลงานก่อสร่างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 668,000 บาท

2.2   ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

 

-2-

2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.6

2.4 ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์  หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

2.5   ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคูณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของโรงเรียน

          2.6 ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า 668,000 บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่โรงเรียนเชื่อถือ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.6.1  ผลงานที่นำมาแสดงต้องเป็นผลงานที่ทำแล้วเสร็จในสัญญาเดียว

                     2.6.2  ผลงานที่นำมาแสดงต้องมีอายุไม่เกิน 5 ปีนับจากวันที่งานนั้นเสร็จเรียบร้อยจนถึงวันที่เปิดซองสอบราคา

          2.7  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือ นิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 

          2.8  ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง   ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  

          2.9  คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า    ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

 

3. หลักฐานการเสนอราคา

          ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา  โดยแยกไว้นอกซองใบเสนอราคาเป็น  2 ส่วนคือ

2.1    ส่วนที่  1  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(1)     ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

(ก)    ห้างหุ้นส่วนสามัญ  หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด  ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการ

จดทะเบียนนิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้มีอำนาจควบคุม  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข)    บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด  ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  ผู้มีอำนาจควบคุม  และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

              -3-

                   (2)    ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของ การเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้าและในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่      มิใช่สัญชาติไทย  ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน(1) 

  (3)  หนังสือแสดงหลักฐานทางการเงิน สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

  (4)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบในข้อ 1.7 (1)

2.2   ส่วนที่  2  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(1)    หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย  ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจ

ให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน

                   (2)  สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง  พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(3)  บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งกำไรไว้ด้วย

(4)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ 1.7 (2)

สำหรับเอกสารหลักฐานที่เป็นสำเนา ให้ผู้เสนอราคารับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

 

4.  การเสนอราคา

              4.1  ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น  และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน  จำนวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร  โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข   หากมีการขูดลบตก เติม  แก้ไข  เปลี่ยน แปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา  พร้อมประทับตรา  (ถ้ามี)  กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง

              4.2  ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน ในการเสนอราคา ให้เสนอเป็นเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย  และหรือต่อรายการ  ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง  ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ  ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ  โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษีอากรอื่น  และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

                    ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 60 วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา     โดยภายในกำหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้

4.3   ผู้เสนอราคาจะต้องกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากโรงเรียนให้เริ่มทำงาน

4.4   ก่อนยื่นซองสอบราคาผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียดฯลฯให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา

 

 

 

-4-

              4.5 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง “ประธานกรรมการเปิดซองสอบราคา”  โดยระบุไว้หน้าซองว่า  ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่ 3/2558   ยื่นโดยตรงต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับซองตั้งแต่ วันที่ 11 มีนาคม  2558 ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2558 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ  ณ  ห้องธุรการโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด

              คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  ตามข้อ 1.6 (1) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา

              หากปรากฏต่อคณะกรรมการการเปิดซองสอบราคาก่อน  หรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาว่ามีผู้เสนอราคากระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาเอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.6 (2) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯจะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคาและประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก  และโรงเรียนจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน  เว้นแต่คณะกรรมการฯจะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าว

              ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา  เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  ณ  วันประกาศสอบราคาหรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้อำนวยการโรงเรียนภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้อำนวยการโรงเรียนให้ถือเป็นที่สุด

              คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ห้องโสต โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม ในวันที่ 24 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

              การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค 5 ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคาเว้นแต่ผู้อำนวยการโรงเรียนพิจารณาเห็นว่า การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง และ   ในกรณีที่ผู้อำนวยการโรงเรียนพิจารณาเห็นด้วยกับคำคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซอง     ใบเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  ให้ผู้อำนวยการโรงเรียนมีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้

 

 

 

 

 

 

 

-5-

5.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

              5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้  โรงเรียนจะพิจารณาตัดสินด้วย ราคารวม

              5.2  หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ  2  หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ  3   หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ  4 แล้ว  คณะกรรมการฯ  จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น   เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย  หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขขอเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ  ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนเท่านั้น

              5.3  โรงเรียนสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา  โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้ 

                   (1)  ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารราคาหรือในหลักฐานการรับเอกสารสอบราคาของโรงเรียน

                   (2)  ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา

(3)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสำคัญหรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น

                   (4)  ราคาที่เสนอมีการขูด ลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้

              5.4  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทำสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือโรงเรียนมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง  สภาพ  ฐานะ  หรือข้อเท็จจริงอื่นไดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้  โรงเรียนมีสิทธิ์ที่จะไม่รับราคา  หรือไม่ทำสัญญา  หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

              5.5  โรงเรียนทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน  หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้  สุดแต่จะพิจารณา  ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ  และให้ถือว่าการตัดสินของโรงเรียนเป็นเด็ดขาด  ผู้เสนอราคาจะรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้  รวมทั้งโรงเรียนจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน  ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม  หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำไปโดยไม่สุจริต  เช่น  การเสนอราคาอันเป็นเท็จ  หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา  หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

              ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุดเสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามสัญญาได้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือโรงเรียนจะให้ผู้เสนอราคารายนั้นชี้แจง  และแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดำเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์  หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับผังได้  โรงเรียนมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น

 

 

-6-

              5.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่าผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้  ตามข้อ  4.5  เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น 

ณ  วันประกาศสอบราคาหรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

ตามข้อ  1.6  โรงเรียนมีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ  ตามข้อ  4.5  และโรงเรียนจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน

              ในกรณีนี้หากผู้อำนวยการโรงเรียนพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนมีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้

6.  การทำสัญญาจ้าง

              ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ  1.3  กับโรงเรียนภายใน  7  วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง  และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ให้โรงเรียนยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

6.1  เงินสด

6.2  เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่โรงเรียน โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญา  หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน3 วันทำการของทางราชการ 

6.3   หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.4 (1)

6.4   หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุใน 1.4(1)

6.5   พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา(ผู้รับจ้าง)

พ้นจากข้อผูกพ้นตามสัญญาจ้างแล้ว

7.  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

              โรงเรียนจะจ่ายเงินค่าจ้าง  โดยแบ่งจ่ายออกเป็น 1 งวด  ดังนี้

              งวดสุดท้ายเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 100 ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้

แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา  รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

8.  อัตราค่าปรับ

               ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ 17 จะกำหนดในอัตราร้อยละ 0.1 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน

 

 

-7-

9.  การรับประกันความชำรุกบกพร่อง

              ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ  หรือทำสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ 1.3  แล้วแต่กรณี  จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2  ปี  นับถัดจากวันที่โรงเรียนได้รับการมอบงาน  โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดังเดิมภายใน 30 วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

 

10.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ

     10.1  เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ได้มาจากไทยเข้มแข็ง กระตุ้นเศรษฐกิจระยะ 3 เดือนแรก

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อโรงเรียนได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจากไทยเข้มแข็ง กระตุ้นเศรษฐกิจ  ระยะ 3 เดือนแรกแล้วเท่านั้น

                     ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,336,000  บาท(หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)

              10.2  เมื่อโรงเรียนได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามที่สอบราคาจ้างแล้ว  ถ้าผู้รับจางจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของเพื่องานจ้างดงกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ  และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางกำหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีดังนี้

                   (1)  แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสำนักงานคระกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ภายใน 7 วัน  นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ  เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่ากาครกระทรวงคมนาคมประกาศ  ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(2)    จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย

จากต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิยนาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้น  โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทยซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น

                   (3)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1)  หรือ (2)  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี

              10.3 ผู้เสนอราคาซึ่งโรงเรียนได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนดดังระบุในข้อ 6 โรงเรียนอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็น

ผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

              10.4  โรงเรียนสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด  (ถ้ามี)

 

 

 

-8-

11. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

              การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ 1.5 จะนำมาใช้ในกรณีที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

              ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22  สิงหาคม 2532 เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532

              สูตรการปรับราคา(สูตรค่า K ) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือภายใน ระยะเวลาที่โรงเรียนได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ 1

12. มาตรฐานฝีมือช่าง

              เมื่อโรงเรียนได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้วผู้เสนอราคา จะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้อมีและใช้ผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท.หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่า

ร้อยละ 1 ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ 1.5 จะนำมาใช้ในกรณีที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

13.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

              ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

                                                                      

                                                            โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม

                                                                     11 / มีนาคม /2558

 
ส่งข่าวโดย : ท่าสองยางวิทยาคม  เมื่อวันที่ : 12 มีนาคม 2558 16.06 น. เปิดอ่าน: 248 ครั้ง ไอพี:: 58.10.86.216 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ประกาศโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 212ล/57-ข ( ในเขตแผ่นดินไห [03 ธันวาคม 2558 15.44 น.] [อ่าน 377 ครั้ง]
ประกาศโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักนักเรียนแบบอาชีวศึกษา [03 พฤศจิกายน 2558 21.53 น.] [อ่าน 208 ครั้ง]
ประกาศโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้ [12 มีนาคม 2558 16.06 น.] [อ่าน 248 ครั้ง]
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ที่ชำรุดทรุดโทรม [11 มีนาคม 2558 14.30 น.] [อ่าน 283 ครั้ง]
ประกาศโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ฯ ที่ชำรุด [27 กุมภาพันธ์ 2558 23.15 น.] [อ่าน 266 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]