ประกาศการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563
ประกาศโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียน ปีการศึกษา 2563

ประกาศโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์

เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียน ปีการศึกษา 2563

.....................................................................

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ           พ.ศ. 2545  ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ จึงประกาศรายละเอียดการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โรงเรียนยางคำวิทยา จึงขอรับนักเรียนเข้าเรียนปีการศึกษา 2563  ระดับก่อนประถมศึกษา  จำนวน  1  ห้องป.1 จำนวน 1 ห้อง , ม.1  จำนวน 1 ห้อง  ให้บิดา หรือมารดา ซึ่งเป็นผู้ใช้อำนาจปกครอง หรือผู้ปกครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และหมายความรามถึงบุคคลที่เด็กอยู่ด้วยเป็นประจำหรือที่เด็กอยู่รับใช้การงาน ดังนี้

ระดับก่อนประถมศึกษา (ชั้นอนุบาล)      

1.คุณสมบัติของผู้สมัคร

  เป็นเด็กที่เกิดในปี พ.ศ.2558 – วันที่ 16 พฤษภาคม 2559

2.จำนวนนักเรียนที่รับ

  รับสมัครจำนวน 1 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 30 คน  รวม 30 คน

3.วันรับสมัคร

  รับสมัครวันที่  วันที่  28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2563  เวลา 08.30-16.30 น.

  เว้นวันหยุดราชการ ณ  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์

          4.สถานที่รับสมัคร

            ห้องอนุบาล  (นางลำดวน ดงราษี)

5.ประกาศผล/มอบตัวนักเรียน

 วันที่  16  มีนาคม  2562  เวลา 09.00 – 16.30 น.  ณ  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์

          6.เอกสารที่นำมาสมัคร

            6.1 สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา และมารดา จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

            6.2 สำเนาสูติบัตรของนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ

            6.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา มารดา อย่างละ 1 ฉบับ

            6.4 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

1.คุณสมบัติของผู้สมัคร

  เป็นเด็กที่เกิดในปี พ.ศ.2556  หรือจบระดับชั้นก่อนประถมศึกษา

2.จำนวนนักเรียนที่รับ

  รับสมัครจำนวน 1 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 40 คน รวม 40 คน

3.วันรับสมัคร

  รับสมัครวันที่  วันที่ 6 - 10 มีนาคม  2563  เวลา 08.30 - 16.30 น.

               เว้นวันหยุดราชการ ณ  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์

          4.สถานที่รับสมัคร

            ห้อง ป.1  (นางสุดาทิพย์ สนั่นเอื้อ)

5.ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียน

  วันที่ วันที่ 23 มีนาคม  2563  เวลา 09.00 – 16.30 น.  ณ  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์

6.เอกสารที่นำมาสมัคร

            6.1 สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา และมารดา จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

            6.2 สำเนาสูติบัตรของนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ

            6.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา มารดา อย่างละ 1 ฉบับ

            6.4 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

            6.5 นักเรียนเก่าอนุบาล 3 ของโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์  ให้เลื่อนไป ป.1

               6.6 ขอเอกสารเพิ่มเติมกรณีเด็กไม่ได้เกิดปี พ.ศ.2555 ได้แก่

                   6.6.1 หนังสือรับรองกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นอนุบาล 2 สำหรับโรงเรียนรัฐบาล

          6.6.2 หนังสือรับรองกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นอนุบาล 3 สำหรับโรงเรียนเอกชน

         หรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

1.คุณสมบัติของผู้สมัคร

  เป็นเด็กที่เกิดในปี พ.ศ.2550  หรือจบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2.จำนวนนักเรียนที่รับ

  รับสมัครจำนวน 1 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 40 คน รวม 40 คน

3.วันรับสมัคร

  รับสมัครวันที่  วันที่  23 - 27 มีนาคม  2562  เวลา 08.30 - 16.30 น.

               เว้นวันหยุดราชการ ณ  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์

          4.สถานที่รับสมัคร

           ห้องพักครู  (นางอัจฉรา นาคเสน)

                                                                                       

         5.ประกาศผลและมอบตัวนักเรียน

  วันที่ วันที่  8 เมษายน  2563  เวลา 09.00 – 16.30 น.  ณ  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์

6.เอกสารที่นำมาสมัคร

            6.1 สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา และมารดา จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

            6.2 สำเนาสูติบัตรของนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ

            6.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา มารดา อย่างละ 1 ฉบับ

            6.4 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

            6.5 นักเรียนเก่า ป6  ของโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์  ให้ได้เลื่อนไป ม.1

             6.6 ขอเอกสารเพิ่มเติมกรณีเด็กไม่ได้เกิดปี พ.ศ.2549 ได้แก่

                    6.6.1 หนังสือรับรองกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  สำหรับโรงเรียนรัฐบาล

          ขอให้นำเอกสารตามที่ระบุไว้มาในวันสมัครให้ครบทุกรายการ เพื่อความถูกต้องในการกรอกข้อมูลนักเรียน

                        

 ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม  พ.ศ.  2563

 

                                                              

ลงชื่อ....อภิศร ทิพเสนา.........

       (นายอภิศร ทิพเสนา)

            ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์

 
ส่งข่าวโดย : บ้านโนนสวรรค์  เมื่อวันที่ : 13 มกราคม 2563 18.30 น. เปิดอ่าน: 142 ครั้ง ไอพี:: 125.24.90.69 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ประกาศการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 [13 มกราคม 2563 18.30 น.] [อ่าน 142 ครั้ง]
ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 [10 มกราคม 2563 20.23 น.] [อ่าน 117 ครั้ง]
ขอเชิญร่วมแสดงมุฑิตาจิต แด่ นายแผน นาคเสน [25 กันยายน 2562 13.43 น.] [อ่าน 90 ครั้ง]
กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 [09 พฤษภาคม 2562 14.40 น.] [อ่าน 156 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]