โรงเรียนบ้านหินวัว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว
โรงเรียนบ้านหินวัว รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกทั่วไป

     ด้วยโรงเรียนบ้านหินวัว อำเภอกระบุรีจังหวัดระนองมีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน   จำนวน 1 อัตรา กลุ่มวิชาเอกทั่วไป ค่าจ้างรายเดือน เดือนละ 7,000 บาท ระยะเวลา 10 เดือน (เดือน กรกฎาคม 2563 – เมษายน 2564) อาศัยอำนาจตาม คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 29/2546 เรื่อง มอบอำนาจ การปฏิบัติราชการ แทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 และ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนที่จ้างจากเงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์จึงประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างตาม รายละเอียด ดังนี้

    1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

          1.1 คุณสมบัติทั่วไปผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตาม มาตรา 30 พระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

          1.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตำแหน่งครูผู้สอน (1) ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่ ก.ค.ศ. หรือที่ ก.ค. รับรองว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกขั้นพื้นฐานในวิชาเอกทั่วไป

     2. หลักฐานเอกสารการรับสมัคร

          (1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำขนาด 1 นิ้ว โดยถ่าย ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป

         (2) ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) และปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครวันสุดท้าย พร้อมถ่ายสำเนา จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

         (3) บัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านพร้อมถ่ายสำเนา จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

         (4) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม กฎ ก.พ.ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535)

         (5) หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส, ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุลพร้อมถ่ายสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

     3. วันรับสมัคร รับสมัครระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ โรงเรียนบ้านหินวัว

     4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ณ โ รงเ รียนบ้านหินวัว

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ครูกุหลาบ รัญเวศ โท ร 090-8712360 โรงเรียนบ้านหินวัว โทร 077-810268

  ไฟล์ประกอบ
ดาวน์เอกสาร ใบสมัครได้ตามไฟล์แนบ
ส่งข่าวโดย : บ้านหินวัว  เมื่อวันที่ : 21 พฤษภาคม 2563 15.07 น. เปิดอ่าน: 86 ครั้ง ไอพี:: 118.173.112.230 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
คู่มือการปฏิบัติตนสำหรับโรงเรียน ผู้ปกครอง และนักเรียน เพื่อพิชิตโควิด-19 [02 กรกฎาคม 2563 10.57 น.] [อ่าน 47 ครั้ง]
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว [21 พฤษภาคม 2563 15.07 น.] [อ่าน 86 ครั้ง]
การเรียนการสอน DLTVของภาคเรียนที่ 1/2563 [12 เมษายน 2563 16.34 น.] [อ่าน 167 ครั้ง]
ขอความร่วมมืองดใช้สถานที่โรงเรียน [09 เมษายน 2563 16.33 น.] [อ่าน 51 ครั้ง]
แจ้งปิดการเรียนการสอน [18 มีนาคม 2563 13.05 น.] [อ่าน 27 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]