แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนห้วยเตยวิทยาได้จัดทำแผนปฏิบัติการขึ้น โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

         

           ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เรื่อง การกระจายอำนาจการบริหารและจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปยังคณะกรรมการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 ได้กำหนดเกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี เป็นภารกิจของโรงเรียนในด้านการวางแผนการบริหารการศึกษา โดยให้ใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในภาคการปฏิบัติจริง  ซึ่งอยู่ในกรอบทิศทางของแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 4 ปีของสถานศึกษา  รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจที่กำหนดเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ  การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประกอบกับความในข้อ 16 (ช)  ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2553  ได้กำหนดให้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อใช้เป็นคู่มือในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในเช่นกัน โรงเรียนห้วยเตยวิทยาจึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการนี้ขึ้น โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนแล้ว เมื่อวันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

            โรงเรียนห้วยเตยวิทยา  ขอขอบคุณคณะผู้จัดทำ  ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้

                                                                                                                                                        โรงเรียนห้วยเตยวิทยา 

 

 
ส่งข่าวโดย : ห้วยเตยวิทยา  เมื่อวันที่ : 10 มิถุนายน 2563 21.47 น. เปิดอ่าน: 192 ครั้ง ไอพี:: 223.206.246.143 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
O19.รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน [08 กันยายน 2563 17.48 น.] [อ่าน 89 ครั้ง]
O14.มาตรฐานการให้บริการ [08 กันยายน 2563 17.45 น.] [อ่าน 64 ครั้ง]
O37.การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต [08 กันยายน 2563 17.43 น.] [อ่าน 74 ครั้ง]
O36.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี [08 กันยายน 2563 17.42 น.] [อ่าน 79 ครั้ง]
O24.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี [08 กันยายน 2563 17.41 น.] [อ่าน 64 ครั้ง]
ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]