แผนปฏิบัติการประจำปี 2562
โรงเรียนห้วยเตยวิทยาจึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการนี้ขึ้น โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนแล้ว เมื่อวันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.

         

           ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เรื่อง การกระจายอำนาจการบริหารและจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปยังคณะกรรมการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 ได้กำหนดเกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี เป็นภารกิจของโรงเรียนในด้านการวางแผนการบริหารการศึกษา โดยให้ใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในภาคการปฏิบัติจริง  ซึ่งอยู่ในกรอบทิศทางของแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 4 ปีของสถานศึกษา  รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจที่กำหนดเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ  การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประกอบกับความในข้อ 16 (ช)  ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2553  ได้กำหนดให้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อใช้เป็นคู่มือในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในเช่นกัน โรงเรียนห้วยเตยวิทยาจึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการนี้ขึ้น โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนแล้ว เมื่อวันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

            โรงเรียนห้วยเตยวิทยา  ขอขอบคุณคณะผู้จัดทำ  ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้

                                                                                                                                                        โรงเรียนห้วยเตยวิทยา 

 

 
ส่งข่าวโดย : ห้วยเตยวิทยา  เมื่อวันที่ : 10 มิถุนายน 2563 21.47 น. เปิดอ่าน: 60 ครั้ง ไอพี:: 171.101.92.214 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
หลักสูตรโรงเรียนห้วยเตยวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๓ [28 มิถุนายน 2563 13.16 น.] [อ่าน 53 ครั้ง]
หลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2561 [20 มิถุนายน 2563 15.08 น.] [อ่าน 49 ครั้ง]
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 4 ปี พุทธศักราช 2562 - 2565 [18 มิถุนายน 2563 11.32 น.] [อ่าน 36 ครั้ง]
รายงานการประเมินตนเองภายในสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2562 [10 มิถุนายน 2563 22.32 น.] [อ่าน 69 ครั้ง]
แผนปฏิบัติการประจำปี 2562 [10 มิถุนายน 2563 21.47 น.] [อ่าน 60 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]