O4.แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 4 ปี พุทธศักราช 2562 - 2565
โรงเรียนห้วยเตยวิทยา ได้จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ระยะ 4 ปี เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามภารกิจ และตามความต้องการของผู้ปกครองและชุม

                   

                    ตามบทบัญญัติในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  กำหนดว่า การบริหารราชการจะต้องวางแผนโดยกำหนดระยะเวลา  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน งบประมาณ เป้าหมาย และตัวชี้วัด  จัดให้มีการประเมินและตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่  ให้มีการพัฒนา  องค์ความรู้ภายในองค์กรอย่างสม่ำเสมอ และให้ทุกส่วนราชการปฏิบัติตามแผนที่กำหนด  ซึ่งโรงเรียนเป็นส่วนราชการตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และมีรายละเอียดภารกิจที่ต้องปฏิบัติ  กำหนดไว้ในประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง  การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปยังคณะกรรมการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550  พร้อมขั้นตอนการปฏิบัติการจัดทำและการบริหารแผนพัฒนาการศึกษาประกอบกับกฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ข้อ 14 (2)  ได้กำหนดให้โรงเรียนจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา พร้อมทั้งกำหนดองค์ประกอบของแผนพัฒนาการจัดการศึกษาไว้ใน ข้อ 16 โรงเรียนห้วยเตยวิทยา จึงได้จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ระยะ 4 ปี คือ ปีการศึกษา 2562 -2565 นี้ขึ้น  เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามภารกิจ และตามความต้องการของผู้ปกครองและชุมชนกำหนด  โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว  เมื่อการประชุมครั้งที่ 2 / 2562

                    ขอขอบคุณคณะผู้จัดทำ  คณะครู  นักเรียน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย  ที่ให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกในการจัดทำ และร่วมดำเนินการจนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

                                                                                      โรงเรียนห้วยเตยวิทยา

 

 

 
ส่งข่าวโดย : ห้วยเตยวิทยา  เมื่อวันที่ : 18 มิถุนายน 2563 11.32 น. เปิดอ่าน: 162 ครั้ง ไอพี:: 223.206.246.50 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
O19.รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน [08 กันยายน 2563 17.48 น.] [อ่าน 89 ครั้ง]
O14.มาตรฐานการให้บริการ [08 กันยายน 2563 17.45 น.] [อ่าน 64 ครั้ง]
O37.การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต [08 กันยายน 2563 17.43 น.] [อ่าน 74 ครั้ง]
O36.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี [08 กันยายน 2563 17.42 น.] [อ่าน 79 ครั้ง]
O24.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี [08 กันยายน 2563 17.41 น.] [อ่าน 64 ครั้ง]
ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]