หลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2561
เพื่อที่กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา เป็นคนดี มีวินัย สำนึกความเป็นไทย และมีความรับผิดชอบ

                 

                  หลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2561ดำเนินการจัดทำขึ้นเพื่อให้โรงเรียนห้วยเตยวิทยาซึ่งจัดการศึกษาระดับปฐมวัยตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช 2560โดยปรับปรุงให้เหมาะสมกับเด็กและสภาพท้องถิ่น เพื่อที่กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา เป็นคนดี มีวินัย สำนึกความเป็นไทย และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศไทยในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานตามจุดหมายหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

                  โรงเรียนห้วยเตยวิทยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน รวมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนห้วยเตยวิทยา ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2561 ให้มีความเหมาะสมต่อการนำไปใช้จัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนต่อไป

                                                                                     คณะผู้จัดทำ

 

 
ส่งข่าวโดย : ห้วยเตยวิทยา  เมื่อวันที่ : 20 มิถุนายน 2563 15.08 น. เปิดอ่าน: 603 ครั้ง ไอพี:: 223.206.234.127 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
O19.รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน [08 กันยายน 2563 17.48 น.] [อ่าน 89 ครั้ง]
O14.มาตรฐานการให้บริการ [08 กันยายน 2563 17.45 น.] [อ่าน 64 ครั้ง]
O37.การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต [08 กันยายน 2563 17.43 น.] [อ่าน 74 ครั้ง]
O36.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี [08 กันยายน 2563 17.42 น.] [อ่าน 79 ครั้ง]
O24.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี [08 กันยายน 2563 17.41 น.] [อ่าน 64 ครั้ง]
ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]