หลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2561
เพื่อที่กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา เป็นคนดี มีวินัย สำนึกความเป็นไทย และมีความรับผิดชอบ

                 

                  หลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2561ดำเนินการจัดทำขึ้นเพื่อให้โรงเรียนห้วยเตยวิทยาซึ่งจัดการศึกษาระดับปฐมวัยตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช 2560โดยปรับปรุงให้เหมาะสมกับเด็กและสภาพท้องถิ่น เพื่อที่กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา เป็นคนดี มีวินัย สำนึกความเป็นไทย และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศไทยในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานตามจุดหมายหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

                  โรงเรียนห้วยเตยวิทยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน รวมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนห้วยเตยวิทยา ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2561 ให้มีความเหมาะสมต่อการนำไปใช้จัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนต่อไป

                                                                                     คณะผู้จัดทำ

 

 
ส่งข่าวโดย : ห้วยเตยวิทยา  เมื่อวันที่ : 20 มิถุนายน 2563 15.08 น. เปิดอ่าน: 48 ครั้ง ไอพี:: 223.206.234.127 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
หลักสูตรโรงเรียนห้วยเตยวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๓ [28 มิถุนายน 2563 13.16 น.] [อ่าน 52 ครั้ง]
หลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2561 [20 มิถุนายน 2563 15.08 น.] [อ่าน 48 ครั้ง]
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 4 ปี พุทธศักราช 2562 - 2565 [18 มิถุนายน 2563 11.32 น.] [อ่าน 36 ครั้ง]
รายงานการประเมินตนเองภายในสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2562 [10 มิถุนายน 2563 22.32 น.] [อ่าน 69 ครั้ง]
แผนปฏิบัติการประจำปี 2562 [10 มิถุนายน 2563 21.47 น.] [อ่าน 60 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]