หลักสูตรโรงเรียนห้วยเตยวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๓

 

          โรงเรียนห้วยเตยวิทยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ ได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนห้วยเตยวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๓ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐) และเอกสารประกอบหลักสูตรขึ้น เพื่อกำหนดใช้เป็นกรอบและทิศทางในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนห้วยเตยวิทยา

          โดยโรงเรียนได้จัดทำและพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดหลักสูตรอิงมาตรฐาน คือ กำหนดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ

          ทั้งนี้ หลักสูตรโรงเรียนห้วยเตยวิทยาได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เมื่อวันที่ ๑๕  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงประกาศให้ใช้หลักสูตรโรงเรียนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

           ประกาศ ณ  วันที่ ๑๘  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓

 

 
ส่งข่าวโดย : ห้วยเตยวิทยา  เมื่อวันที่ : 28 มิถุนายน 2563 13.16 น. เปิดอ่าน: 52 ครั้ง ไอพี:: 223.206.235.249 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
หลักสูตรโรงเรียนห้วยเตยวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๓ [28 มิถุนายน 2563 13.16 น.] [อ่าน 52 ครั้ง]
หลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2561 [20 มิถุนายน 2563 15.08 น.] [อ่าน 49 ครั้ง]
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 4 ปี พุทธศักราช 2562 - 2565 [18 มิถุนายน 2563 11.32 น.] [อ่าน 36 ครั้ง]
รายงานการประเมินตนเองภายในสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2562 [10 มิถุนายน 2563 22.32 น.] [อ่าน 69 ครั้ง]
แผนปฏิบัติการประจำปี 2562 [10 มิถุนายน 2563 21.47 น.] [อ่าน 60 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]