หลักสูตรโรงเรียนห้วยเตยวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๓

 

          โรงเรียนห้วยเตยวิทยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ ได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนห้วยเตยวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๓ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐) และเอกสารประกอบหลักสูตรขึ้น เพื่อกำหนดใช้เป็นกรอบและทิศทางในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนห้วยเตยวิทยา

          โดยโรงเรียนได้จัดทำและพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดหลักสูตรอิงมาตรฐาน คือ กำหนดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ

          ทั้งนี้ หลักสูตรโรงเรียนห้วยเตยวิทยาได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เมื่อวันที่ ๑๕  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงประกาศให้ใช้หลักสูตรโรงเรียนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

           ประกาศ ณ  วันที่ ๑๘  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓

 

 
ส่งข่าวโดย : ห้วยเตยวิทยา  เมื่อวันที่ : 28 มิถุนายน 2563 13.16 น. เปิดอ่าน: 180 ครั้ง ไอพี:: 223.206.235.249 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
O19.รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน [08 กันยายน 2563 17.48 น.] [อ่าน 89 ครั้ง]
O14.มาตรฐานการให้บริการ [08 กันยายน 2563 17.45 น.] [อ่าน 64 ครั้ง]
O37.การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต [08 กันยายน 2563 17.43 น.] [อ่าน 74 ครั้ง]
O36.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี [08 กันยายน 2563 17.42 น.] [อ่าน 79 ครั้ง]
O24.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี [08 กันยายน 2563 17.41 น.] [อ่าน 64 ครั้ง]
ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]