O6_กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

  ไฟล์ประกอบ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
ตรวจเงินแผ่นดิน
พรบ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พรบ การศึกษาแห่งชาติ (ฉ.2) พ.ศ.2545
พรบ การศึกษภาคบังคับ พ.ศ.2545
พรบ คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
พรบ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
พรบ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉ 2) พ.ศ.2553
พรบ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉ3) พ.ศ.2553
พรบ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ (ฉ.2) พ.ศ.2561
คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19 2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
พรบ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 8 พ.ศ.2553
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พศ2551-2554
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2551-2557
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ษศ.2560
คำสั่ง สพฐ ที่1499 2555 เรื่องมอบอำนาจการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ สั่ง ณ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2555
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ให้ไว้ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้น
ประกาศ สพฐ การกระจายอำนาจการบริหารและจัดการศึกษา
ส่งข่าวโดย : บ้านไชยสอ  เมื่อวันที่ : 17 สิงหาคม 2563 13.15 น. เปิดอ่าน: 41 ครั้ง ไอพี:: 183.89.217.38 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
O1_โครงสร้าง [17 สิงหาคม 2563 13.18 น.] [อ่าน 34 ครั้ง]
O2_ข้อมูลผู้บริหาร [17 สิงหาคม 2563 13.18 น.] [อ่าน 34 ครั้ง]
O3_อำนาจหน้าที่ [17 สิงหาคม 2563 13.17 น.] [อ่าน 54 ครั้ง]
O4_แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาสถานศึกษา [17 สิงหาคม 2563 13.16 น.] [อ่าน 49 ครั้ง]
O5_ข้อมูลการติดต่อ [17 สิงหาคม 2563 13.16 น.] [อ่าน 102 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]