O6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
O6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

O6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

  ไฟล์ประกอบ
1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
2 พรบ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
3 พรบ การศึกษาแห่งชาติ (ฉ.2) พ.ศ.2545
4 พรบ การศึกษภาคบังคับ พ.ศ.2545
5 พรบ คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
6 พรบ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
7 พรบ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉ 2) พ.ศ.2553
8 พรบ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉ3) พ.ศ.2553
9 พรบ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
10 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
11 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ (ฉ.2) พ.ศ.2561
12 คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19 2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
13 พรบ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 8 พ.ศ.2553
14 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พศ2551-2554
15 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2551-2557
19 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550
22 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้น
23 ประกาศ สพฐ การกระจายอำนาจการบริหารและจัดการศึกษา..
ส่งข่าวโดย : บ้านแขมเจริญ  เมื่อวันที่ : 24 สิงหาคม 2563 15.15 น. เปิดอ่าน: 59 ครั้ง ไอพี:: 101.108.213.20 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
O1 โครงสร้าง [24 สิงหาคม 2563 16.36 น.] [อ่าน 73 ครั้ง]
O2 ข้อมูลผู้บริหาร [24 สิงหาคม 2563 16.06 น.] [อ่าน 53 ครั้ง]
O3 อำนาจหน้าที่ [24 สิงหาคม 2563 16.03 น.] [อ่าน 47 ครั้ง]
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา [24 สิงหาคม 2563 16.02 น.] [อ่าน 64 ครั้ง]
O5 ข้อมูลการติดต่อ [24 สิงหาคม 2563 15.36 น.] [อ่าน 59 ครั้ง]
ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]