O3 อำนาจหน้าที่
O3 อำนาจหน้าที่
บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติสถานศึกษามีบทบาทหน้าที่ดังนี้
 
       ๑.จักทำนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตลอดจนบริบทและความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
 
       ๒.จัดตั้งงบประมาณ และรับผิดชอบการใช่จ่ายงบประมาณของสถานศึกษา
 
       ๓.พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของนักเรียน ชุมชน และท้องถิ่น
 
       ๔.จัดการเรียนการสอน สภาพแวดล้อม บรรยากาศการเรียนการสอนที่เหมาะสม และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตลอดจนการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
 
       ๕.ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและแนวปฏิบัติต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
 
       ๖.กำกับ ติดตาม ประเมินผลงานตามแผนงาน โครงการและประเมิน ผลการปฏิบัติงานตลอดจนการพิจารณาความดีความชอบ การพัฒนา และการดำเนินการทางวินัยกบครูและบุคลากร ทางการศึกษาในสถานศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด
 
        ๗.ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา รวมทั้งปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้และจัดหา ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา
 
        ๘.จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ความร่วมมือในการประเมินคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา รวมทั้งการรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 
  ไฟล์ประกอบ
อำนาจหน้าที่ของสถานศึกษา
ส่งข่าวโดย : สะแกพิทยาคม  เมื่อวันที่ : 14 กันยายน 2563 10.41 น. เปิดอ่าน: 87 ครั้ง ไอพี:: 182.53.207.171 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
O1 โครงสร้าง [14 กันยายน 2563 10.42 น.] [อ่าน 39 ครั้ง]
O2 ข้อมูลผู้บริหาร [14 กันยายน 2563 10.41 น.] [อ่าน 155 ครั้ง]
O3 อำนาจหน้าที่ [14 กันยายน 2563 10.41 น.] [อ่าน 87 ครั้ง]
O4 แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาสถานศึกษา [14 กันยายน 2563 10.40 น.] [อ่าน 99 ครั้ง]
O5 ข้อมูลการติดต่อ [14 กันยายน 2563 10.38 น.] [อ่าน 102 ครั้ง]
ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]