แบบฝึกเสริมทักษะ การอ่านจับใจความสำคัญ
แบบฝึกเสริมทักษะ การอ่านจับใจความสำคัญ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน   จับใจความสำคัญสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านห้วยลึก เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนบ้านห้วยลึก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557 จำนวน  16  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญสำหรับนักเรียน             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านห้วยลึก จำนวน 7 เล่ม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นแบบปรนัย จำนวน 30 ข้อ และแบบอัตนัย 20 ข้อ รวม  50 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ จำนวน 15 ข้อ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย (m) ร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s) ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะ (E1/E2) และสถิติทดสอบที (t-test)

                   ผลการวิจัยพบว่า

                   1.    ประสิทธิภาพ(E1/E2) ของแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านห้วยลึก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4  สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 โดยมีค่าประสิทธิภาพ (E1/ E2) มีค่าเท่ากับ 89.73/88.50

                   2.    ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  ปีที่ 1 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

                   3.    ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านห้วยลึก ที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (m= 4.45) 

 
ส่งข่าวโดย : บ้านห้วยลึก  เมื่อวันที่ : 20 พฤศจิกายน 2558 09.01 น. เปิดอ่าน: 1808 ครั้ง ไอพี:: 118.172.75.18 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
แบบฝึกเสริมทักษะ การอ่านจับใจความสำคัญ [20 พฤศจิกายน 2558 09.01 น.] [อ่าน 1808 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]