กำหนดค่าเป้าหมายแนบท้ายประกาศโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
กำหนดค่าเป้าหมายแนบท้ายประกาศโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกั

กำหนดค่าเป้าหมายแนบท้ายประกาศโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม

เรื่อง  การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

 

 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้

ค่าเป้าหมาย

( ร้อยละ/ระดับคุณภาพ)

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน

 

มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ

ระดับดีมาก

1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอ

ร้อยละ   96.00    

1.2 มีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน

ร้อยละ   96.00    

1.3 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ

ร้อยละ   93.00     

1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  

ร้อยละ  94.00     

1.5 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น

ร้อยละ  96.00     

1.6  สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ

ร้อยละ  98.00     

มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

ระดับดีมาก

2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร

ร้อยละ  98.00

2.2 เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ

ร้อยละ  98.00

2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง

ร้อยละ  98.00

2.4 ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

ร้อยละ  97.00

มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

ระดับดีมาก

3.1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆ รอบตัว

ร้อยละ   92.00   

3.2 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคำถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม

ร้อยละ   94.00   

3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน

ร้อยละ  96.00    

3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนำเสนอผลงาน

ร้อยละ  93.00    

 

 

 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้

ค่าเป้าหมาย

( ร้อยละ/ระดับคุณภาพ)

มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล

ระดับดีมาก

4.1 สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง

ร้อยละ  92.00    

4.2 นำเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง

ร้อยละ  93.00     

4.3 กำหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ

ร้อยละ  90.00     

4.4 มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ

ร้อยละ  93.00    

มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

ระดับดี

5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์

ผู้เรียนร้อยละ 80 ขึ้นไปมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนเฉลี่ย 2.00   

5.2 ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์

ผู้เรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป

มีผลการประเมินระดับ 2

5.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์

ผู้เรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป

มีผลการประเมินระดับ 2

5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์

   ผู้เรียนได้คะแนนผลการทดสอบระดับชาติ 8.00 ขึ้นไป

มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

ระดับดีมาก

6.1 วางแผนการทำงานและดำเนินการจนสำเร็จ

ร้อยละ  90.00     

6.2 ทำงานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง

ร้อยละ  96.00

6.3 ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

ร้อยละ  98.00

6.4 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ

ร้อยละ  98.00

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา

 

มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

ระดับดีเยี่ยม

7.1 ครูมีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

ระดับ 5      

7.2 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผน         การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน

ระดับ 5

7.3 ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา 

ระดับ 5

7.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนำบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้

ระดับ 5

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้

ค่าเป้าหมาย

( ร้อยละ/ระดับคุณภาพ)

7.5 ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย

ระดับ 5

7.6 ครูให้คำแนะนำ คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค

ระดับ 5

7.7 ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน

ระดับ 5

7.8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา

ระดับ 5

7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ

ระดับ 5

มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

ระดับดีเยี่ยม

8.1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน

ระดับ 5

8.2 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ

ระดับ 5

8.3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ

ระดับ 5

8.4 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอำนาจ

ระดับ 5

8.5 นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา

ระดับ 5

8.6 ผู้บริหารให้คำแนะนำ คำปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา

ระดับ 5

มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

ระดับดีเยี่ยม

9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบกำหนด

ระดับ 5

9.2 คณะกรรมการสถานศึกษากำกับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย

ระดับ 5

9.3 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา

ระดับ 5

 

 

 

 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้

ค่าเป้าหมาย

(ร้อยละ/ระดับคุณภาพ)

มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน

ระดับดีเยี่ยม

10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น

ระดับ 5

10.2 จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ

ระดับ 5

10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน

ระดับ 5

10.4 สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง

ระดับ 5

10.5 นิเทศภายใน กำกับ ติดตามตรวจสอบ และนำผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ

ระดับ 5

10.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน

ระดับ 5

มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ

ระดับดีเยี่ยม

11.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียน

ระดับ 5

11.2 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน

ระดับ 5

11.3 จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

ระดับ 5

มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ระดับดีเยี่ยม

12.1 กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ระดับ 5

12.2 จัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ระดับ 5

12.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

ระดับ 5

12.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ระดับ 5

12.5 นำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

ระดับ 5

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้

ค่าเป้าหมาย

(ร้อยละ/ระดับคุณภาพ)

12.6 จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน

ระดับ 5

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

 

มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน  ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ระดับดีเยี่ยม

13.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง

ระดับ 5

13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง

ระดับ 5

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

 

มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่กำหนดขึ้น

ระดับดีเยี่ยม

14.1 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ระดับ 5

14.2 ผลการดำเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ระดับ 5

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม

 

มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น

ระดับดีเยี่ยม

15.1 จัดโครงการ กิจกรรมการสอนเสริมเตรียมความพร้อมในการประเมินผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน

ระดับ 5

15.2 ผลการดำเนินงานการสอนเสริมเตรียมความพร้อมในการประเมินผล

การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน บรรลุตามเป้าหมาย

ระดับ 5

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ส่งข่าวโดย : นนทบุรีพิทยาคม  เมื่อวันที่ : 09 สิงหาคม 2559 07.16 น. เปิดอ่าน: 324 ครั้ง ไอพี:: 14.207.173.144 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม ปีการศึกษา 2562 [21 มิถุนายน 2562 13.36 น.] [อ่าน 265 ครั้ง]
สารสนเทศโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคมปีการศึกษา 2560 [06 กันยายน 2560 07.34 น.] [อ่าน 784 ครั้ง]
สารสนเทศโรงเรียนปีการศึกษา 2559 [09 สิงหาคม 2559 07.24 น.] [อ่าน 467 ครั้ง]
กำหนดค่าเป้าหมายแนบท้ายประกาศโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม [09 สิงหาคม 2559 07.16 น.] [อ่าน 324 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]