โรงเรียนธัญบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

จำนวนบุคลากร
จำนวนบุคลากร 20 ธันวาคม 2559
                                                             
                                                             
ข้อมูลบุคลากรโรงเรียนธัญบุรี   แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
ณ วันที่ 1 ธันวาคม  2559
1. ฝ่ายบริหาร                                                      
                      2559                                      
ที่ ชื่อ-สกุล เลขประจำตำแหน่ง ตำแหน่ง อันดับ เลขประจำตัว  ประชาชน หมู่โลหิต วัน/เดือน/ปีเกิด อายุตัว วัน/เดือน/ปีบรรจุ อายุราชการ (ปี) วัน/เดือน/ปี  รวมเวลามา ธัญบุรี วัน/เดือน/ปีเกษียณ จบปริญญาตรี จบปริญญาโท จบปริญญาเอก
มาปฏิบัติงาน  รร.ธัญบุรี วิชาเอก วิชาโท ชื่อย่อวุฒิ วิชาเอก ชื่อย่อวุฒิ วิชาเอก ชื่อย่อวุฒิ
1 นาย ชวา หมื่นมี 17077 ผู้อำนวยการ คศ.3 3190200541785 A 1 พฤษภาคม 2501 58 20 พฤศจิกายน 2523 36 30 ตุลาคม 2558 1 30 กันยายน 2561 เกษตรศาสตร์   ค.บ. การบริหารการศึกษา ค.ม.    
2 น.ส. เกศินี พันธุมจินดา 17078 รองผู้อำนวยการ คศ.2 3120100668538 B 8 มิถุนายน 2505 54 16 พฤษภาคม 2527 32 17 สิงหาคม 2552 7 30 กันยายน 2565 ภาษาอังกฤษ วัดผลการศึกษา กศ.บ. เทคโนโลยีการบริหารการศึกษา ศษ.ม.    
3 นาย ปัญญา จาคสกุล 17079 รองผู้อำนวยการ คศ.3 3180500090541 O 20 ธันวาคม 2499 60 11 สิงหาคม 2521 38 26 มกราคม 2547 12 30 กันยายน 2560 อุตสาหกรรม เทคโน. ค.บ. การบริหารการศึกษา กศ.ม. - -
4 นาย เกรียงไกร ดำประภา 17087 รองผู้อำนวยการ คศ.1 2150600012595 A 5 กุมภาพันธ์ 2526 33 17 มิถุนายน  2553 6 22 เมษายน 2557 2 30 กันยายน 2586 เกษตรศาสตร์   วท.บ บริหารการศึกษา ศศ.ม.    
5 นาง สุชาวดี สุทธิวานิช 17227 รองผู้อำนวยการ คศ.2 3260100487117 B 1 กุมภาพันธ์ 2511 48 24 กันยายน 2539 20 22 ตุลาคม 2558 1 30 กันยายน 2571 ศิลปกรรม   ศษ.บ. บริหารการศึกษา ศษ.ม.    
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                                
                                                             
ที่ ชื่อ-สกุล เลขประจำตำแหน่ง ตำแหน่ง อันดับ เลขประจำตัว  ประชาชน หมู่โลหิต วัน/เดือน/ปีเกิด อายุตัว วัน/เดือน/ปีบรรจุ อายุราชการ (ปี) วัน/เดือน/ปี  รวมเวลามา ธัญบุรี วัน/เดือน/ปีเกษียณ จบปริญญาตรี จบปริญญาโท จบปริญญาเอก
มาปฏิบัติงาน  รร.ธัญบุรี วิชาเอก วิชาโท ชื่อย่อวุฒิ วิชาเอก ชื่อย่อวุฒิ วิชาเอก ชื่อย่อวุฒิ
1 นางสาว จารุวรรณ เศรษฐวนิช 2531 ครูผู้ช่วย คผช 1730200192517   5 มิถุนายน 2535 24 17 ตุลาคม 2559 0 17 ตุลาคม 2559 0 30 กันยายน 2595 ภาษาไทย   ค.บ.        
2 นาง ชวาลัย รัตนประยูร 2700 ครู คศ.1 3102300057704 O 24 มกราคม 2519 40 22 พฤษภาคม 2552 7 1 ธันวาคม 2554 5 30 กันยายน 2579 ภาษาไทย   ค.บ.        
3 นางสาว ณัฐปวีณ์ ปานบุดดา 3386 ครูผู้ช่วย คผช 1329900337927   17 ตุลาคม 2534 25 17 ตุลาคม 2559 0 17 ตุลาคม 2559 0 30 กันยายน 2595 ภาษาไทย   ค.บ.        
4 น.ส. ฉันทนา บุญโสม 7223 ครู คศ.1 1190300053964 B 25 เมษายน 2530 29 1 สิงหาคม 2554 5 1 สิงหาคม 2554 5 30 กันยายน 2590 ภาษาไทย   ค.บ.        
5 นาง เจริญศรี จันทร์สุข 9855 ครู คศ.3 3341400014486   3 มีนาคม 2505 54 24 สิงหาคม 2536 23 23 กรกฎาคม 2553 6 30 กันยายน 2565 ภาษาไทย สุขศึกษา ศษ.บ.        
6 นาง นาที เดชะราช 17097 ครู คศ.3 3601101359306 B 26 พฤษภาคม 2512 47 25 กรกฎาคม 2537 22 23 กรกฎาคม 2553 6 30 กันยายน 2572 ภาษาไทย บรรณารักษ์ กศ.บ.        
7 นาง นิตรา ภวจิตตทาน 17187 ครู คศ.2 3130100270135 B 14 พฤศจิกายน 2499 60 2 มิถุนายน  2520 39 1 พฤษภาคม   2522 37 30 กันยายน 2560 ภาษาไทย บริหารการศึกษา กศ.บ. - - - -
8 นาง ลดาวัลย์ มาลาคำ 18472 ครู คศ.3 3100800020085 B 15 สิงหาคม 2505 54 28 พฤศจิกายน 2538 21 15 พฤศจิกายน 2540 19 30 กันยายน 2565 ภาษาไทย คหกรรม ค.บ. การบริหารการศึกษา ค.ม. - -
9 นาง รมณี กลับเผื่อน 37285 ครู คศ.2 3100500084410 B 5 มิถุนายน 2500 59 22 พฤษภาคม  2521 38 15 ตุลาคม 2529 30 30 กันยายน 2560 ภาษาไทย จิตวิทยา ศศ.บ. - - - -
10 น.ส. นปภา สิงโพธิ์ทอง 40819 ครู คศ.2 3310900597889   20 พฤษภาคม 2523 36 10 กุมภาพันธ์ 2553 6 10 ตุลาคม 2556 3 30 กันยายน 2583 ภาษาไทย การสื่อสารเบื้องต้น ศศ.บ. การบริหารการศึกษา ค.ม.    
11 นาย วิชญ์ วิชญปัญญากุล 41482 ครู คศ.1 1749900049715 B 25 กันยายน 2528 31 24 กุมภาพันธ์ 2553 6 10 ตุลาคม 2556 3 30 กันยายน 2588 ภาษาไทย การบริหารการศึกษา ศษ.บ.        
12 ว่าที่ ร.ต.หญิง วัชราภรณ์ โสมทิพย์ 45032 ครู คศ.3 3679800015395 A 28 สิงหาคม 2511 48 16 สิงหาคม 2536 23 23 กรกฎาคม 2553 6 30 กันยายน 2571 บรรณารักษ์ศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ค.บ.        
13 นาง ศิรินทร์ สุดคนึง 45234 ครู คศ.3 3720800429565 O 17 สิงหาคม 2503 56 13 พฤษภาคม 2528 31 16 มกราคม 2558 1 30 กันยายน 2563 ภาษาไทย จิตวิทยาการแนะแนว ศษ.บ.        
14 นาง รัษมี บุญญะสิทธิ์ 120035 ครู คศ.3 3130600168968 O 9 กรกฎาคม 2502 57 13 สิงหาคม 2533 26 9 มีนาคม 2548 11 30 กันยายน 2562 ภาษาไทย ธุรกิจศึกษา กศ.บ. ภาษาไทย ศศ.ม. - -
15 น.ส. เย็นอุรา   ปะสาวะเถ 131120 ครู คศ.1 1440700003198 B 25 เมษายน 2527 32 10 กุมภาพันธ์ 2552 7 24 กรกฎาคม 2558 1 30 กันยายน 2587 ภาษาไทย   ค.บ. การบริหารการศึกษา ศษ.ม.    
                                                             
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                              
ที่ ชื่อ-สกุล เลขประจำตำแหน่ง ตำแหน่ง อันดับ เลขประจำตัว  ประชาชน หมู่โลหิต วัน/เดือน/ปีเกิด อายุตัว วัน/เดือน/ปีบรรจุ อายุราชการ (ปี) วัน/เดือน/ปี  รวมเวลามา ธัญบุรี วัน/เดือน/ปีเกษียณ จบปริญญาตรี จบปริญญาโท จบปริญญาเอก
มาปฏิบัติงาน  รร.ธัญบุรี วิชาเอก วิชาโท ชื่อย่อวุฒิ วิชาเอก ชื่อย่อวุฒิ วิชาเอก ชื่อย่อวุฒิ
1 น.ส. จุไรภรณ์ พงษ์ศรีสันติ 27 ครู คศ.1 5550500297602   3 พฤศจิกายน 2525 34 3 กันยายน 2555 4 1 พฤษภาคม 2558 1 30 กันยายน 2586 ภาษาจีน   ศศ.บ.        
2 น.ส. ภนัทชา ทรงประยูร 462 ครูผู้ช่วย คผช 1100500477253   30 พฤศจิกายน 2533 26 15 กรกฎาคม 2559 0 15 กรกฎาคม 2559 0 30 กันยายน 2594 ภาษาเกาหลี   ศศ.บ.        
3 น.ส. ณัฐณิชา หัสราช 504 ครู คศ.1 3470400360218 O 15 มิถุนายน 2519 40 1 กุมภาพันธ์ 2554 5 14 พฤษภาคม 2556 3 30 กันยายน 2579 ภาษาอังกฤษ   ค.บ.        
4 น.ส. อาทิตยา สุขศรี 6245 ครู คศ.1 1330300028372 B 10 มีนาคม 2528 31 1 กรกฎาคม 2552 7 22 เมษายน 2557 2 30 กันยายน 2588 ภาษาอังกฤษ   ค.บ. การบริหารการศึกษา กศ.ม.    
5 นาง รุ่งนภา โชติกรณ์ 17111 ครู คศ.2 3102002750649 B 13 พฤศจิกายน 2502 57 8 พฤศจิกายน 2525 34 17 สิงหาคม 2536 23 30 กันยายน 2563 ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีทางการศึกษา กศ.บ. - - - -
6 นาง สุนีย์ คำมงคุณ 17112 ครู คศ.2 3101701216144 B 6 กุมภาพันธ์ 2508 51 1 พฤศจิกายน 2532 27 22 มิถุนายน 2553 6 30 กันยายน 2568 ภาษาอังกฤษ สื่อสารมวลชน ศศ.บ        
7 นาง มาลีรัตน์ นิลสาริสกา 17129 ครู คศ.3 3101700935538   6 เมษายน 2506 53 2 ตุลาคม 2532 27 19 มีนาคม 2552 7 30 กันยายน 2566 ภาษาอังกฤษ   กศ.บ. การพัฒนาสังคม พบ.ม.    
8 นางสาว ปาลิตา อาจเดช 17137 ครูผู้ช่วย คผช 1319900327409   16 มีนาคม 2536 23 17 ตุลาคม 2559   17 ตุลาคม 2559   30 กันยายน 2596 ภาษาอังกฤษ   ค.บ.        
9 น.ส. รัตนาพร รุ่งวิทยา 17152 ครู คศ.2 3130300301492 O 14 เมษายน 2500 59 15 พฤษภาคม  2521 38 1 พฤษภาคม 2540 19 30 กันยายน 2560 ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ศศ.บ - - - -
10 น.ส. อุไรวรรณ เจริญโสภา 17158 ครู คศ.3 3120101936773 O 9 พฤศจิกายน 2504 55 16 พฤษภาคม  2534 25 10 พฤษภาคม 2556 3 30 กันยายน 2565 ภาษาอังกฤษ สังคมวิทยามานุษยวิทยา ศศ.บ.        
11 นาง ชุติมา ภิญญาพงษ์ 17159 ครู คศ.2 3100500886826 B 23 ตุลาคม 2508 51 22 ธันวาคม 2535 24 18 พฤษภาคม 2548 11 30 กันยายน 2569 ภาษาอังกฤษ นาฎศิลป์ ค.บ. - - - -
12 นาย ณัฐวุฒิ เงินบำรุง 17172 ครูผู้ช่วย คผช 1103700679391   25 ธันวาคม 2534 25 25 ตุลาคม 2559 0 25 ตุลาคม 2559   30 กันยายน 2595 ภาษาอังกฤษ   ค.บ.        
13 นาง กมลทิพย์ สายแสง 17294 ครู คศ.3 3670400428643 B 21 เมษายน 2510 49 27 กุมภาพันธ์ 2534 25 10 ตุลาคม 2556 3 30 กันยายน 2570 ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย กศ.บ.        
14 นาย จีระศักดิ์ ศรีจันทร์แก้ว 17509 ครู คศ.1 1420100012137 O 31 ธันวาคม 2527 32 2 มิถุนายน 2551 8 2 มิถุนายน 2551 8 30 กันยายน 2588 ภาษาอังกฤษ - ค.บ. TESOL MTESOL - -
15 นาง นิตยา ธิราเพียร 34118 ครู คศ.2 3130300577226 B 5 พฤศจิกายน 2501 58 26 พฤษภาคม  2521 38 15 กันยายน 2538 21 30 กันยายน 2562 ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ค.บ. - - - -
16 น.ส. อาลัย พะสุนนท์ 38755 ครู คศ.2 3341200064714 B 13 สิงหาคม 2515 44 6 ธันวาคม 2538 21 18 มิถุนายน 2553 6 30 กันยายน 2575 ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ค.บ. การสอนภาษาอังกฤษในฐานภาษาต่างประเทศ ศศ.ม    
17 นาง ปิยาภรณ์ วีระพันธุ์ 45076 ครู คศ.2 3609900811487 B 7 พฤศจิกายน 2505 54 1 สิงหาคม 2527 32 1 กรกฎาคม 2538 21 30 กันยายน 2566 ภาษาอังกฤษ บริหารธุรกิจ ศษ.บ - - - -
18 นาง บังอร ปัสมะริสสา 47540 ครู คศ.3 3900800162028 O 20 เมษายน 2516 43 2 กันยายน 2539 20 3 กันยายน 2539 20 30 กันยายน 2576 ภาษาฝรั่งเศส จิตวิทยา ศศ.บ การสอนภาษาฝรั่งเศส ศศ.ม - -
19 นาย ยุทธศักดิ์ กุลมา 56323 ครู คศ.1 3309901627577 O 14 กรกฎาคม 2522 37 30 เมษายน 2556 3 30 เมษายน 2556 3 30 กันยายน 2582 ภาษาอังกฤษ   ศศ.บ.        
20 นาง สุกัญญา จังโส 66151 ครู คศ.1 1670400014303 O 12 กุมภาพันธ์ 2528 31 1 มิถุนายน 2554 5 22 เมษายน 2557 2 30 กันยายน 2588 ภาษาอังกฤษ   ค.บ. การบริหารการศึกษา ศศ.ม    
21 นาง ทิพย์วิภา ถิรพรพงษ์ศิริ 78638 ครู คศ.3 330150076767648   11 มีนาคม 2515 44 1 มิถุนายน 2537 22 4 เมษายน 2559 0 30 กันยายน 2575 ภาษาอังกฤษ   ศศ.บ.        
                                                             
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                                              
ที่ ชื่อ-สกุล เลขประจำตำแหน่ง ตำแหน่ง อันดับ เลขประจำตัว  ประชาชน หมู่โลหิต วัน/เดือน/ปีเกิด อายุตัว วัน/เดือน/ปีบรรจุ อายุราชการ (ปี) วัน/เดือน/ปี  รวมเวลามา ธัญบุรี วัน/เดือน/ปีเกษียณ จบปริญญาตรี จบปริญญาโท จบปริญญาเอก
มาปฏิบัติงาน  รร.ธัญบุรี วิชาเอก วิชาโท ชื่อย่อวุฒิ วิชาเอก ชื่อย่อวุฒิ วิชาเอก ชื่อย่อวุฒิ
1 น.ส. นุชนาถ บัวพุทธา 055(ส) ครู คศ.1 3400400249261   4 กุมภาพันธ์ 2524 35 30
 
ส่งข่าวโดย : ธัญบุรี  เมื่อวันที่ : 12 มกราคม 2560 10.46 น. เปิดอ่าน: 126 ครั้ง ไอพี:: 116.58.225.54 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ประกาศ [02 มีนาคม 2560 12.32 น.] [อ่าน 256 ครั้ง]
สรุปใช้งบ 59 [24 มกราคม 2560 09.46 น.] [อ่าน 190 ครั้ง]
รายงานผลดำเนินโครงการปีงบประมาณ 59 [24 มกราคม 2560 08.34 น.] [อ่าน 216 ครั้ง]
O-Net 58 [23 มกราคม 2560 10.40 น.] [อ่าน 169 ครั้ง]
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2559 [12 มกราคม 2560 10.54 น.] [อ่าน 262 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]