รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วนและทศนิยม (ค21102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

บทคัดย่อ

 

หัวข้อเรื่อง      รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วนและทศนิยม (ค21102)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   

ผู้ศึกษา           นางสาวฐิตา  ทับปั้น

ปีที่ทำการศึกษา     2558

         

                รายงานการพัฒนาฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง เศษส่วนและทศนิยม (ค21102)        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีวัตถุประสงค์ คือ  1) เพื่อสร้างและพัฒนา แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วนและทศนิยม (ค21102)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80               2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่องเศษส่วนและทศนิยม (ค21102)  ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1                3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1  ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วนและทศนิยม (ค21102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 จำนวน 30  คน   ซึ่งได้มาโดยวิธีการแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  หาประสิทธิภาพ ของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วนและทศนิยม (ค21102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1ด้วยเกณฑ์ E1/E2  (80/80)  โดยใช้สูตรการหาค่า E1  และ E2  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วนและทศนิยม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ก่อนเรียนและหลังเรียน  ตรวจสอบสมมุติฐานโดยใช้สูตร t- test  แบบ Dependent  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1/1 ที่มีต่อแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วนและทศนิยม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

            ผลการศึกษาพบว่า

              1.  ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วนและทศนิยมชั้นมัธยมศึกษา  ปีที่ 1  พบว่า แบบฝึกทักษะ คณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วนและทศนิยม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                       มีประสิทธิภาพของกระบวนการ  (E1)  และประสิทธิภาพของผลลัพธ์  (E2) มากกว่าเกณฑ์ที่กำหนดให้ E1/E2  (80 / 80)  แสดงว่า แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วนและทศนิยม (ค21102)           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ และเมื่อพิจารณาในภาพรวมแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วนและทศนิยม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีประสิทธิภาพของกระบวนการ  (E1)  และประสิทธิภาพของผลลัพธ์  (E2)  เท่ากับ 82.53/84.44  มากกว่าเกณฑ์ที่กำหนด    

            2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1  โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วนและทศนิยม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนเรียนและหลังเรียน  พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1  โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วนและทศนิยม(ค21102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

           3.  พบว่า ระดับความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1  ที่มีต่อแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วนและทศนิยม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49  มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.12  ซึ่งมีความพึงพอใจในระดับมาก 

  ไฟล์ประกอบ
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วนและทศนิยม (ค21102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ส่งข่าวโดย : จันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์  เมื่อวันที่ : 01 กรกฎาคม 2560 08.59 น. เปิดอ่าน: 411 ครั้ง ไอพี:: 182.53.2.184 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุด All around me กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤ [26 มกราคม 2562 20.08 น.] [อ่าน 1312 ครั้ง]
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้นิทานพื้นบ้านไทย วิชาภาษาอังกฤษ (อ21102) ช [01 กรกฎาคม 2560 09.08 น.] [อ่าน 1609 ครั้ง]
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วนและทศนิยม (ค21102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 [01 กรกฎาคม 2560 08.59 น.] [อ่าน 411 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]