การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้นิทานพื้นบ้านไทย วิชาภาษาอังกฤษ (อ21102) ช

 

 

บทคัดย่อ

 

เรื่อง                  การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้นิทาน พื้นบ้านไทย วิชาภาษาอังกฤษ (อ21102)
                         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อผู้วิจัย           นางสาวเบญชญา  นาครัตน์

ปีที่รายงาน        พ.ศ. 2560            

 

           การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้นิทานพื้นบ้านไทย วิชาภาษาอังกฤษ (อ21102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายของการศึกษาเพื่อ

               1.  เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้นิทาน

พื้นบ้านไทย วิชาภาษาอังกฤษ (อ21102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

               2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้นิทานพื้นบ้านไทย วิชาภาษาอังกฤษ (อ21102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

               3.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้นิทานพื้นบ้านไทย วิชาภาษาอังกฤษ (อ21102) ชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 1

           กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนจันเสนเอ็ง-สุวรรณอนุสรณ์ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 30 คน  ที่ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง  ใช้เวลาในการทดลอง 15  ชั่วโมง  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้นิทานพื้นบ้านไทย วิชาภาษาอังกฤษ (อ21102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 3 เล่ม แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ชนิดเลือกตอบ 4  ตัวเลือก  จำนวน  30  ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่  0.36  ถึง 0.83  และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ  0.92  และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating - Scale) 5 ระดับ จำนวน 10 ข้อ  มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ (rxy) ตั้งแต่ 0.44  ถึง 0.80  มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  0.89  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมุติฐานใช้  t-test   

ผลการวิจัยพบว่า

               1.  แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้นิทานพื้นบ้านไทย

วิชาภาษาอังกฤษ (อ21102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ที่สร้างขึ้น มีประสิทธิภาพ 85.77/84.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้

               2.  นักเรียนที่เรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้นิทานพื้นบ้านไทย วิชาภาษาอังกฤษ (อ21102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

               3.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้นิทานพื้นบ้านไทย วิชาภาษาอังกฤษ (อ21102) ชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 1 เท่ากับ 4.77 หมายถึง นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

 

 

 

 

 

  ไฟล์ประกอบ
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้นิทานพื้นบ้านไทย วิชาภาษาอังกฤษ (อ21102)
ส่งข่าวโดย : จันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์  เมื่อวันที่ : 01 กรกฎาคม 2560 09.08 น. เปิดอ่าน: 639 ครั้ง ไอพี:: 49.48.30.25 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุด All around me กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤ [26 มกราคม 2562 20.08 น.][อ่าน 342 ครั้ง]
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้นิทานพื้นบ้านไทย วิชาภาษาอังกฤษ (อ21102) ช [01 กรกฎาคม 2560 09.08 น.][อ่าน 639 ครั้ง]
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วนและทศนิยม (ค21102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 [01 กรกฎาคม 2560 08.59 น.][อ่าน 291 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]