โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)

มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

โรงเรียนบ้านแดงใหญ่  (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)

 

ลำดับที่

สาเหตุเกิดจาก

มาตรการป้องกันภัย

๑.

ภัยบุคคล

๑ ครูกับนักเรียน

๑.๑ การล่วงละเมิดทางเพศนักเรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. ให้ความรู้แก่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน กรณีครูกระทำการ

ล่วงละเมิดทางเพศนักเรียนถือเป็นความผิดทางวินัยและทางอาญา

๒. เมื่อเกิดกรณีครูล่วงละเมิดทางเพศนักเรียน สถานศึกษาต้องดำเนินการ

ตามอำนาจหน้าที่ และให้ความช่วยเหลือนักเรียน

๓. รายงานหน่วยงานบังคับบัญชาตามลำดับชั้น เพื่อให้ความช่วยเหลือ

และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา โรงพยาบาล บ้านพักเด็กและครอบครัว สถานีตำรวจ เพื่อดำเนินการ

ให้ความช่วยเหลือต่อไป

๑.๒ พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของนักเรียน

-ไม่ตั้งใจเรียน

-หนีเรียน

-ไม่ไปโรงเรียน

-คุยในห้องเรียน

-พูดคำหยาบ

-ก้าวร้าวเกเร

-โกหก

-เอาของเล่นผิดกฎมาโรงเรียน

-ขโมย

-ล้อเลียน/แกล้งเพื่อน

-แต่งกายผิดระเบียบ

 

๑. สถานศึกษาทุกแห่งต้องกำหนดระเบียบว่าด้วยความประพฤติของนักเรียน

ร่วมกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้ปกครองโดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวง หรือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๒. สถานศึกษาต้องดำเนินการ ได้แก่ สร้างแรงจูงใจในการเรียน จัดสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม รับเด็กจากผู้ปกครองตอนเช้า ชี้แจงกติกาให้นักเรียนทราบ ชื่นชมให้รางวัลนักเรียนที่ทำตามกฎไม่กระทำผิด เป็นต้น

๓. มอบหมายให้ครูกำกับ ควบคุม ดูแลให้นักเรียนประพฤติและปฏิบัติตน

ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนตามที่กำหนด

 

 

 

 

ลำดับที่

สาเหตุเกิดจาก

มาตรการป้องกันภัย

 

๑.๓ ครูต้องประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน

๑. สถานศึกษาต้องควบคุม กำกับ ดูแลให้ครูปฏิบัติตนและปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยามหรือข่มเหงนักเรียน และการรักษาชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนอยู่เสมอ โดยไม่กระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว

ภัยบุคคล

๒. ครูกับบุคคลภายนอก

๒.๑ การลงโทษนักเรียน

 

 

 

 

๑. สถานศึกษาจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง

อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง เพื่อแจ้งพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบ รวมทั้งหาแนวทางในการแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียน

๒. เมื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลงโทษนักเรียนที่มีความประพฤติผิดกฎ ระเบียบ ไม่เป็นไปตามกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ สถานศึกษาต้องแจ้งให้ผู้ปกครองนักเรียนทราบพร้อมกับระบุเหตุและการลงโทษ

 

๒.๒ ครูต้องประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชน สังคม

 

๑. สถานศึกษาต้องควบคุม กำกับ ดูแลให้ครูปฏิบัติตนและปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ ชุมชน สังคม สุภาพเรียบร้อย ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยามหรือข่มเหงประชาชน ให้การต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ และต้องรักษาชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนอยู่เสมอ โดยไม่กระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว

 

ภัยบุคคล

๓.     ครู กับ ครู

๓.๑ ต้องมีความสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกัน

 

 

๑. ประชุมครูเพื่อให้ทราบว่า ต้องมีความสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกันหรือผู้ร่วมปฏิบัติราชการ หากมีผู้ใดฝ่าฝืนต้องถูกลงโทษทางวินัยตามควรแก่กรณี

๒. สถานศึกษาต้องควบคุม กำกับ ดูแลให้ครูไม่กระทำการเพื่อให้เกิดความแตกแยกความสามัคคี แต่ต้องมีความสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกันหรือผู้ร่วมปฏิบัติราชการ

 

ลำดับที่

สาเหตุเกิดจาก

มาตรการป้องกันภัย

 

อื่นๆ

๑. สารเสพติด

 

๑.จัดกิจกรรมเสริมทักษะชีวิต เพื่อสร้างความตระหนัก และให้นักเรียนเห็นคุณค่าแห่งตน

๒. จัดกิจกรรมที่ให้นักเรียนแสดงออกตามความสามารถที่ถูกต้อง เช่น งานศิลปะ ด้านดนตรี และกีฬา เป็นต้น

๓. จัดกลุ่มเฝ้าระวังโดยอาศัยเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

๔. จัดการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักเรียน

๕. จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

๖. ใช้มาตรการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

๗. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

๘. คัดกรองและตรวจสุขภาพนักเรียนเป็นประจำ

๒.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อุบัติภัย

๑ สาเหตุเกิดจากอาคารเรียน อาคารประกอบ

 

๑. ตรวจสอบระบบไฟฟ้า สายไฟ โครงสร้างและส่วนประกอบอาคาร เดือนละ ๑ ครั้ง หรือตามความจำเป็น

๒. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษาอาคารสถานที่

๓. ปฐมนิเทศนักเรียนที่มาเข้าเรียนใหม่ เกี่ยวกับอาคารสถานที่

๔. ประชุมชี้แจงให้ความรู้ การดูแลรักษาเฝ้าระวังความปลอดภัยของอาคารเรียน อาคารประกอบ

๕. จัดทำป้ายและแผนผังข้อควรระวังด้านความปลอดภัยในจุดอันตราย

ทุกชั้นเรียน และมีแผนผังประกอบ

๖. และซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยอยู่เสมอ

๗. แต่งตั้งเวรยามรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา

 

๒. สาเหตุเกิดจากบริเวณภายในสถานศึกษา

 

๑. แต่งตั้งครูเวรประจำวันคอยควบคุม กำกับ ติดตามดูแล การรักษา

ความปลอดภัยตลอดทั้งวัน

๒. จัดให้มีผู้รับผิดชอบปฐมพยาบาลเบื้องต้น และนำส่งสถานพยาบาล

๓. ดูแลตัดแต่งกิ่งไม้ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย และบำรุงดูแลรักษาความสะอาดโดยรอบสถานศึกษาสม่ำเสมอ

๔. จัดให้มีป้ายคำเตือนเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ

๕. ให้ความรู้และแนวทางปฏิบัติแก่นักเรียนในกรณีที่พบวัตถุ สิ่งแปลกปลอม

ซึ่งอาจเป็นวัตถุระเบิดหรือวัตถุอันตราย

๖. ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างรอบบริเวณสถานศึกษาและจุดเสี่ยง

๗. จัดให้มีระบบการขออนุญาตออกนอกสถานศึกษา

๘. จัดให้มีถังขยะแยกประเภทเพื่อสะดวกในการจัดเก็บและทำลาย

ลำดับที่

สาเหตุเกิดจาก

มาตรการป้องกันภัย

 

๓. สาเหตุ

เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกสถานศึกษา

 

๑. สำรวจสภาพปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม มลภาวะในสถานศึกษาและชุมชน เพื่อหาแนวทางแก้ไข

๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ โดยใช้ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการหาแนวทางป้องกันและแก้ไข

๓. ประสานงานกับหน่วยงานอื่น

 

 

๔. สาเหตุเกิดจากเครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ต่าง ๆ

๑. ตรวจสอบ ทดสอบเครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องเล่นสนาม และอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

๒. ไม่ใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเล่นสนาม และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ที่ชำรุด

๓. แนะนำ สาธิต และควบคุมการใช้อย่างถูกวิธีตามประเภทของอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเล่นสนาม

๔. จัดเก็บเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ทุกครั้งหลังใช้

 

๕. สาเหตุเกิดจากการเดินทาง ไป – กลับ ระหว่างบ้านและสถานศึกษา

 

 

๑. สถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน ร่วมมือกันกำหนดมาตรการรับ-ส่งนักเรียนตอนเช้าและเลิกเรียน

๒. จัดครูเวรประจำวันตรวจเช็คนักเรียนที่มีผู้ปกครองมารับ – ส่ง

๓. แนะนำการเดินแถวกลับบ้านอย่างเป็นระเบียบและให้พี่ดูแลน้อง

๔. จัดครูเวรและนักเรียนคอยรับ – ส่งนักเรียนที่ประตูเข้าออก

 

 

 

๖. สาเหตุจากการพานักเรียนไปศึกษานอกสถานที่ และการนำนักเรียนไปร่วม

กิจกรรม

 

๑. ศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียนไป  ทัศนศึกษานอกสถานที่โดยเคร่งครัด

๒. เตรียมการและวางแผนการดำเนินการอย่างชัดเจน

๓. จัดครูคอยควบคุม ดูแลให้อยู่ในระเบียบวินัย

๔. จัดให้มีป้ายชื่อแสดงรายละเอียดนักเรียน/ป้ายบอกชื่อขบวนรถ

๕. จัดให้มีเวชภัณฑ์ที่จำเป็นในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

๖. ควบคุมดูแลการซื้ออาหารรับประทาน

๗. หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย

๘. จัดระบบดูแลความปลอดภัยนักเรียนอย่างใกล้ชิด

๙. ให้ความรู้นักเรียนในการร่วมกิจกรรมอย่างปลอดภัยทุกครั้ง

๑๐. ตรวจดูความเหมาะสมและความปลอดภัยของสถานที่ที่ไปทัศนศึกษา

๑๑. ประสานงานเจ้าหน้าที่ด้านการรักษาความปลอดภัยท้องถนน

 

 

 

 

 

ลำดับที่

สาเหตุเกิดจาก

มาตรการป้องกันภัย

๓.

สาธารณภัย

๑. อัคคีภัย,

วาตภัย,อุทกภัย,ธรณีพิบัติ

 

 

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบตรวจสอบอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ

๒. ให้ความรู้ในการปฏิบัติตนแก่นักเรียนให้พ้นจากอันตราย

๓. จัดให้มีเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาสถานที่ราชการอย่างเคร่งครัด

๔. จัดแหล่งข้อมูลที่สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือไว้ล่วงหน้า

๕. ขจัดสิ่งรกรุงรังในบริเวณสถานศึกษา ห้องเรียนและห้องต่าง ๆ ในอาคารเรียนอาคารประกอบ

๖. ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างสม่ำเสมอ

๗. จัดให้มีเวชภัณฑ์ที่จำเป็นในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

๘. ตรวจสอบภาพอาคารเรียนอาคารประกอบอย่างสม่ำเสมอ

๙. แจ้งเจ้าพนักงานตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและตรวจสอบพยานหลักฐาน

๑๐. รายงานต้นสังกัดทราบทันที

 

 

  ไฟล์ประกอบ
ไฟล์มาตรการป้องกันภัยฯ
ส่งข่าวโดย : บ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)  เมื่อวันที่ : 02 พฤษภาคม 2561 08.06 น. เปิดอ่าน: 141 ครั้ง ไอพี:: 1.2.128.172 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง [02 พฤษภาคม 2561 08.06 น.] [อ่าน 141 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]