โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู

รางวัลการแข่งขัน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนครั้งที่ 68 ระดับ
รางวัลการแข่งขัน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนครั้งที่ 68 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19

ลำดับ

รายการ

คะแนน

เหรียญ

อันดับ

นักเรียน

ครู

ภาษาไทย

1

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3

88

ทอง

4

1. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  

มณีเทพ

1. นางสาวสุกัญญา  โพธิ์ศรี
 

2

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6

93

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ 1

1.นางสาวสิริยากรณ์  พิภักดี
 

1. นางสาวสุกัญญา  โพธิ์ศรี
 

3

การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3

80

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ 2

1. เด็กหญิงพีรยา  สิริอนันตโชติ
 

1. นางสาววิไลวรรณ  ไปนา
 

4

การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6

75

เงิน

4

1. เด็กหญิงณีรนุช  ภากุล
 

1. นางสาววิไลวรรณ  ไปนา
 

5

การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3

90

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กหญิงศศิวัชญา  อินทรพานิชย์

1. นางสาววิไลวรรณ  ไปนา
 

6

การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6

80

ทอง

6

1. นางสาวยศวดี  

แสนจันทร์

1. นางสาววิไลวรรณ  ไปนา
 

7

การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3

70

เงิน

12

1. เด็กหญิงวัชรี  สิทธิโห
 

1. นายสมัย  สายลาด
 

8

การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6

74

เงิน

6

1. นายนัทพล  คิดถูก
 

1. นายสมัย  สายลาด
 

9

การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6

82.75

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ 2

1. นายนพคุณ  ชาวนาแปน
 

1. นายเพชร์  บุญมาหล้า
 

10

การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6

-1

-

 

1. นางสาวธัญญาภรณ์  บุญครอง
2. นายนครินทร์  ขอกลาง 

1. นายเพชร์  บุญมาหล้า
 

11

การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3

85

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ 2

1. นายคุณากร  สีหะวงษ์
2. นางสาวอัจฉรา  จ่าเลิศ
 

1. นางสาวสุกัญญา  สีเคน
 

12

การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6

76

เงิน

6

1. นางสาวนิตยา  แก้วมา
 

1. นางสาวสุกัญญา  ศรีเคน
 

คณิตศาสตร์

13

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6

63

ทองแดง

4

1. นางสาวบุษกร  บุณยเลขา
 

1. นายทรงวุฒิ  ศิริวัฒนเมธานนท์

14

การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3

80

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กหญิงชนันรัตน์  พนาเกษมรัตน์

1. นางสาวสิริยา  ลาสุธรรม
 

15

การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6

94

ทอง

ชนะเลิศ

1. นายชลสิทธิ์  โหลทอง
 

1. นางสาวสิริยา  ลาสุธรรม
 

16

การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3

82

ทอง

4

1. เด็กหญิงส่องหล้า  พิมแหวน
2. เด็กหญิงอชิรญา  ล้านเที่ยง

1. นายชาญชัย  นันทะผา
2. นางสาวสิริยา  ลาสุธรรม
 

17

การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6

74

เงิน

6

1. นายปริญญา  ผลสมหวัง
 

1. นายชาญชัย  นันทะผา
 

18

การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

98

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กหญิงดวงฤทัย  สง่าแรง

1. นางปนัดดา  จะโนรัตน์

19

การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6

100

ทอง

ชนะเลิศ

1. นางสาวตติยาพร  แสงคา

1. นางปนัดดา  จะโนรัตน์

20

การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3

75

เงิน

5

1. นางสาวตรีรัตน์  จำเริญ
 

1. นายอานนท์  แสนแก้ว
 

วิทยาศาสตร์

21

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

87

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ 1

1. นายวชิระ  พลลาภ
2. เด็กหญิงวรรณิกา  ชลาศรี
3. เด็กหญิงสุภนิดา  

สุวรรณสิงห์

1. นางสาวจิระวรรณ  พรมวงษา
2. นางสาวอารียา  โสมาบุตร
 

22

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6

78

เงิน

7

1. นางสาวทิพรัตน์  ทองมี
2. นางสาวพรพิมล  แก้วยาศรี
3. นายเลิศศักดิ์  พันสนิท

1. นางสาวอิสริยารักษ์  ยศสุภาพ
2. นายเฉลิมพล  บุตรมูล
 

23

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3

86.4

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ 1

1. นางสาวธนพร  กะไรยะ
2. นางสาวรุ่งนภา  วงแสน
3. นางสาวสุทธิตา  ศรีเมือง

1. นางสาวกนกวรรณ  สุขใจ
2. นางสาวสุมิตรา  กะไรยะ
 

24

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6

80.4

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ 1

1. นายชาญชัย  จันทะวิสัย
2. นายเมธัส  ดรพล
3. นางสาวแพรพิไล  ยิ่งยง

1. นางสาวกนกวรรณ  สุขใจ
2. นางสาวสุมิตรา  กะไรยะ
 

25

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3

78

เงิน

6

1. เด็กชายธนภัทร์  ซ้ายหนองขาม
2. เด็กชายศิรภูมิ  ทองแท้

1. นายธีรภัทร์  ปุญญา
2. นายชาญชัย  นันทะผา
 

26

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3

75

เงิน

5

1. เด็กชายนนทิวากร  สิงห์สถิต
2. เด็กชายอาดัม  บือราเฮง

1. นายธีรภัทร์  ปุญญา
2. นายชาญชัย  นันทะผา
 

27

การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6

95

ทอง

ชนะเลิศ

1. นายชาญชัย  ชาลีเครือ
2. นายสุรเสกข์  แย้มพุง
3. นายเขษมศักดิ์  ไพคำนาม

1. นายบุญหลาย  รอนศึก
2. นายธีรภัทร์  ปุญญา
 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

28

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3

91.6

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กหญิงกันยารัตน์  แซ่โค้ว
2. เด็กหญิงกิ่งทอง  เพียรไธสง
3. เด็กหญิงณัฐธิดาพร  ครุฑวิเศษ
4. เด็กหญิงวันทนีย์  สมศิริ
5. เด็กหญิงเพ็ญนภา  เทศสิงห์

1. นางไพรัช   ขอสูงเนิน
2. นางสาวลักษิกา  ศรีไม้
 

29

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6

91

ทอง

ชนะเลิศ

1. นางสาวกนกวรรณ  บัวระภา
2. นางสาวชุติมา  บุญเพ็ง
3. นางสาววรรณภา  ทองอ้ม
4. นางสาววาสนา  รักษาวงษ์
5. นางสาวสุภาภรณ์  เศษวิสัย

1. นางสาวเพชรรัตน์  คำสมจิตร
2. นางสุบิน  ประชุมวรรณ
 

30

การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6

89

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

1. นางสาวกรรภิรมย์  พรมดอนก่อ
2. นางสาวชนัญธรณ์  เจียมเมืองปักษ์
3. นางสาวประทุมรัตน์  พรมท่อน
4. นางสาวอลุณี  ซาหมู่
5. นางสาวอินทิรา  เดชนอก

1. นายประจวบ  ดานา
 

31

การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6

87

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ 1

1. นางสาวณัฐกานต์  คนเพียร
2. นายนันทยศ  คำมุงคุณ
3. นางสาวภัทราพร  ทองปั้น
4. นางสาววิราวรรณ  ชานุชิต
5. นางสาวสุทธิดา  พรหมพักตร์

1. นายประจวบ  ดานา
2. ว่าที่ร้อยโทมณฑล  ซ้ายขวา
 

32

การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3

85

ทอง

4

1. เด็กชายนนทพัทธ์  บุดดาเวียง

1. นางสาวลักษิกา  ศรีไม้
 

33

การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3

90

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ 1

1. เด็กหญิงลักสณา  บริบูรณ์
2. เด็กชายเมธัส  ฤดีรุจนวงศ์

1. นางศุภิศา  มาลาแสง
2. นายไกร  มาลาแสง
 

34

การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6

92

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ 2

1. นางสาวสุพรรณิกา  ลาลู่
2. นายอนุภัทร  พันสนิท
 

1. นายไกร  มาลาแสง
2. นางศุภิศา  มาลาแสง
 

สุขศึกษา และพลศึกษา

35

การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

78

เงิน

8

1. เด็กหญิงรัตติกา  หมีแรต
2. เด็กหญิงวิมลณัฐ  คำน้อย
 

1. นายเจษฎาภรณ์  โนนุช
2. นายสุพัฒชัย  แสนสอาด
 

36

การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6

73

เงิน

6

1. นางสาวชญานิษฐ์  สร้อยสง
2. นางสาววนิดา  ใหญ่สูง

1. นางจารุนีย์  สิงห์ทองลา
2. นายสุพัฒชัย  แสนสอาด
 

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

37

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3

92

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ 1

1. เด็กหญิงกนกลักษณ์  ชมจันทร์
 

1. นางสาวลัดดาวัลย์  แก้วโวหาร
 

38

การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3

97

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กชายธนกร  ชัยเสน
 

1. นางสาวลัดดาวัลย์  แก้วโวหาร
 

39

การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6

96

ทอง

ชนะเลิศ

1. นางสาวจิราวรรณ  แพงแซง
 

1. นางสาวลัดดาวัลย์  แก้วโวหาร
 

40

การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3

95

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กชายปฏิภาณ  คำภูธร
 

1. นางสาวลัดดาวัลย์  แก้วโวหาร
 

41

การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6

96

ทอง

ชนะเลิศ

1. นางสาวจิตตา  อินทะวงค์
2. นางสาวนาราภัทร  แสนสมศักดิ์
3. นางสาวสุนิษา  กรมโคตร

1. นางสาวลัดดาวัลย์  แก้วโวหาร
2. นางอรสา  นามกอง
 

ศิลปะ-ดนตรี

42

การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6

93

ทอง

ชนะเลิศ

1. นายธนากร  กำเนิดหล่ม
 

1. นางสาวนพวรรณ  รัตนนิมิตร

43

การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6

90

ทอง

ชนะเลิศ

1. นายพศวัต  ก้านลำภู
 

1. นางสาวนพวรรณ  รัตนนิมิตร

44

การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6

93

ทอง

ชนะเลิศ

1. นายสิทธิศักดิ์  หล้าบ้านโพน

1. นางสาวนพวรรณ  รัตนนิมิตร

45

การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6

92

ทอง

ชนะเลิศ

1. นายณรงค์ฤทธิ์  เชาว์ผักปัง

1. นางสาวนพวรรณ  รัตนนิมิตร

46

การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6

95

ทอง

ชนะเลิศ

1. นายณรงค์ฤทธิ์  เชาว์ผักปัง
2. นายต่อตระกูล  บุตรธนุ
3. นายธนธรณ์  ขวัญงอน
4. นายธนากร  กำเนิดหล่ม
5. นายธีระพงษ์  ชัยสงค์
6. นายประเวศ  สิงห์อาจ
7. นางสาวพรธิตา  แซงดานุช
8. นางสาวพรวินี  รินทร์อุด
9. นายพศวัต  ก้านลำภู
10. นางสาวมนัสชนก  เติมสวัสดิ์
11. นางสาววรรณวิภา  ถาโคตร
12. นางสาวสาธิณี  ภิญโญ
13. นายสิทธิศักดิ์  หล้าบ้านโพน
14. นายสุธิศักดิ์  ชัยสงค์
15. นายเอกรัตน์  เดชป้องหา

1. นางสาวนพวรรณ  รัตนนิมิตร
2. นางสาวจุฑามาศ  ผิวกลม
 

47

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6

92

ทอง

ชนะเลิศ

1. นายธนากร  กำเนิดหล่ม
 

1. นางสาวนพวรรณ  รัตนนิมิตร
 

48

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6

93

ทอง

ชนะเลิศ

1. นางสาววรรณวิภา  ถาโคตร
 

1. นางสาวนพวรรณ  รัตนนิมิตร
 

49

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6

91

ทอง

ชนะเลิศ

1. นายธนากร  กำเนิดหล่ม
 

1. นางสาวนพวรรณ  รัตนนิมิตร
 

50

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6

94

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ 1

1. นางสาววรรณวิภา  ถาโคตร
 

1. นางสาวนพวรรณ  รัตนนิมิตร
 

51

การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6

85

ทอง

4

1. นายเอกรัตน์  เดชป้องหา
 

1. นางสาวนพวรรณ  รัตนนิมิตร

52

การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6

84

ทอง

5

1. นางสาวภาคิณี  แสงป้อง
 

1. นางสาวนพวรรณ  รัตนนิมิตร
 

53

การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6

87

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ 2

1. นายเอกรัตน์  เดชป้องหา
 

1. นางสาวนพวรรณ  รัตนนิมิตร
 

54

การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6

90

ทอง

4

1. นางสาววรรณวิภา  ถาโคตร
 

1. นางสาวนพวรรณ  รัตนนิมิตร
 

ภาษาต่างประเทศ

55

การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3

60

ทองแดง

12

1. เด็กหญิงทิพย์ธัญญา  

อุทธา

1. นางกรรณิการ์  อินทิแสน
 

56

การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6

87

ทอง

6

1. นางสาวภัสสร  พลซา
 

1. นางสาวนริศรา  จันทร์แก้ว

57

การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3

73

เงิน

5

1. เด็กชายพฤฒพร  บุนนาค
 

1. นางศิริพร  โนนุช
 

58

การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6

51

เข้าร่วม

6

1. นางสาวอโรชา  งามกิ่ง
 

1. นางอินทิรา  แถลงกัณฑ์
 

59

การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6

83

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ 2

1. นางสาวกันต์กวี  บุญผึ้ง
2. นางสาวนิลุณี  สนธิสัมพันธ์
3. นางสาวภัทรนันท์  ชาวนาแปน
4. นางสาววรรณนิษา  ธรรมรัง
5. นางสาวศศินิภา  สุบุญมา

1. นางสาวเรไร  สีน้ำอ้อม
2. นางสาวศิวาพร  แก้วหาญ
 

60

การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3

90.13

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ 2

1. เด็กหญิงกมลนัทธ์  แสงโสดา
2. เด็กหญิงนันทกานต์  มิ่งบุญ

1. นางสาวชมพูนุท  อมรรัตนพงศ์
 

61

การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6

96

ทอง

ชนะเลิศ

1. นางสาวสุภัตรา  พานกระดิ่ง

1. นางสาวชมพูนุท  อมรรัตนพงศ์

62

การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3

79

เงิน

4

1. เด็กหญิงกนกพร  สมเบ็งตัน
2. เด็กชายศิวพล  บุริทัศน์

1. นางอินทิรา  แถลงกัณฑ์
 

63

การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6

80

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ 2

1. นางสาวญาณภา  บุตรอินทร์
 

1. นายศราวุฒิ  มงคล
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

64

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3

-1

-

 

1. นายชินวัตร  ผัดผวน
2. นายธนวุฒิน์  เกษสุวรรณ
3. เด็กชายธราเทพ  องอาจ
4. เด็กชายวิวัฒน์ไชย  สราญรมย์
5. เด็กชายศิวกร  สีหะวงษ์
6. เด็กชายเจษฎา  เผ่าต๊ะไชย
7. นายเรืองยศ  บุตรี
8. เด็กชายโกวิชญ์  เมาทา

1. นายสมัย  สายลาด
2. นายเพชร์  บุญมาหล้า
 

65

การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

93

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ 1

1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ครุจิต
2. เด็กหญิงฑิฆัมพร  สายเสมา
3. เด็กชายสีหราช  กองบาง

1. นางสาวสุกัญญา  โพธิ์ศรี
2. นางสาวอิสริยารักษ์  ยศสุภาพ
 

66

การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6

95

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ 1

1. นางสาวลลิตภัทร  จันทร์แก้ว
2. นางสาววราภรณ์  เพียรักษา
3. นางสาวสุดารัตน์  ทองภูบาล

1. นางสาวสุกัญญา  โพธิ์ศรี
2. นางสาวอิสริยารักษ์  ยศสุภาพ
 

67

การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3

88

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กห

 
ส่งข่าวโดย : ภูกระดึงวิทยาคม  เมื่อวันที่ : 26 เมษายน 2562 09.04 น. เปิดอ่าน: 72 ครั้ง ไอพี:: 101.109.117.88 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ผลงานคุณภาพของสถานศึกษา [26 เมษายน 2562 09.17 น.] [อ่าน 80 ครั้ง]
รางวัล/ผลงานดีเด่นของครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม [26 เมษายน 2562 09.16 น.] [อ่าน 94 ครั้ง]
รางวัลการแข่งขันต่างๆ ของนักเรียนใน ระดับประเทศ [26 เมษายน 2562 09.15 น.] [อ่าน 59 ครั้ง]
รางวัลการแข่งขันต่างๆ ของนักเรียนใน ระดับภาค [26 เมษายน 2562 09.14 น.] [อ่าน 68 ครั้ง]
รางวัลการแข่งขัน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติ ปีการศ [26 เมษายน 2562 09.14 น.] [อ่าน 127 ครั้ง]
ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]