โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู

รางวัลการแข่งขัน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติ ปีการศ
รางวัลการแข่งขัน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2561

ลำดับ

รายการ

คะแนน

เหรียญ

อันดับ

นักเรียน

ครู

คณิตศาสตร์

1

การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3

86

ทอง

10

1. เด็กหญิงชนันรัตน์  พนาเกษมรัตน์

1. นางสาวสิริยา  ลาสุธรรม
 

2

การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6

88

ทอง

15

1. นายชลสิทธิ์  โหลทอง
 

1. นางสาวสิริยา  ลาสุธรรม
 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

3

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3

88

ทอง

50

1. เด็กหญิงกันยารัตน์  แซ่โค้ว
2. เด็กหญิงกิ่งทอง  เพียรไธสง
3. เด็กหญิงณัฐธิดาพร  ครุฑวิเศษ
4. เด็กหญิงวันทนีย์  สมศิริ
5. เด็กหญิงเพ็ญนภา  เทศสิงห์

1. นางไพรัช   ขอสูงเนิน
2. นางสาวลักษิกา  ศรีไม้
 

4

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6

83

ทอง

52

1. นางสาวกนกวรรณ  บัวระภา
2. นางสาวชุติมา  บุญเพ็ง
3. นางสาววรรณภา  ทองอ้ม
4. นางสาววาสนา  รักษาวงษ์
5. นางสาวสุภาภรณ์  เศษวิสัย

1. นางสาวเพชรรัตน์  คำสมจิตร
2. นางสุบิน  ประชุมวรรณ
 

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

5

การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3

88

ทอง

8

1. เด็กชายธนกร  ชัยเสน
 

1. นางสาวลัดดาวัลย์  แก้วโวหาร
 

6

การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6

94

ทอง

4

1. นางสาวจิราวรรณ  แพงแซง
 

1. นางสาวลัดดาวัลย์  แก้วโวหาร
 

ศิลปะ-ดนตรี

7

การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6

 

83

ทอง

22

1. นายธนากร  กำเนิดหล่ม
 

1. นางสาวนพวรรณ  รัตนนิมิตร

8

การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6

87

ทอง

9

1. นายณรงค์ฤทธิ์  เชาว์ผักปัง
2. นายต่อตระกูล  บุตทนุ
3. นายธนธรณ์  ขวัญงอน
4. นายธนากร  กำเนิดหล่ม
5. นายธีระพงษ์  ชัยสงค์
6. นายประเวศ  สิงห์อาจ
7. นางสาวพรธิตา  แซงดานุช
8. นางสาวพรวินี  รินทร์อุด
9. นายพศวัต  ก้านลำภู
10. นางสาวมนัสชนก  เติมสวัสดิ์
11. นางสาววรรณวิภา  ถาโคตร
12. นางสาวสาธินี  ภิญโญ
13. นายสิทธิศักดิ์  หล้าบ้านโพน
14. นายสุธิศักดิ์  ชัยสงค์
15. นายเอกรัตน์  เดชป้องหา

1. นางสาวนพวรรณ  รัตนนิมิตร
2. นางสาวจุฑามาศ  ผิวกลม
 

9

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6

93.33

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ 1

1. นายธนากร  กำเนิดหล่ม
 

1. นางสาวนพวรรณ  รัตนนิมิตร
 

10

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6

93

ทอง

ชนะเลิศ

1. นางสาววรรณวิภา  ถาโคตร
 

1. นางสาวนพวรรณ  รัตนนิมิตร
 

11

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6

84.33

ทอง

27

1. นายธนากร  กำเนิดหล่ม
 

1. นางสาวนพวรรณ  รัตนนิมิตร
 

ภาษาต่างประเทศ

12

การแข่งขันเขียนเรียง

ความภาษาจีน ม.4-ม.6

80.75

ทอง

43

1. นางสาวสุภัตรา  พานกระดึง

1. นางสาวชมพูนุท  อมรรัตนพงศ์

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

13

การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3

84.5

ทอง

12

1. เด็กหญิงนิภาพร  หมื่นสีพรม
2. เด็กหญิงปทิตตา  วิเศษภักดี
3. เด็กหญิงปพิชญา  ศรีสวัสดิ์

1. นางสาวสุกัญญา  โพธิ์ศรี
2. นางสาวอิสริยารักษ์  ยศสุภาพ
 

14

การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6

85

ทอง

34

1. นายทัตพล  มูลบุรี
2. นางสาวสุดารัตน์  จันทร์อ่อน
3. นายไชยวัฒน์  เอกปัจชา

1. นางสาวสุกัญญา  โพธิ์ศรี
2. นางสาวอิสริยารักษ์  ยศสุภาพ
 

หุ่นยนต์

15

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6

80

ทอง

17

1. นายชาคริต  พันสนิท
2. นายทฤษฎี  จิรลักษณวงศ์
3. นายธีรภัทร  ทองลา

1. นายชาญชัย  นันทะผา
2. นายธีรภัทร์  ปุญญา
 

การงานอาชีพ

16

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3

82

ทอง

39

1. เด็กชายธีรภัทร  สุดกลาง
2. เด็กชายพีระพล  กองรัตน์
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  พรมเมตตา

1. นายเอกชัย  ไชยรัตน์
2. นายบุญถม  ดูดี
 

17

การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3

95.4

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กหญิงกชกร  แก้ววงษา
2. เด็กหญิงพิจิตรา  ชมชาลี
3. เด็กหญิงอรรยา  สาริมา

1. นางกมลลักษณ์  ศุภอมรเรืองศรี
2. นางสุพรรณี  อ้อไธสง

18

การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3

84

ทอง

29

1. เด็กหญิงชุติมา  สินธพ
2. เด็กหญิงภัทรวดี  คำมุงคุณ
3. เด็กหญิงอดิศา  วันวิเศษ

1. นางสาวนรารัตน์  แสงจันทร์
2. นางสำเภา  ทิพย์สุวรรณ
 

19

การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6

95

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ 1

1. นางสาวชลดา  ศรีวิชา
2. นายธีระพงษ์  บุญหล้า
3. นายวิทวัส  คุณประทุม
 

1. นางสาวนรารัตน์  แสงจันทร์
2. นางสำเภา  ทิพย์สุวรรณ
 

คณิตศาสตร์

20

การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

75

เงิน

31

1. เด็กหญิงดวงฤทัย  สง่าแรง

1. นางปนัดดา  จะโนรัตน์

21

การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6

77

เงิน

33

1. นางสาวตติยาพร  แสงคา

1. นางปนัดดา  จะโนรัตน์

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

22

การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3

77

เงิน

38

1. เด็กชายปฏิภาณ  คำภูธร
 

1. นางสาวลัดดาวัลย์  แก้วโวหาร
 

23

การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6

78

เงิน

35

1. นางสาวจิตตา  อินทะวงค์
2. นางสาวนาราภัทร  แสนสมศักดิ์
3. นางสาวสุนิษา  กรมโคตร

 

1. นางสาวลัดดาวัลย์  แก้วโวหาร
2. นางอรสา  นามกอง
 

ศิลปะ-ดนตรี

24

การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6

75

เงิน

12

1. นายพศวัต  ก้านลำภู
 

1. นางสาวนพวรรณ  รัตนนิมิตร

25

การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6

76

เงิน

12

1. นายณรงค์ฤทธิ์  เชาว์ผักปัง

1. นางสาวนพวรรณ  รัตนนิมิตร

26

การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6

63

ทองแดง

22

1. นายสิทธิศักดิ์  หล้าบ้านโพน

1. นางสาวนพวรรณ  รัตนนิมิตร

คอมพิวเตอร์

27

การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

67

ทองแดง

43

1. นายธนบดี  เทพไตรรัตน์
2. นายไชยพร  กีเกียง
 

1. นายจิตกร  กองลาแซ
2. นายนพรัตน์  ทองล้น
 

28

การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

69

ทองแดง

37

1. นางสาวณัฐชยา   สุขสมยา
2. นางสาวพรรณภษา  สีดาอุบล

1. นางสาวนรารัตน์  แสงจันทร์
2. นายสัญญา  โทรัตน์

ภาษาไทย

29

การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3

15

เข้าร่วม

45

1. เด็กหญิงศศิวัชญา  อินทรพานิชย์

1. นางสาววิไลวรรณ  ไปนา

 

 

 
ส่งข่าวโดย : ภูกระดึงวิทยาคม  เมื่อวันที่ : 26 เมษายน 2562 09.14 น. เปิดอ่าน: 126 ครั้ง ไอพี:: 1.20.217.249 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ผลงานคุณภาพของสถานศึกษา [26 เมษายน 2562 09.17 น.] [อ่าน 80 ครั้ง]
รางวัล/ผลงานดีเด่นของครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม [26 เมษายน 2562 09.16 น.] [อ่าน 93 ครั้ง]
รางวัลการแข่งขันต่างๆ ของนักเรียนใน ระดับประเทศ [26 เมษายน 2562 09.15 น.] [อ่าน 58 ครั้ง]
รางวัลการแข่งขันต่างๆ ของนักเรียนใน ระดับภาค [26 เมษายน 2562 09.14 น.] [อ่าน 67 ครั้ง]
รางวัลการแข่งขัน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติ ปีการศ [26 เมษายน 2562 09.14 น.] [อ่าน 126 ครั้ง]
ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]