โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู

รางวัลการแข่งขันต่างๆ ของนักเรียนใน ระดับภาค
รางวัลการแข่งขันต่างๆ ของนักเรียนใน ระดับภาค

ลำดับ

รายการแข่งขัน

ผลการแข่งขัน

1

การแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รายการ “คิดเลขเร็ว

เอแม็ทและซูโดกุบุรีรัมย์ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 ชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

(น.ส.ณีรนุช  ภากุล)

เหรียญทอง ชมเชยอันดับที่ 4

2

การแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รายการ “คิดเลขเร็ว

เอแม็ทและซูโดกุบุรีรัมย์ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 ชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ด.ญ.ดวงฤทัย  สง่าแรง)

เหรียญทองแดง

3

การสูตรคูณ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รายการ “คิดเลขเร็ว เอแม็ทและซูโดกุบุรีรัมย์ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 ชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  (น.ส.วนัทดา  ยาบูฮา)

เหรียญทอง

4

เข้าร่วมการแข่งขัน SUDOKU ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จากสมาคม

ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคมและซูโดกุ แห่งประเทศไทย ณ โรงเรียนแก่นนครวิทยา (ด.ญ.วัชรี  สิทธิโห, ด.ญ.ดวงฤทัย สง่าแรง, ด.ญ.พิรดา  ถิ่นถ่าน)

 

 

5

เข้าร่วมการแข่งขัน SUDOKU ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคมและซูโดกุ แห่งประเทศไทย ณ โรงเรียนแก่นนครวิทยา  (น.ส.กรรภิรมย์  พรมดอนก่อ, น.ส.ณีรนุช  ภากุล, น.ส.ธวัลรัตน์  ป้องศรี, น.ส.วนัทดา  ยาบูฮา, น.ส.ตติยาพร  แสงคา)

 

6

 

การประกวดการแข่งขัน วงเครื่องสายประสมปี่พาทย์ไม้นวม ในการประกวดดนตรีไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 1 “ประชันสังคีตา เทิดมหาคีตาชัน” ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

(นายธนธรณ์ ขวัญงอน, นายธีระพงษ์ ชัยสงค์, น.ส.พรวินี รินทร์อุด,

น.ส.มนัสชนก เติมสวัสดิ์, น.ส.พรธิตา แซงดานุช, น.ส.สาธิณี ภิญโญ

น.ส.วรรณวิภา ถาโคตร, นายต่อตระกูล บุตรทะนุ, นายณรงค์ฤทธิ์ ชาวผักปัง, นายประเวศ สิงห์อาจ, นายธนากร กำเนิดหล่ม, นายสุธิศักดิ์ ชัยสงค์, นายธนธรณ์ ขวัญงอน, นายพศวัต ก้านลำภู, นายเอกรัตน์ เดชป้องหา, นายสิทธิศักดิ์ หล้าบ้านโพน)

รางวัลชมเชย

7

กิจกรรมตอบปัญหาภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ

ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เหรียญทอง

8

การแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งตามเส้นจ้าวความเร็ว ระดับมัธยมศึกษา ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

(นายกิตินันท์ บิดา, นายเอกบดินทร์ ธงพรรษา, นายชาคริต พันสนิท,

นายธีรภัทร์ ทองลา, นายทฤษฎี จิรลักษณวงศ์)

รองชนะเลิศอันดับที่ 1

9

เข้าร่วมการแข่งขัน A-MATH ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

 

10

ร่วมการแข่งขัน A-MATH ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

 

11

การแข่งขัน เอแม็ท ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นรายการ “คิดเลขเร็ว เอแม็ทและซูโดกุบุรีรัมย์ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 ชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เหรียญเงิน

12

การแข่งขัน เอแม็ท ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นรายการ “คิดเลขเร็ว เอแม็ทและซูโดกุบุรีรัมย์ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 ชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เหรียญทองแดง

13

การแข่งขัน เอแม็ท ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายรายการ “คิดเลขเร็ว เอแม็ทและซูโดกุบุรีรัมย์ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 ชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เหรียญทอง

14

รายการแข่งขัน เอแม็ท ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายรายการ “คิดเลขเร็ว เอแม็ทและซูโดกุบุรีรัมย์ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 ชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 

 

เหรียญเงิน

15

การแข่งขัน เอแม็ท ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายรายการ “คิดเลขเร็ว เอแม็ทและซูโดกุบุรีรัมย์ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 ชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เหรียญทองแดง

16

การแข่งขัน สูตรคูณ ระดับชั้นมัธยมศึกษา รายการ “คิดเลขเร็ว เอแม็ทและซูโดกุบุรีรัมย์ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 ชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เหรียญทอง

17

การแข่งขัน คิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นรายการ “คิดเลขเร็ว เอแม็ทและซูโดกุบุรีรัมย์ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 ชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เหรียญทองแดง

18

การแข่งขัน คิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายรายการ “คิดเลขเร็ว เอแม็ทและซูโดกุบุรีรัมย์ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 ชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เหรียญทอง

19

การแข่งขัน คิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายรายการ “คิดเลขเร็ว เอแม็ทและซูโดกุบุรีรัมย์ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 ชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เหรียญเงิน

20

กิจกรรมการแข่งขัน คิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.1-ม.3 การแข่งขันคิดเลขเร็วกัลยาณวัตร ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

เหรียญเงิน

21

กิจกรรมการแข่งขัน คิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.4-ม.6 การแข่งขันคิดเลขเร็วกัลยาณวัตร ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

เหรียญทอง

22

กิจกรรมการแข่งขัน คิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.1-ม.3 การแข่งขันคิดเลขเร็ววาปีปทุม ครั้งที่ 6  (น.ส.สิริยา ลาสุธรรม)

เหรียญเงิน

23

กิจกรรมการแข่งขัน คิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.4-ม.6 การแข่งขันคิดเลขเร็ววาปีปทุม ครั้งที่ 6  (น.ส.สิริยา ลาสุธรรม)

ชมเชยอันดับที่ 2

24

กิจกรรมการแข่งขัน คิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.1-ม.3 การแข่งขันคิดเลขเร็ววาปีปทุม ครั้งที่ 6  (น.ส.สิริยา ลาสุธรรม)

เหรียญทอง

 

 
ส่งข่าวโดย : ภูกระดึงวิทยาคม  เมื่อวันที่ : 26 เมษายน 2562 09.14 น. เปิดอ่าน: 67 ครั้ง ไอพี:: 1.20.217.249 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ผลงานคุณภาพของสถานศึกษา [26 เมษายน 2562 09.17 น.] [อ่าน 80 ครั้ง]
รางวัล/ผลงานดีเด่นของครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม [26 เมษายน 2562 09.16 น.] [อ่าน 94 ครั้ง]
รางวัลการแข่งขันต่างๆ ของนักเรียนใน ระดับประเทศ [26 เมษายน 2562 09.15 น.] [อ่าน 59 ครั้ง]
รางวัลการแข่งขันต่างๆ ของนักเรียนใน ระดับภาค [26 เมษายน 2562 09.14 น.] [อ่าน 67 ครั้ง]
รางวัลการแข่งขัน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติ ปีการศ [26 เมษายน 2562 09.14 น.] [อ่าน 127 ครั้ง]
ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]