โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู

รางวัล/ผลงานดีเด่นของครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม
รางวัล/ผลงานดีเด่นของครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

ลำดับ

ผลงานดีเด่น/รายการแข่งขัน

ผลการแข่งขัน

1

ครูผู้ฝึกสอน ฟุตซอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี หญิง การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35 ตัวแทนจังหวัดเลย ประจำปีการศึกษา 2561   (นายเจษฎาภรณ์  โนนุช)

รองชนะเลิศอันดับ 3

2

ครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.1 – ม.3 การแข่งขันมหกรรมทักษะวิชาการ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2561 “เทิดไท้มหาราชินี ในรัชกาลที่ 9 พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน” ณ โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบ ฐานสโม   (น.ส.ลัดดาวัลย์  แก้วโวหาร)

 

3

ครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.1 – ม.3 การแข่งขันมหกรรมทักษะวิชาการ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2561 “เทิดไท้มหาราชินี ในรัชกาลที่ 9 พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน” ณ โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบ ฐานสโม  (น.ส.ลัดดาวัลย์  แก้วโวหาร)

 

4

ครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.1 – ม.3 การแข่งขันมหกรรมทักษะวิชาการ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2561 “เทิดไท้มหาราชินี ในรัชกาลที่ 9 พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน” ณ ถโรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบ ฐานสโม    (น.ส.ลัดดาวัลย์  แก้วโวหาร)

 

5

ครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันการประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย (น.ส.ลัดดาวัลย์  แก้วโวหาร)

รางวัลที่ 3

6

ครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันการประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย    (น.ส.ลัดดาวัลย์  แก้วโวหาร)

รางวัลชมเชย

7

ครูผู้ฝึกสอน การประกวดวาดภาพ (ระดับชั้นมัธยมศึกษา) “โครงการส่งเสริมพระสังฆาธิการนิสิตอนุรักษ์ศิลปท้องถิ่น ณ วิทยาลัยสงฆ์เลย   (น.ส.ลัดดาวัลย์  แก้วโวหาร)

รองชนะเลิศอันดับที่ 1

8

ครูผู้ฝึกสอนดีเด่น การแข่งขัน Spelling Bee  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย  (นางกรรณิการ์  อินทิแสน)

เหรียญเงิน

9

ครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รายการ “คิดเลขเร็ว เอแม็ทและซูโดกุบุรีรัมย์ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 ชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  (นางปนัดดา  จะโนรัตน์, น.ส.ภัทรา  พิลาเกิด)

เหรียญทอง ชมเชย

อันดับที่ 4

10

ครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รายการ “คิดเลขเร็ว เอแม็ทและซูโดกุบุรีรัมย์ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 ชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  (นางปนัดดา  จะโนรัตน์, นายธีรภัทร์ ปุญญา, น.ส.ภัทรา  พิลาเกิด)

เหรียญทองแดง

11

ครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันสูตรคูณ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รายการ “คิดเลขเร็ว เอแม็ทและซูโดกุบุรีรัมย์ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 ชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

(นางปนัดดา  จะโนรัตน์, น.ส.ภัทรา  พิลาเกิด, นายทรงวุฒิ ศิริวัฒนเมธานนท์)

เหรียญทอง

12

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน SUDOKU ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย  (นางปนัดดา  จะโนรัตน์)

 

13

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน SUDOKU ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย  (นางปนัดดา  จะโนรัตน์)

 

14

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.4- ม.6 การแข่งขันมหากรรมทักษะวิชาการ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2561 “เทิดไท้มหาราชินี ในรัชกาลที่ 9 พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน” ณ โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบ ฐานสโม

(นายธีรพงษ์  จะโนรัตน์, นายเฉลิมพล  บุตรมูล)

 

15

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1- ม.3 การแข่งขันมหากรรมทักษะวิชาการ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2561 “เทิดไท้มหาราชินี ในรัชกาลที่ 9 พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน” ณ โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบ ฐานสโม  

(น.ส.จิระวรรณ   พรมวงษา )

 

16

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การแข่งขันอัจฉริยภาพสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้น ม.1- ม.3 การแข่งขันมหากรรมทักษะวิชาการ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2561 “เทิดไท้มหาราชินี ในรัชกาลที่ 9 พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน” ณ โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบ ฐานสโม  (น.ส.ลักษิกา  ศรีไม้)

 

17

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การแข่งขันอัจฉริยภาพสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้น ม.4- ม.6 การแข่งขันมหากรรมทักษะวิชาการ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2561 “เทิดไท้มหาราชินี ในรัชกาลที่ 9 พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน” ณ โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบ ฐานสโม  (นางศุภิศา  มาลาแสง)

 

18

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การแข่งขัน Crossword ระดับชั้น ม.4- ม.6 การแข่งขันมหากรรมทักษะวิชาการ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2561 “เทิดไท้มหาราชินี ในรัชกาลที่ 9 พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน” ณ โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบ ฐานสโม  (นายศราวุธ  มงคล)

 

19

ครูผู้ควบคุม นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันตอบกฎหมาย เนื่องในรพี ปี 2561 ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเลย  (นางศุภิศา  มาลาแสง)

 

20

รางวัลวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ สพม.เขต 19  (นางศุภิศา  มาลาแสง)

เหรียญเงิน

21

รางวัลวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม สพม.เขต 19  (นางศุภิศา  มาลาแสง)

เหรียญเงิน

22

ครูผู้ควบคุม ทีมเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ ASEAN QUIZ ครั้งทื่  8 ณ ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี  (นายไกร  มาลาแสง, นางศุภิศา  มาลาแสง)

 

23

ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันกรีฑา รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค  ประจำปี 2561  (นายสุพัฒชัย  แสนสะอาด)

 

24

ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬาที่ 4 (นายสุพัฒชัย  แสนสะอาด)

 

25

ครูผู้ฝึกสอนกิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก ระดับมัธยมศึกษา (ม.4-ม.6)  ตามโครงการน้อมนำพระบรมราโชบาย ในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติงาน “การศึกษาเลยก้าวไกล THAILOEI 4.0”  (น.ส.สุกัญญา  โพธิ์ศรี)

รางวัลชนะเลิศ

26

ครูผู้ฝึกสอนกิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก ระดับมัธยมศึกษา (ม.1-ม.3)  ตามโครงการน้อมนำพระบรมราโชบาย ในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติงาน “การศึกษาเลยก้าวไกล THAILOEI 4.0”  (น.ส.สุกัญญา  โพธิ์ศรี)

 

รางวัลที่ 2

27

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วม การประกวดบรรเลงดนตรีไทยศรทอง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครั้งที่ 2 จากมูลนิธิหลวงประดิษฐ์ ไพเราะ  (น.ส.นพวรรณ รัตนนิมิตร)

 

28

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วม การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งอีสาน (ระดับมัธยมศึกษา) โครงการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาและมรดกไทยอีสาน จากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เลย  (น.ส.นพวรรณ รัตนนิมิตร)

 

29

ครูผู้ควบคุมวงดนตรีไทย วงเครื่องสายประสมปี่พาทย์ไม้นวม ในการประกวดดนตรีไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 1  “ประชันสังคีตา เทิดมหาคีตาชัน” ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (น.ส.นพวรรณ รัตนนิมิตร, น.ส.จุฑามาศ ผิวกลม)

รางวัลชมเชย

30

ครูผู้สอนนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา การประกวดร้องเพลงเทิดพระเกียรติ ตามโครงการ 10 ศิลปินรวมดวงใจเทิดไท้องค์ราชัน  จากสถาบันวิชาการป้องกันประเทศร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   (น.ส.นพวรรณ รัตนนิมิตร)

ชนะเลิศลำดับที่ 2

31

รางวัลวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ สพม.เขต 19  (นางสุกัลยา  ดานา)

เหรียญทอง

32

ครู-อาจารย์ ผู้รับผิดชอบโครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี  2561 ระดับจังหวัด

(นางสุกัลยา ดานา, นายประจวบ ดานา, นางจารุนีย์ สิงห์ทองลา, น.ส.กนกวรรณ สุขใจ,นายศุภกฤต สุขะลี, นายวรวัฒน์ สมวงษา, น.ส.นพวรรณ รัตนนิมิตร, นายสัญญา   โทรัตน์)

ชนะเลิศ

33

ครู-อาจารย์ ผู้รับผิดชอบโครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี  2561

ระดับภาค   (นางสุกัลยา ดานา, นายประจวบ ดานา, นางจารุนีย์ สิงห์ทองลา, น.ส.กนกวรรณ สุขใจ,นายศุภกฤต สุขะลี, นายวรวัฒน์ สมวงษา, น.ส.นพวรรณ รัตนนิมิต, นายสัญญา  โทรัตน์)

รองชนะเลิศอันดับที่ 2

34

รางวัลวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ สพม.เขต 19  (นายประจวบ  ดานา)

เหรียญทอง

35

รางวัลวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) สาระเศรษฐศาสตร์ สพม.เขต 19  (นายประจวบ  ดานา)

เหรียญเงิน

36

รางวัลวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ สพม.เขต 19  (น.ส.กนกวรรณ  สุขใจ)

เหรียญเงิน

37

ครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งตามเส้นจ้าวความเร็ว ระดับมัธยมศึกษา ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (นายธีรภัทร์ ปุญญา)

รองชนะเลิศอันดับที่ 1

38

ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารดีเด่น ศูนย์ฝึกย่อย โรงเรียนภูหลวงวิทยา

(นายธีรภัทร์ ปุญญา)

 

39

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 การแข่งขันมหกรรมทักษะวิชาการ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2561 “เทิดไท้มหาราชินี ในรัชกาลที่ 9 พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน” ณ โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบ ฐานสโม  (น.ส.สิริยา ลาสุธรรม)

รองชนะเลิศอันดับที่ 2

40

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขัน A-MATH ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย  (น.ส.สิริยา ลาสุธรรม)

 

41

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขัน A-MATH ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย  (น.ส.สิริยา ลาสุธรรม)

 

42

ครูผู้ฝึกสอน รายการแข่งขัน เอแม็ท ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นรายการ “คิดเลขเร็ว เอแม็ทและซูโดกุบุรีรัมย์ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 ชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  (น.ส.สิริยา ลาสุธรรม)

เหรียญเงิน

43

ครูผู้ฝึกสอน รายการแข่งขัน เอแม็ท ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นรายการ “คิดเลขเร็ว เอแม็ทและซูโดกุบุรีรัมย์ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 ชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  (น.ส.สิริยา ลาสุธรรม)

เหรียญทองแดง

44

ครูผู้ฝึกสอน รายการแข่งขัน เอแม็ท ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายรายการ “คิดเลขเร็ว เอแม็ทและซูโดกุบุรีรัมย์ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 ชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  (น.ส.สิริยา ลาสุธรรม)

เหรียญทอง

45

ครูผู้ฝึกสอน รายการแข่งขัน เอแม็ท ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายรายการ “คิดเลขเร็ว เอแม็ทและซูโดกุบุรีรัมย์ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 ชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  (น.ส.สิริยา ลาสุธรรม)

เหรียญเงิน

46

ครูผู้ฝึกสอน รายการแข่งขัน เอแม็ท ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายรายการ “คิดเลขเร็ว เอแม็ทและซูโดกุบุรีรัมย์ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 ชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  (น.ส.สิริยา ลาสุธรรม)

เหรียญทองแดง

47

ครูผู้ฝึกสอน รายการแข่งขัน สูตรคูณ ระดับชั้นมัธยมศึกษา รายการ “คิดเลขเร็ว เอแม็ทและซูโดกุบุรีรัมย์ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 ชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  (น.ส.สิริยา ลาสุธรรม)

เหรียญทอง

48

ครูผู้ฝึกสอน รายการแข่งขัน คิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นรายการ “คิดเลขเร็ว เอแม็ทและซูโดกุบุรีรัมย์ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 ชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  (น.ส.สิริยา ลาสุธรรม)

เหรียญทองแดง

49

ครูผู้ฝึกสอน รายการแข่งขัน คิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายรายการ “คิดเลขเร็ว เอแม็ทและซูโดกุบุรีรัมย์ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 ชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  (น.ส.สิริยา ลาสุธรรม)

เหรียญทอง

50

ครูผู้ฝึกสอน รายการแข่งขัน คิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายรายการ “คิดเลขเร็ว เอแม็ทและซูโดกุบุรีรัมย์ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 ชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  (น.ส.สิริยา ลาสุธรรม)

เหรียญเงิน

51

รางวัลวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ สพม.เขต 19  (น.ส.สิริยา ลาสุธรรม)

 

52

ครูผู้ฝึกสอน กิจกรรมการแข่งขัน คิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.1-ม.3 การแข่งขันคิดเลขเร็วกัลยาณวัตร ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561  (น.ส.สิริยา ลาสุธรรม)

เหรียญเงิน

53

ครูผู้ฝึกสอน กิจกรรมการแข่งขัน คิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.4-ม.6 การแข่งขันคิดเลขเร็วกัลยาณวัตร ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 (น.ส.สิริยา ลาสุธรรม)

เหรียญทอง

54

ครูผู้ควบคุมทีม ในการแข่งขัน เอแม็ท อวอร์ด ครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (น.ส.สิริยา ลาสุธรรม)

 

55

ครูผู้ฝึกสอน กิจกรรมการแข่งขัน คิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.1-ม.3 การแข่งขันคิดเลขเร็ววาปีปทุม ครั้งที่ 6  (น.ส.สิริยา ลาสุธรรม)

เหรียญเงิน

56

ครูผู้ฝึกสอน กิจกรรมการแข่งขัน คิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.4-ม.6 การแข่งขันคิดเลขเร็ววาปีปทุม ครั้งที่ 6  (น.ส.สิริยา ลาสุธรรม)

ชมเชยอันดับที่ 2

57

ครูผู้ฝึกสอน กิจกรรมการแข่งขัน คิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.1-ม.3 การแข่งขันคิดเลขเร็ววาปีปทุม ครั้งที่ 6  (น.ส.สิริยา ลาสุธรรม)

เหรียญทอง

58

รางวัลวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ สพม.เขต 19  (นางไพรัช ขอสูงเนิน)

เหรียญทอง

59

ครูดีศรีภูกระดึง เนื่องในวันครูอำเภอภูกระดึง ประจำปี 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 และอำเภอภูกระดึง (น.ส.วิไลวรรณ  ไปนา)

 

 

60

ครูดีศรีภูกระดึง เนื่องในวันครูอำเภอภูกระดึง ประจำปี 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 และอำเภอภูกระดึง (น.ส.ลักษิกา  ศรีไม้)

 

61

ครูดีศรีภูกระดึง เนื่องในวันครูอำเภอภูกระดึง ประจำปี 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 และอำเภอภูกระดึง (นายสุพัฒชัย  แสนสะอาด)

 

62

ครูดีศรีภูกระดึง เนื่องในวันครูอำเภอภูกระดึง ประจำปี 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 และอำเภอภูกระดึง (นายนพรัตน์  ทองล้น)

 

63

ครูดีศรีภูกระดึง เนื่องในวันครูอำเภอภูกระดึง ประจำปี 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 และอำเภอภูกระดึง (นายประจวบ  ดานา)

 

64

ครูดีศรีภูกระดึง เนื่องในวันครูอำเภอภูกระดึง ประจำปี 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 และอำเภอภูกระดึง (นายเพชร์ บุญมาหล้า)

 

65

ครูดีศรีภูกระดึง เนื่องในวันครูอำเภอภูกระดึง ประจำปี 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 และอำเภอภูกระดึง (นายเอกชัย  ไชยรัตน์)

 

66

ครูดีศรีภูกระดึง เนื่องในวันครูอำเภอภูกระดึง ประจำปี 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 และอำเภอภูกระดึง (น.ส.กนกวรรณ  สุขใจ)

 

67

ครูดีศรีภูกระดึง เนื่องในวันครูอำเภอภูกระดึง ประจำปี 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 และอำเภอภูกระดึง (นายอานนท์  แสนแก้ว)

 

68

ครูดีศรีภูกระดึง เนื่องในวันครูอำเภอภูกระดึง ประจำปี 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 และอำเภอภูกระดึง (น.ส.ลัดดาวัลย์  แก้วโวหาร)

 

69

ครูดีศรีภูกระดึง เนื่องในวันครูอำเภอภูกระดึง ประจำปี 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 และอำเภอภูกระดึง (น.ส.สิริยา  ลาสุธรรม)

 

70

ครูดีศรีภูกระดึง เนื่องในวันครูอำเภอภูกระดึง ประจำปี 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 และอำเภอภูกระดึง (น.ส.ชมพูนุท  อมมรรัตนพงศ์)

 

71

ครูดีศรีภูกระดึง เนื่องในวันครูอำเภอภูกระดึง ประจำปี 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 และอำเภอภูกระดึง (นายชาญชัย  นันทะผา)

 

72

ครูดีศรีภูกระดึง เนื่องในวันครูอำเภอภูกระดึง ประจำปี 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 และอำเภอภูกระดึง (นายวรวัฒน์  สมวงษา)

 

73

ครูดีศรีภูกระดึง เนื่องในวันครูอำเภอภูกระดึง ประจำปี 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 และอำเภอภูกระดึง (นายบุญถม  ดูดี)

 

74

ครูดีศรีวังภูผา เนื่องในวันครูอำเภอภูกระดึง ประจำปี 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 และอำเภอภูกระดึง (นายประทัด  ผาลี)

 

75

ครูดีศรีวังภูผา เนื่องในวันครูอำเภอภูกระดึง ประจำปี 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 และอำเภอภูกระดึง (นายเมธี  ทิพย์รักษ์)

 

76

ครูดีศรีวังภูผา เนื่องในวันครูอำเภอภูกระดึง ประจำปี 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 และอำเภอภูกระดึง (น.ส.อิสริยารักษ์  ยศสุภาพ)

 

77

ครูดีศรีวังภูผา เนื่องในวันครูอำเภอภูกระดึง ประจำปี 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 และอำเภอภูกระดึง (น.ส.สุกัญญา  โพธิ์ศรี)

 

78

ครูดีศรีวังภูผา เนื่องในวันครูอำเภอภูกระดึง ประจำปี 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 และอำเภอภูกระดึง (น.ส.นพวรรณ  รัตนนิมิตร)

 

79

ครูดีศรีวังภูผา เนื่องในวันครูอำเภอภูกระดึง ประจำปี 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 และอำเภอภูกระดึง (น.ส.จุฑามาศ ผิวกลม)

 

80

ครูดีศรีวังภูผา เนื่องในวันครูอำเภอภูกระดึง ประจำปี 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 และอำเภอภูกระดึง (นางกมลลักษณ์ ศุภอมรเรืองศรี)

 

81

ครูดีศรีวังภูผา เนื่องในวันครูอำเภอภูกระดึง ประจำปี 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 และอำเภอภูกระดึง (นายธีรภัทร์ ปุญญา)

 

82

ครูดีศรีวังภูผา เนื่องในวันครูอำเภอภูกระดึง ประจำปี 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 และอำเภอภูกระดึง (นางไพรัช ขอสูงเนิน)

 

83

ครูดีศรีวังภูผา เนื่องในวันครูอำเภอภูกระดึง ประจำปี 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 และอำเภอภูกระดึง (น.ส.นรารัตน์  แสงจันทร์)

 

 
ส่งข่าวโดย : ภูกระดึงวิทยาคม  เมื่อวันที่ : 26 เมษายน 2562 09.16 น. เปิดอ่าน: 93 ครั้ง ไอพี:: 1.20.217.249 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ผลงานคุณภาพของสถานศึกษา [26 เมษายน 2562 09.17 น.] [อ่าน 80 ครั้ง]
รางวัล/ผลงานดีเด่นของครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม [26 เมษายน 2562 09.16 น.] [อ่าน 93 ครั้ง]
รางวัลการแข่งขันต่างๆ ของนักเรียนใน ระดับประเทศ [26 เมษายน 2562 09.15 น.] [อ่าน 58 ครั้ง]
รางวัลการแข่งขันต่างๆ ของนักเรียนใน ระดับภาค [26 เมษายน 2562 09.14 น.] [อ่าน 67 ครั้ง]
รางวัลการแข่งขัน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติ ปีการศ [26 เมษายน 2562 09.14 น.] [อ่าน 127 ครั้ง]
ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]