ตารางจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา แยกเพศ และตำแหน่ง
ลำดับ
รหัส smis
ชื่อโรงเรียน / หน่วยงาน
ผอ.รร.
รอง ผอ.รร.
ข้าราชการครู
บุคลากร38ค(1)
บุคลากร38ค(2)
ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
รวมทั้งหมด
ไม่กรอกข้อมูล
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
เพศ
ประเภทตำแหน่ง
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
4
5
1
4
5
0
0
5
รวมทั้งหมด
1
1
2
0
0
0
4
3
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
2
2
6
8
8
11
19
0
0
19