ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.กรุงเทพมหานคร (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
10010001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุปราณี อุปรา
25
183
9
2
10010002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเมตตา ศรีเกื้อกลิ่น
53
428
24
3
10010003
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางจินดา สรรประสิทธิ์
90
827
38
4
10010004
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสุพรรัตน์ สัตตธนชัยภัทร
163
2,442
78
5
10010005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุนิพา ไชยหงษ์
27
397
17
6
10010006
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยโทชวลิต วิชาดี
54
648
27
7
10010007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอารมณ์ เผือกอ่ำ
30
314
17
8
10010008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาตรี นามคุณ
25
357
28
9
10010009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยา เบ้าลา
20
289
9
10
10010010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอรุณี จิรมหาศาล
17
268
11
11
10010011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเลิศล้ำ ตระกูลสุข
17
172
9
12
10010012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรักไทย ธนวุฒิกุล
70
1,120
33
13
10010013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุดารัตน์ พลแพงพา
60
658
31
14
10010014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวรุฬรัตน์ ภัทรกุลบดินทร์
43
486
18
15
10010015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกมัยธร สัจจา
76
916
43
16
10010016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนุชนาฏ เจริญสุข
33
324
21
17
10010017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพีรานุช ไชยพิเดช
132
1,757
63
18
10010018
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
115
1,318
44
19
10020001
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดร.พิสิษฐ์ ศุภวัฒน์ธนบดี
31
258
11
20
10020003
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปรพล แก้วชาติ
119
1,584
48
21
10020004
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสุภาวดี อึ้งพานิช
73
1,043
43
22
10020005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนภาพร ศรีสุคันธพฤกษ์
41
614
23
23
10020006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางบุษยา ทองมี
42
483
19
24
10020007
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิเชียร สุขจันทร์
60
792
32
25
10020008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบูรณ์ เสาวคนธ์
92
1,626
47
26
10030001
ประถมศึกษา
นางสุรดา ไชยสงคราม
28
420
21
27
10030002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพีราวุฏฐ์ พิมพ์รอด
26
357
18
28
10030003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงศ์พิษณุ สุพรรณ์
15
128
9
29
10030004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระ ปรางค์รัตนศิลา
30
253
15
30
10030005
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
38
611
20
31
10030006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัฒนธรรม ระยับศรี
22
220
9
32
10030007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางภารดี ผางสง่า
106
1,368
41
33
10030008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธนาทิพย์ ศิริไพบูลย์
30
658
24
34
10030009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเมตตา ศิริรัตน์
97
1,214
43
35
10030010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกรชนก เนตรโอภารักษ์
18
221
9
36
10030011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางขนบภรณ์ แก้วคงคา
39
532
24
37
10030012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางดารณี คุณอนันต์
70
1,017
33
รวม
2,026
26,303
1,009

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2