ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
10012016
นายสมมารถ ไตรวิชา
42
0
21
2
10012029
นางสาวพิชานันต์ ธราวรเศรษฐ์
119
0
64
3
10012033
นายเศวต รามฤทธิ์
36
0
27
4
12012011
นางจันทนา ขำปัญญา
38
0
16
5
12023001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภชาติ คำวัฒน์
36
0
26
6
16012009
นายสุจินต์ สว่างศรี
14
0
36
7
16013001
นายไพศาล สุขนิตย์ทรัพย์
5
0
16
8
16022013
-
13
0
30
9
18012003
นายชาญชัย สุดใจ
32
0
29
10
18013001
-
0
0
11
11
20012008
-
34
0
26
12
21012002
นายสมเดช ปรีชาพงศ์มิตร
19
0
36
13
22022013
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายดำรงสิทธิ์ เบ้าศิลป์
31
0
18
14
23012015
นายวันชัย พิมพา
9
0
24
15
24012019
นายไพฑูรย์ ศรีทอง
16
0
37
16
25012007
นายวิรัตน์ อยู่เลิศ
9
0
15
17
30012013
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสิทธิชัย พุฒกลาง
51
0
37
18
31032008
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวปนัดดา จันทวงศ์
26
0
34
19
32033001
นายบุญรักษ์ คลองมิ่ง
15
0
30
20
33012010
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิศิษฎ์ วิทยวรการ
66
0
28
21
34012017
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายมีเกียรติ นาสมตรึก
74
0
40
22
34012018
นายพันคำ ศรีพรม
34
0
28
23
35012010
นายสุรศักดิ์ เอนกแสน
22
0
30
24
36012012
นายเสถียร เตชสิทธิ์ตรัย
14
0
30
25
37012014
นายสมทบ ถีระพันธ์
32
0
29
26
40012017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพจน์ ชะพินใจ
33
0
33
27
40012018
นายอุทัย เพชรอยู่
15
0
24
28
40022020
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางอภิชา ถีระพันธ์
14
0
22
29
41013001
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายศุภชาติ คำวัฒน์
81
0
34
30
42022001
นางพรสวรรค์ ถีระพันธ์
39
0
38
31
43022007
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายทวีศักดิ์ ตั้งอารีอรุณ
81
0
27
32
45012011
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวัชรพล มนตรีภักดี
13
0
30
33
45013001
นางอนงค์ พืชสิงห์
39
0
32
34
46023001
นายสุรสิทธิ์ สราวิช
19
0
51
35
47022011
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวทัศนีย์ สิงหวงค์
31
0
30
36
49013001
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
17
0
22
37
50012006
นางพิกุล เลียวสิริพงศ์
42
0
32
38
50012007
นายประมวล พลอยกมลชุณห์
24
0
38
39
50012008
นางกัญจนี จันทรรัตน์
36
0
40
40
50022006
นายอดิสรณ์ พวงทอง
87
0
24
41
50022010
นางพวงทอง ศรีวิลัย
10
0
26
42
50032003
นายสุกิจ ไชยนวล
18
0
30
43
50032006
นางสุรางค์ วิสุทธิสระ
13
0
25
44
50052003
นางวิลาวัลย์ ยอดผ่านเมือง
15
0
28
45
51012002
นายสุมนต์ มอนไข่
28
0
24
46
52012005
นายสุทัศน์ ใจคำปัน
57
0
33
47
54012007
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
52
0
37
48
54012009
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเกรียงไกร อ่อนยิ้ม
50
0
22
49
55012013
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนปลาย
จ.ส.อ.เสวก ฉุนหอม
53
0
39
50
55012019
นายครรชิต ฝายนันชัย
23
0
41
51
56022003
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายทอม ศรีทิพย์ศักดิ์
47
0
24
52
57013001
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
5
0
46
53
57032002
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวอมรรัตน์ วงส์สารภี
36
0
24
54
58012002
นายสมศักดิ์ สุขนิยม
26
0
19
55
58012005
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชยุต ข่าขันมะลี
12
0
21
56
58012007
นายวิโรจน์ ชัยบุรณ์
9
0
15
57
58022005
นายสายัณ โยริยะ
24
0
27
58
60012009
นางสุนันท์ จารุพันธ์
25
0
37
59
63012006
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพีรวัส นาคประสงค์
42
0
19
60
63012007
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายศรยุทธ เรืองน้อย
32
0
24
61
65013001
นายศักดา เรืองเดช
20
0
41
62
65032009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิษณุ โพธิ์ใจ
15
0
24
63
66012006
นายชูศักดิ์ ชูมาลัยวงศ์
10
0
58
64
67012008
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางชุติพร เหล็กคำ
16
0
26
65
67012009
นายประจวบ ลังกาวงศ์
13
0
30
66
71012012
นางฐิติมา กลั่นบุศย์
10
0
20
67
71022010
นางวริศรา วงศ์มุสิก
30
0
34
68
71032007
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายณรงค์ ศิริเมือง
24
0
21
69
72013001
นายสถาพร วิสามารถ
17
0
61
70
73022007
นายพะโยม ชิณวงศ์
17
0
31
71
73022018
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเกริกเกียรติ อินเกตุ
1
0
105
72
76022005
นายสมหมาย ลิ้มเจริญ
34
0
22
73
76023001
นายวีระ กิ่งแก้ว
8
0
36
74
77012009
นายมีเกียรติ นาสมตรึก
14
0
16
75
80022011
นายกมล สุวรรณเอกฉัตร
41
0
19
76
80022012
นายวิชัย ชูจันทร์
15
0
39
77
80023001
นายสัญญา ศรีสัยยาสน์
47
0
32
78
80023002
-
0
0
7
79
81012014
นายณรงค์ บุตรย่อง
33
0
27
80
82010102
นายประสิทธิ์ สถาพรจตุรวิทย์
12
0
28
81
82013001
นางเดือนวดี เสนชู
2
0
4
82
83010022
นายนวรัตน์ สมุทรโคตา
12
0
27
83
83012008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางประกาทิพย์ ผาสุข
13
0
35
84
84012008
นายนุกูล ศรีขลา
14
0
18
85
84012009
นายบรรจง ปานช่วย
40
0
24
86
85012003
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
42
0
18
87
86012009
นายนริศร นุชถาวร
23
0
22
88
86013001
นางปราณี หนูนิ่ม
11
0
30
89
90012007
นางศรีจิตต์ ขวัญแก้ว
20
0
29
90
90022011
นายสมควร คงแสง
41
0
27
91
90030197
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวชิระ ขวัญเพชร
5
0
24
92
91013001
นางมาณี ฉัตรชัยวงศ์
6
0
24
93
93012007
นายสุรศักดิ์ วัตรุจีกฤต
62
0
39
94
94013001
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชาญชัย สุดใจ
1
0
25
95
95013001
-
7
0
22
96
96022003
นายนพดล มนตรี
44
0
22
97
96033001
นายนูซี มะเด็ง
2
0
25
รวม
2,657
0
2,935

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2